Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 11:48:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2510° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.8468° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
27
 Επίκεντρο 31.4 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
32.0 χμ ΝΑ της Χαλκίδας
86.2 χμ ΑΝΑ της Αταλάντης
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MRTHHA16.5150 P11:48:48.85 0.21.0M
MRTHHA16.5150 S11:48:51.53 0.31.0M
DIONHL20.7159 P11:48:49.54 0.11.0M
DIONHL20.7159 S11:48:52.46 -0.11.0M
PTLHL22.7176 P11:48:49.68 -0.11.0M
PTLHL22.7176 S11:48:52.46 -0.71.0M
ATHUHA32.1190 P11:48:51.12 -0.11.0M
ATHUHA32.1190 S11:48:55.43 -0.41.0M
STFNHA27.7253 P11:48:50.58 0.01.0M
STFNHA27.7253 S11:48:54.29 -0.31.0M
KYMIHL47.9 28 P11:48:54.08 0.31.0M
KYMIHL47.9 28 S11:49:00.04 -0.31.0M
MDRAHA39.4238 P11:48:52.40 -0.11.0M
MDRAHA39.4238 S11:48:57.53 -0.41.0M
VILLHA47.7258 P11:48:53.76 -0.11.0M
VILLHA47.7258 S11:48:59.87 -0.61.0M
VLYHL44.6186 P11:48:53.22 -0.11.0M
VLYHL44.6186 S11:48:58.94 -0.41.0M
KARYHA57.1115 P11:48:55.38 0.01.0M
LOUTHA81.7249 P11:48:59.79 0.41.0M
LOUTHA81.7249 S11:49:10.19 0.01.0M
LTKHP81.0252 P11:48:59.65 0.31.0M
LTKHP81.0252 S11:49:10.04 0.11.0M
ACORHA94.5245 P11:49:01.58 0.11.0M
ACORHA94.5245 S11:49:14.16 0.41.0M
EPIDHA95.3222 P11:49:01.92 0.41.0M
EPIDHA95.3222 S11:49:14.26 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqfu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         11:48:45.25
  Latitude       38.2510 deg +/-   0 km
  Longitude       23.8468 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.02 +/- 0.24 12      
  M     2.02      12 preferred 

27 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MRTH HA  0.1 150 P    11:48:48.85  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.1 150 S    11:48:51.53  0.3 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.2 159 P    11:48:49.54  0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  0.2 159 S    11:48:52.46 -0.1 M 1.0 DION 
  PTL  HL  0.2 176 P    11:48:49.68 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.2 176 S    11:48:52.46 -0.7 M 1.0 PTL 
  STFN HA  0.3 253 P    11:48:50.58  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.3 253 S    11:48:54.29 -0.3 M 1.0 STFN 
  ATHU HA  0.3 190 P    11:48:51.12 -0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.3 190 S    11:48:55.43 -0.4 M 1.0 ATHU 
  MDRA HA  0.4 238 P    11:48:52.40 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.4 238 S    11:48:57.53 -0.4 M 1.0 MDRA 
  VLY  HL  0.4 186 P    11:48:53.22 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.4 186 S    11:48:58.94 -0.4 M 1.0 VLY 
  KYMI HL  0.4 28 P    11:48:54.08  0.3 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.4 28 S    11:49:00.04 -0.3 M 1.0 KYMI 
  VILL HA  0.4 258 P    11:48:53.76 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 258 S    11:48:59.87 -0.6 M 1.0 VILL 
  KARY HA  0.5 115 P    11:48:55.38  0.0 M 1.0 KARY 
  LTK  HP  0.7 252 P    11:48:59.65  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 252 S    11:49:10.04  0.1 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.7 249 P    11:48:59.79  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.7 249 S    11:49:10.19  0.0 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.9 245 P    11:49:01.58  0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.9 245 S    11:49:14.16  0.4 M 1.0 ACOR 
  EPID HA  0.9 222 P    11:49:01.92  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.9 222 S    11:49:14.26  0.3 M 1.0 EPID 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MRTH HA  0.1 150 MLv   2.29 0.27  6.05408   
  DION HL  0.2 159 MLv   1.73 -0.29  3.66968   
  PTL  HL  0.2 176 MLv   1.60 -0.42  0.856731   
  STFN HA  0.3 253 MLv   1.80 -0.22  1.01625   
  ATHU HA  0.3 190 MLv   1.67 -0.35  0.360214   
  MDRA HA  0.4 238 MLv   2.03 0.01  0.874518   
  VLY  HL  0.4 186 MLv   2.23 0.21  1.04421   
  KYMI HL  0.4 28 MLv   1.82 -0.20  0.330529   
  VILL HA  0.4 258 MLv   1.94 -0.08  0.448508   
  KARY HA  0.5 115 MLv   2.28 0.26  0.570324   
  LTK  HP  0.7 252 MLv   1.81 -0.21  0.482029   
  LOUT HA  0.7 249 MLv   2.38 0.36  0.471135   
  ACOR HA  0.9 245 MLv   2.26 0.24  0.304048   
  EPID HA  0.9 222 MLv   2.43 0.42  0.454774