Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-10-20 10:10:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.4791° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0917° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 83.7 χμ Δ των Χανίων
86.1 χμ Ν των Κυθήρων
284.3 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANKYHL47.1 24 P10:11:05.70 -0.41.0M
ANKYHL47.1 24 S10:11:13.71 0.11.0M
KNDRHC55.5119 P10:11:06.80 -0.31.0M
KNDRHC55.5119 S10:11:15.62 0.11.0M
KTHAHL86.5358 P10:11:10.74 -0.41.0M
KTHAHL86.5358 S10:11:22.93 0.51.0M
KTHRHC85.6354 P10:11:10.61 -0.41.0M
VLIHL138.4355 P10:11:18.25 0.51.0M
VLIHL138.4355 S10:11:34.66 0.51.0M
IDIMN164.4 97 P10:11:21.37 0.31.0M
STPGHC180.9334 P10:11:22.81 -0.31.0M
LTKHP283.1358 P10:11:36.02 0.31.0M
KLVHL297.2344 P10:11:37.88 0.51.0M
VILLHA299.2 4 P10:11:37.47 -0.21.0M
VILLHA299.2 4 S10:12:09.81 -0.31.0M
LKRHL352.6359 P10:11:44.39 0.11.0M
LKRHL352.6359 S10:12:21.31 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020uqco
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-10-20
  Time         10:10:55.96 +/-  0.7 s
  Latitude       35.4791 deg +/-   4 km
  Longitude       23.0917 deg +/-   6 km
  Depth           24 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       215 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.07 +/- 0.18  9      
  M     3.07      9 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANKY HL  0.4 24 P    10:11:05.70 -0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  0.4 24 S    10:11:13.71  0.1 M 1.0 ANKY 
  KNDR HC  0.5 119 P    10:11:06.80 -0.3 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  0.5 119 S    10:11:15.62  0.1 M 1.0 KNDR 
  KTHR HC  0.8 354 P    10:11:10.61 -0.4 M 1.0 KTHR 
  KTHA HL  0.8 358 P    10:11:10.74 -0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.8 358 S    10:11:22.93  0.5 M 1.0 KTHA 
  VLI  HL  1.2 355 P    10:11:18.25  0.5 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.2 355 S    10:11:34.66  0.5 M 1.0 VLI 
  IDI  MN  1.5 97 P    10:11:21.37  0.3 M 1.0 IDI 
  STPG HC  1.6 334 P    10:11:22.81 -0.3 M 1.0 STPG 
  LTK  HP  2.5 358 P    10:11:36.02  0.3 M 1.0 LTK 
  KLV  HL  2.7 344 P    10:11:37.88  0.5 M 1.0 KLV 
  VILL HA  2.7  4 P    10:11:37.47 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  2.7  4 S    10:12:09.81 -0.3 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  3.2 359 P    10:11:44.39  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  3.2 359 S    10:12:21.31 -0.7 M 1.0 LKR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANKY HL  0.4 24 MLv   2.83 -0.24  3.57542   
  KNDR HC  0.5 119 MLv   3.16 0.09   4.7487   
  KTHR HC  0.8 354 MLv   3.32 0.25  3.89924   
  KTHA HL  0.8 358 MLv   2.93 -0.14  1.56165   
  VLI  HL  1.2 355 MLv   2.95 -0.12  1.17835   
  IDI  MN  1.5 97 MLv   2.84 -0.23  0.52508   
  STPG HC  1.6 334 MLv   3.19 0.12  0.971589   
  LTK  HP  2.5 358 MLv   2.51 -0.56  0.238887   
  KLV  HL  2.7 344 MLv   3.27 0.20  0.232022   
  VILL HA  2.7  4 MLv   3.13 0.06  0.217642   
  LKR  HL  3.2 359 MLv   3.41 0.35  0.120988