Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 11:47:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.7077° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5625° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 30.7 χμ ΔΝΔ της Ζακύνθου
52.2 χμ Ν του Αργοστολίου
280.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP24.1 90 P11:47:38.36 0.01.0M
LTHKHP24.1 90 S11:47:41.17 -0.81.0M
RTZLHT44.9 24 P11:47:41.83 -0.11.0M
RTZLHT44.9 24 S11:47:47.78 -0.31.0M
VLSHL52.2 3 P11:47:43.06 -0.11.0M
VLSHL52.2 3 S11:47:50.20 -0.11.0M
DMLNHT61.3344 P11:47:44.98 0.41.0M
DMLNHT61.3344 S11:47:52.40 -0.51.0M
FSKHP83.6360 P11:47:48.03 -0.21.0M
FSKHP83.6360 S11:47:59.10 -0.11.0M
DRAGHT108.6 1 P11:47:52.06 -0.21.0M
DRAGHT108.6 1 S11:48:06.87 0.61.0M
KLVHL144.3 75 P11:47:58.44 0.51.0M
KLVHL144.3 75 S11:48:16.80 0.51.0M
ANXHP154.3 50 P11:47:59.33 -0.11.0M
ANXHP154.3 50 S11:48:19.33 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqft
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         11:47:33.70
  Latitude       37.7077 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5625 deg +/-   1 km
  Depth            5 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       255 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.22 +/- 0.12  6      
  M     2.22      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.2 90 P    11:47:38.36 -0.0 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.2 90 S    11:47:41.17 -0.8 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.4 24 P    11:47:41.83 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 24 S    11:47:47.78 -0.3 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.5  3 P    11:47:43.06 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5  3 S    11:47:50.20 -0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.6 344 P    11:47:44.98  0.4 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.6 344 S    11:47:52.40 -0.5 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.8 360 P    11:47:48.03 -0.2 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.8 360 S    11:47:59.10 -0.1 M 1.0 FSK 
  DRAG HT  1.0  1 P    11:47:52.06 -0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  1.0  1 S    11:48:06.87  0.6 M 1.0 DRAG 
  KLV  HL  1.3 75 P    11:47:58.44  0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.3 75 S    11:48:16.80  0.5 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  1.4 50 P    11:47:59.33 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4 50 S    11:48:19.33  0.2 M 1.0 ANX 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.2 90 MLv   2.24 0.01  3.43153   
  RTZL HT  0.4 24 MLv   2.07 -0.16  0.704106   
  VLS  HL  0.5  3 MLv   2.21 -0.01  0.645876   
  DMLN HT  0.6 344 MLv   2.44 0.22  0.948534   
  FSK  HP  0.8 360 MLv   2.15 -0.08  0.269303   
  DRAG HT  1.0  1 MLv   3.34 1.11  0.206682   
  KLV  HL  1.3 75 MLv   2.18 -0.05  0.109089   
  ANX  HP  1.4 50 MLv   2.12 -0.10  0.113017