Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 12:11:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7733° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3555° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 37.7 χμ ΑΒΑ της Θεσσαλονίκης
38.4 χμ ΝΝΔ των Σερρών
311.9 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT5.3359 P12:11:05.08 0.21.0M
SOHHT5.3359 S12:11:06.39 -0.31.0M
PLGHL45.3170 P12:11:10.85 0.21.0M
PLGHL45.3170 S12:11:16.74 -0.11.0M
SRSHT42.0 28 P12:11:09.94 -0.21.0M
OURHT72.0133 P12:11:14.70 -0.21.0M
OURHT72.0133 S12:11:23.95 -0.31.0M
NVRHL76.9 34 P12:11:15.57 -0.11.0M
NVRHL76.9 34 S12:11:25.21 -0.61.0M
MMBBS92.1 21 P12:11:18.35 0.21.0M
MMBBS92.1 21 S12:11:30.04 0.01.0M
KAVAHT100.3 76 P12:11:20.07 0.61.0M
KAVAHT100.3 76 S12:11:32.65 0.31.0M
THASHT116.5 99 P12:11:22.39 0.51.0M
THASHT116.5 99 S12:11:36.51 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqgn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         12:11:02.45
  Latitude       40.7733 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3555 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       188 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.80 +/- 0.23  6      
  M     1.80      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SOH  HT  0.0 359 P    12:11:05.08  0.2 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.0 359 S    12:11:06.39 -0.3 M 1.0 SOH 
  SRS  HT  0.4 28 P    12:11:09.94 -0.2 M 1.0 SRS 
  PLG  HL  0.4 170 P    12:11:10.85  0.2 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.4 170 S    12:11:16.74 -0.1 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.6 133 P    12:11:14.70 -0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.6 133 S    12:11:23.95 -0.3 M 1.0 OUR 
  NVR  HL  0.7 34 P    12:11:15.57 -0.1 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.7 34 S    12:11:25.21 -0.6 M 1.0 NVR 
  MMB  BS  0.8 21 P    12:11:18.35  0.2 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  0.8 21 S    12:11:30.04  0.0 M 1.0 MMB 
  KAVA HT  0.9 76 P    12:11:20.07  0.6 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 76 S    12:11:32.65  0.3 M 1.0 KAVA 
  THAS HT  1.1 99 P    12:11:22.39  0.5 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.1 99 S    12:11:36.51 -0.2 M 1.0 THAS 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SOH  HT  0.0 359 MLv   1.95 0.14  5.13864   
  SRS  HT  0.4 28 MLv   1.22 -0.58  0.0823005   
  PLG  HL  0.4 170 MLv   1.93 0.13  0.506223   
  OUR  HT  0.6 133 MLv   2.15 0.35  0.312381   
  NVR  HL  0.7 34 MLv   1.66 -0.14  0.0707245   
  MMB  BS  0.8 21 MLv   1.43 -0.37  0.0466242   
  KAVA HT  0.9 76 MLv   1.77 -0.03  0.195645   
  THAS HT  1.1 99 MLv   2.07 0.27  0.153753