Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 21:19:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1018° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4710° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 7.3 χμ Ν της Σκιάθου
54.0 χμ ΑΝΑ του Βόλου
126.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AOS2HT32.5 81 P21:19:56.10 -0.11.0M
AOS2HT32.5 81 S21:20:00.43 -0.41.0M
NEOHL31.2316 P21:19:56.02 0.11.0M
NEOHL31.2316 S21:19:59.95 -0.51.0M
ATALHA59.9221 P21:20:00.76 0.11.0M
ATALHA59.9221 S21:20:08.14 -0.61.0M
LKRHL64.8219 P21:20:01.38 -0.11.0M
LKRHL64.8219 S21:20:09.49 -0.71.0M
PAIGHT94.5 11 P21:20:06.77 0.51.0M
PAIGHT94.5 11 S21:20:19.10 0.51.0M
AGGHT98.4265 P21:20:06.90 -0.11.0M
AGGHT98.4265 S21:20:20.04 0.11.0M
DIONHL120.7161 P21:20:10.99 0.51.0M
DIONHL120.7161 S21:20:26.08 0.11.0M
TYRNHT126.1302 P21:20:11.40 0.11.0M
TYRNHT126.1302 S21:20:27.56 0.11.0M
LITHT139.3323 P21:20:13.15 -0.31.0M
LITHT139.3323 S21:20:31.37 0.21.0M
OURHT143.8 18 P21:20:13.89 0.01.0M
OURHT143.8 18 S21:20:32.44 0.31.0M
VLYHL141.7169 P21:20:14.15 0.51.0M
VLYHL141.7169 S21:20:31.89 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqyq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         21:19:50.03
  Latitude       39.1018 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4710 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       79 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.16  9      
  M     2.03      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.3 316 P    21:19:56.02  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 316 S    21:19:59.95 -0.5 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 81 P    21:19:56.10 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 81 S    21:20:00.43 -0.4 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.5 221 P    21:20:00.76  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 221 S    21:20:08.14 -0.6 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 219 P    21:20:01.38 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 219 S    21:20:09.49 -0.7 M 1.0 LKR 
  PAIG HT  0.8 11 P    21:20:06.77  0.5 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 11 S    21:20:19.10  0.5 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 265 P    21:20:06.90 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 265 S    21:20:20.04  0.1 M 1.0 AGG 
  DION HL  1.1 161 P    21:20:10.99  0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 161 S    21:20:26.08  0.1 M 1.0 DION 
  TYRN HT  1.1 302 P    21:20:11.40  0.1 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.1 302 S    21:20:27.56  0.1 M 1.0 TYRN 
  LIT  HT  1.3 323 P    21:20:13.15 -0.3 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  1.3 323 S    21:20:31.37  0.2 M 1.0 LIT 
  VLY  HL  1.3 169 P    21:20:14.15  0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.3 169 S    21:20:31.89  0.3 M 1.0 VLY 
  OUR  HT  1.3 18 P    21:20:13.89 -0.0 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.3 18 S    21:20:32.44  0.3 M 1.0 OUR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.3 316 MLv   1.98 -0.05  1.72198   
  AOS2 HT  0.3 81 MLv   1.65 -0.38  0.547485   
  ATAL HA  0.5 221 MLv   1.90 -0.13  0.202542   
  LKR  HL  0.6 219 MLv   2.20 0.17  0.200116   
  PAIG HT  0.8 11 MLv   1.67 -0.36  0.061393   
  AGG  HT  0.9 265 MLv   2.14 0.11  0.172853   
  DION HL  1.1 161 MLv   1.99 -0.03  0.347226   
  TYRN HT  1.1 302 MLv   1.97 -0.06  0.0849337   
  LIT  HT  1.3 323 MLv   2.07 0.04  0.0855589   
  VLY  HL  1.3 169 MLv   2.41 0.38  0.251574   
  OUR  HT  1.3 18 MLv   2.31 0.28  0.195477