Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 11:31:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7742° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4083° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 36.6 χμ ΝΝΔ των Σερρών
41.9 χμ ΑΒΑ της Θεσσαλονίκης
311.6 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT6.8319 P11:31:57.26 0.31.0M
SOHHT6.8319 S11:31:58.62 0.11.0M
PLGHL44.9176 P11:32:02.97 0.01.0M
PLGHL44.9176 S11:32:08.85 -0.31.0M
SRSHT40.0 23 P11:32:02.01 -0.31.0M
SRSHT40.0 23 S11:32:07.62 -0.21.0M
THEHT40.8247 P11:32:02.67 0.31.0M
THEHT40.8247 S11:32:07.85 -0.11.0M
OURHT68.9135 P11:32:06.76 -0.21.0M
OURHT68.9135 S11:32:15.76 -0.31.0M
NVRHL74.5 31 P11:32:07.67 -0.21.0M
NVRHL74.5 31 S11:32:17.20 -0.61.0M
GRGHT86.9283 P11:32:10.25 0.21.0M
GRGHT86.9283 S11:32:21.41 0.01.0M
MMBBS90.6 18 P11:32:10.48 0.01.0M
MMBBS90.6 18 S11:32:21.83 -0.51.0M
KAVAHT95.9 75 P11:32:11.68 0.31.0M
KAVAHT95.9 75 S11:32:23.97 0.11.0M
PAIGHT95.9166 P11:32:10.93 -0.41.0M
PAIGHT95.9166 S11:32:23.54 -0.21.0M
THASHT112.1100 P11:32:14.45 0.51.0M
THASHT112.1100 S11:32:28.58 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqff
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         11:31:54.92
  Latitude       40.7742 deg +/-   0 km
  Longitude       23.4083 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       71 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.07 +/- 0.22  9      
  M     2.07      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SOH  HT  0.1 319 P    11:31:57.26  0.3 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.1 319 S    11:31:58.62  0.1 M 1.0 SOH 
  SRS  HT  0.4 23 P    11:32:02.01 -0.3 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.4 23 S    11:32:07.62 -0.2 M 1.0 SRS 
  THE  HT  0.4 247 P    11:32:02.67  0.3 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.4 247 S    11:32:07.85 -0.1 M 1.0 THE 
  PLG  HL  0.4 176 P    11:32:02.97 -0.0 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.4 176 S    11:32:08.85 -0.3 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  0.6 135 P    11:32:06.76 -0.2 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.6 135 S    11:32:15.76 -0.3 M 1.0 OUR 
  NVR  HL  0.7 31 P    11:32:07.67 -0.2 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.7 31 S    11:32:17.20 -0.6 M 1.0 NVR 
  GRG  HT  0.8 283 P    11:32:10.25  0.2 M 1.0 GRG 
  GRG  HT  0.8 283 S    11:32:21.41 -0.0 M 1.0 GRG 
  MMB  BS  0.8 18 P    11:32:10.48 -0.0 M 1.0 MMB 
  MMB  BS  0.8 18 S    11:32:21.83 -0.5 M 1.0 MMB 
  PAIG HT  0.9 166 P    11:32:10.93 -0.4 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.9 166 S    11:32:23.54 -0.2 M 1.0 PAIG 
  KAVA HT  0.9 75 P    11:32:11.68  0.3 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  0.9 75 S    11:32:23.97  0.1 M 1.0 KAVA 
  THAS HT  1.0 100 P    11:32:14.45  0.5 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 100 S    11:32:28.58  0.3 M 1.0 THAS 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SOH  HT  0.1 319 MLv   2.46 0.38  15.2012   
  SRS  HT  0.4 23 MLv   1.59 -0.49  0.213672   
  THE  HT  0.4 247 MLv   2.02 -0.05  0.532582   
  PLG  HL  0.4 176 MLv   2.24 0.17  1.05762   
  OUR  HT  0.6 135 MLv   2.40 0.33  0.574421   
  NVR  HL  0.7 31 MLv   1.96 -0.11  0.14544   
  GRG  HT  0.8 283 MLv   2.38 0.31  0.443865   
  MMB  BS  0.8 18 MLv   1.88 -0.20  0.133296   
  PAIG HT  0.9 166 MLv   1.66 -0.42  0.0583125   
  KAVA HT  0.9 75 MLv   1.98 -0.09  0.332948   
  THAS HT  1.0 100 MLv   2.10 0.02  0.172848