Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 19:18:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.0733° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6547° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 9.1 χμ ΔΒΔ της Κόνιτσας
48.1 χμ ΒΒΔ των Ιωαννίνων
353.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
JANHL49.3160 P19:19:02.15 -0.71.0M
JANHL49.3160 S19:19:08.21 -0.91.0M
PENTHL43.3 72 P19:19:02.55 0.71.0M
PENTHL43.3 72 S19:19:07.90 0.41.0M
IGTHT66.3205 P19:19:05.61 -0.11.0M
IGTHT66.3205 S19:19:14.50 0.51.0M
KPROHT61.8102 P19:19:04.33 -0.61.0M
KPROHT61.8102 S19:19:12.35 -0.41.0M
KEKHL83.5242 P19:19:07.84 -0.71.0M
KEKHL83.5242 S19:19:19.53 0.51.0M
AMPLHP136.7159 P19:19:16.88 0.11.0M
TYRNHT140.5106 P19:19:16.41 -0.91.0M
TYRNHT140.5106 S19:19:35.52 0.91.0M
NYDRHT151.2179 P19:19:18.76 0.01.0M
NYDRHT151.2179 S19:19:37.81 0.61.0M
EVGIHT161.5180 P19:19:20.27 0.11.0M
AGGHT185.7128 P19:19:23.27 -0.31.0M
AGGHT185.7128 S19:19:46.11 0.21.0M
ANXHP197.3146 P19:19:25.12 0.01.0M
ANXHP197.3146 S19:19:49.53 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uquq
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         19:18:53.94 +/-  0.5 s
  Latitude       40.0733 deg +/-   3 km
  Longitude       20.6547 deg +/-   2 km
  Depth            4 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.56 s
  Azimuthal gap       190 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.00 +/- 0.17  9      
  M     2.00      9 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PENT HL  0.4 72 P    19:19:02.55  0.7 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.4 72 S    19:19:07.90  0.4 M 1.0 PENT 
  JAN  HL  0.4 160 P    19:19:02.15 -0.7 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.4 160 S    19:19:08.21 -0.9 M 1.0 JAN 
  KPRO HT  0.6 102 P    19:19:04.33 -0.6 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  0.6 102 S    19:19:12.35 -0.4 M 1.0 KPRO 
  IGT  HT  0.6 205 P    19:19:05.61 -0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.6 205 S    19:19:14.50  0.5 M 1.0 IGT 
  KEK  HL  0.8 242 P    19:19:07.84 -0.7 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.8 242 S    19:19:19.53  0.5 M 1.0 KEK 
  AMPL HP  1.2 159 P    19:19:16.88  0.1 M 1.0 AMPL 
  TYRN HT  1.3 106 P    19:19:16.41 -0.9 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  1.3 106 S    19:19:35.52  0.9 M 1.0 TYRN 
  NYDR HT  1.4 179 P    19:19:18.76 -0.0 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.4 179 S    19:19:37.81  0.6 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  1.5 180 P    19:19:20.27  0.1 M 1.0 EVGI 
  AGG  HT  1.7 128 P    19:19:23.27 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.7 128 S    19:19:46.11  0.2 M 1.0 AGG 
  ANX  HP  1.8 146 P    19:19:25.12 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.8 146 S    19:19:49.53  0.8 M 1.0 ANX 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PENT HL  0.4 72 MLv   1.76 -0.24  0.296451   
  JAN  HL  0.4 160 MLv   2.06 0.06  0.707055   
  KPRO HT  0.6 102 MLv   2.01 0.00  0.249631   
  IGT  HT  0.6 205 MLv   1.82 -0.18  0.155166   
  KEK  HL  0.8 242 MLv   1.66 -0.34  0.167512   
  AMPL HP  1.2 159 MLv   1.88 -0.13  0.0783979   
  TYRN HT  1.3 106 MLv   2.13 0.13  0.103972   
  NYDR HT  1.4 179 MLv   1.90 -0.11  0.0500524   
  EVGI HT  1.5 180 MLv   2.22 0.21  0.128732   
  AGG  HT  1.7 128 MLv   2.44 0.44  0.127397   
  ANX  HP  1.8 146 MLv   2.26 0.25  0.0935683