Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-10 02:41:44 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.9
 Γεωγρ. Πλάτος
40.6070° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5997° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 29.3 χμ Δ της Θεσσαλονίκης
34.7 χμ ΑΒΑ της Βέροιας
307.6 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THEHT30.8 85 P02:41:50.15 -0.51.0M
THEHT30.8 85 S02:41:54.77 -0.71.0M
GRGHT42.2337 P02:41:52.22 -0.11.0M
GRGHT42.2337 S02:41:58.34 -0.11.0M
HORTHT42.2 91 P02:41:51.77 -0.61.0M
HORTHT42.2 91 S02:41:58.48 0.01.0M
SOHHT68.0 69 P02:41:56.33 0.21.0M
SOHHT68.0 69 S02:42:05.63 0.41.0M
PLGHL76.0110 P02:41:57.27 -0.11.0M
PLGHL76.0110 S02:42:07.00 -0.41.0M
SRSHT99.9 56 P02:42:01.69 0.61.0M
SRSHT99.9 56 S02:42:14.36 0.51.0M
TYRNHT104.4197 P02:42:01.40 -0.21.0M
TYRNHT104.4197 S02:42:15.16 0.31.0M
KPROHT127.5235 P02:42:05.63 0.31.0M
KPROHT127.5235 S02:42:21.17 -0.11.0M
OURHT120.8105 P02:42:04.71 0.51.0M
OURHT120.8105 S02:42:19.73 0.41.0M
PAIGHT117.9129 P02:42:03.74 0.01.0M
PAIGHT117.9129 S02:42:18.62 0.11.0M
THLHL126.2203 P02:42:05.29 0.31.0M
THLHL126.2203 S02:42:20.86 0.21.0M
NVRHL134.5 52 P02:42:07.06 0.71.0M
NVRHL134.5 52 S02:42:23.07 0.01.0M
NEOHL154.1160 P02:42:08.19 -0.61.0M
AGGHT177.8187 P02:42:11.89 0.01.0M
AGGHT177.8187 S02:42:32.60 -0.21.0M
THASHT178.9 90 P02:42:12.38 0.41.0M
THASHT178.9 90 S02:42:33.19 0.11.0M
AOS2HT193.9147 P02:42:13.45 -0.41.0M
AOS2HT193.9147 S02:42:36.16 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppva
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-10
  Time         02:41:44.28
  Latitude       40.6070 deg +/-   0 km
  Longitude       22.5997 deg +/-   0 km
  Depth           21 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       101 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.91 +/- 0.13 12      
  M     2.91      12 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THE  HT  0.3 85 P    02:41:50.15 -0.5 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.3 85 S    02:41:54.77 -0.7 M 1.0 THE 
  GRG  HT  0.4 337 P    02:41:52.22 -0.1 M 1.0 GRG 
  GRG  HT  0.4 337 S    02:41:58.34 -0.1 M 1.0 GRG 
  HORT HT  0.4 91 P    02:41:51.77 -0.6 M 1.0 HORT 
  HORT HT  0.4 91 S    02:41:58.48  0.0 M 1.0 HORT 
  SOH  HT  0.6 69 P    02:41:56.33  0.2 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.6 69 S    02:42:05.63  0.4 M 1.0 SOH 
  PLG  HL  0.7 110 P    02:41:57.27 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.7 110 S    02:42:07.00 -0.4 M 1.0 PLG 
  SRS  HT  0.9 56 P    02:42:01.69  0.6 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.9 56 S    02:42:14.36  0.5 M 1.0 SRS 
  TYRN HT  0.9 197 P    02:42:01.40 -0.2 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.9 197 S    02:42:15.16  0.3 M 1.0 TYRN 
  PAIG HT  1.1 129 P    02:42:03.74 -0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.1 129 S    02:42:18.62  0.1 M 1.0 PAIG 
  OUR  HT  1.1 105 P    02:42:04.71  0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.1 105 S    02:42:19.73  0.4 M 1.0 OUR 
  THL  HL  1.1 203 P    02:42:05.29  0.3 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.1 203 S    02:42:20.86  0.2 M 1.0 THL 
  KPRO HT  1.1 235 P    02:42:05.63  0.3 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  1.1 235 S    02:42:21.17 -0.1 M 1.0 KPRO 
  NVR  HL  1.2 52 P    02:42:07.06  0.7 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  1.2 52 S    02:42:23.07 -0.0 M 1.0 NVR 
  NEO  HL  1.4 160 P    02:42:08.19 -0.6 M 1.0 NEO 
  AGG  HT  1.6 187 P    02:42:11.89  0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.6 187 S    02:42:32.60 -0.2 M 1.0 AGG 
  THAS HT  1.6 90 P    02:42:12.38  0.4 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.6 90 S    02:42:33.19  0.1 M 1.0 THAS 
  AOS2 HT  1.7 147 P    02:42:13.45 -0.4 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.7 147 S    02:42:36.16 -0.2 M 1.0 AOS2 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THE  HT  0.3 85 MLv   3.13 0.21  11.9257   
  GRG  HT  0.4 337 MLv   2.99 0.08  6.85892   
  HORT HT  0.4 91 MLv   3.04 0.12  5.13057   
  SOH  HT  0.6 69 MLv   3.09 0.18   2.838   
  PLG  HL  0.7 110 MLv   3.14 0.23  2.91361   
  SRS  HT  0.9 56 MLv   2.99 0.08  1.09774   
  TYRN HT  0.9 197 MLv   2.73 -0.18  0.633196   
  PAIG HT  1.1 129 MLv   2.36 -0.55  0.230405   
  OUR  HT  1.1 105 MLv   2.84 -0.08  0.856301   
  THL  HL  1.1 203 MLv   2.91 -0.00  0.57598   
  KPRO HT  1.1 235 MLv   2.75 -0.16  0.646886   
  NVR  HL  1.2 52 MLv   2.99 0.08  0.771195   
  NEO  HL  1.4 160 MLv   2.67 -0.24  0.554183   
  AGG  HT  1.6 187 MLv   2.99 0.08  0.489646   
  THAS HT  1.6 90 MLv   2.94 0.03  0.556152   
  AOS2 HT  1.7 147 MLv   2.65 -0.26  0.243258