Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 15:55:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.6
 Γεωγρ. Πλάτος
39.0390° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.2102° Α
 Εστιακό Βάθος
32 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 23.7 χμ ΝΑ της Αρτας
41.0 χμ ΑΒΑ της Πρέβεζας
248.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AMPLHP13.0179 P15:55:37.64 -0.11.0M
AMPLHP13.0179 S15:55:42.40 0.31.0M
TETRHL34.4 9 P15:55:39.62 -0.31.0M
TETRHL34.4 9 S15:55:45.85 0.01.0M
NYDRHT57.2231 P15:55:42.52 -0.21.0M
NYDRHT57.2231 S15:55:50.61 -0.21.0M
PRMDHP55.5350 P15:55:42.52 -0.11.0M
PRMDHP55.5350 S15:55:50.88 0.31.0M
DRAGHT67.7234 P15:55:43.96 -0.31.0M
DRAGHT67.7234 S15:55:53.66 0.11.0M
EVGIHT66.8226 P15:55:44.02 -0.11.0M
EVGIHT66.8226 S15:55:53.41 0.11.0M
ANXHP79.0129 P15:55:45.86 -0.21.0M
ANXHP79.0129 S15:55:56.67 0.01.0M
FSKHP85.5221 P15:55:46.97 0.11.0M
FSKHP85.5221 S15:55:58.38 0.31.0M
AGGHT97.3 91 P15:55:48.79 0.31.0M
AGGHT97.3 91 S15:56:00.75 -0.21.0M
PYRGCL98.9135 P15:55:48.62 0.01.0M
PYRGCL98.9135 S15:56:01.49 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqnx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         15:55:32.07
  Latitude       39.0390 deg +/-   0 km
  Longitude       21.2102 deg +/-   0 km
  Depth           32 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.62 +/- 0.33  8      
  M     1.62      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AMPL HP  0.1 179 P    15:55:37.64 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.1 179 S    15:55:42.40  0.3 M 1.0 AMPL 
  TETR HL  0.3  9 P    15:55:39.62 -0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.3  9 S    15:55:45.85  0.0 M 1.0 TETR 
  PRMD HP  0.5 350 P    15:55:42.52 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.5 350 S    15:55:50.88  0.3 M 1.0 PRMD 
  NYDR HT  0.5 231 P    15:55:42.52 -0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.5 231 S    15:55:50.61 -0.2 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.6 226 P    15:55:44.02 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.6 226 S    15:55:53.41  0.1 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.6 234 P    15:55:43.96 -0.3 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 234 S    15:55:53.66  0.1 M 1.0 DRAG 
  ANX  HP  0.7 129 P    15:55:45.86 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 129 S    15:55:56.67  0.0 M 1.0 ANX 
  FSK  HP  0.8 221 P    15:55:46.97  0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 221 S    15:55:58.38  0.3 M 1.0 FSK 
  AGG  HT  0.9 91 P    15:55:48.79  0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 91 S    15:56:00.75 -0.2 M 1.0 AGG 
  PYRG CL  0.9 135 P    15:55:48.62 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.9 135 S    15:56:01.49  0.2 M 1.0 PYRG 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AMPL HP  0.1 179 MLv   0.43 -1.20  0.100238   
  TETR HL  0.3  9 MLv   1.06 -0.57  0.124484   
  PRMD HP  0.5 350 MLv   1.55 -0.08  0.11475   
  NYDR HT  0.5 231 MLv   1.63 0.00  0.0902638   
  EVGI HT  0.6 226 MLv   1.93 0.31  0.196562   
  DRAG HT  0.6 234 MLv   3.05 1.43  0.170349   
  ANX  HP  0.7 129 MLv   1.63 0.01  0.0868857   
  FSK  HP  0.8 221 MLv   2.04 0.42  0.207112   
  AGG  HT  0.9 91 MLv   1.89 0.27  0.0978286   
  PYRG CL  0.9 135 MLv   1.22 -0.40  0.0167699