Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-10 02:07:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.6168° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5912° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
50
 Επίκεντρο 29.9 χμ Δ της Θεσσαλονίκης
34.3 χμ ΑΒΑ της Βέροιας
308.9 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
27858-108 1.07E+22

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
40.525022.59568.04.0

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THEHT31.4 87 P02:07:58.98 -0.41.0M
THEHT31.4 87 S02:08:03.60 -0.51.0M
GRGHT40.9337 P02:08:00.91 0.11.0M
HORTHT43.0 93 P02:08:00.74 -0.51.0M
HORTHT43.0 93 S02:08:06.72 -0.61.0M
SOHHT68.3 71 P02:08:05.44 0.41.0M
SOHHT68.3 71 S02:08:14.72 0.71.0M
TYRNHT105.2197 P02:08:09.80 -0.81.0M
TYRNHT105.2197 S02:08:24.48 0.61.0M
PLN1HI108.1129 P02:08:11.44 0.31.0M
PLN1HI108.1129 S02:08:25.23 0.51.0M
KPROHT127.5235 P02:08:13.63 -0.61.0M
KPROHT127.5235 S02:08:31.09 0.91.0M
LMS2HI124.5281 P02:08:13.62 -0.21.0M
OURHT121.8105 P02:08:13.68 0.51.0M
OURHT121.8105 S02:08:29.11 0.71.0M
PAIGHT119.2129 P02:08:12.58 -0.21.0M
PAIGHT119.2129 S02:08:28.17 0.41.0M
THLHL126.9203 P02:08:13.73 -0.21.0M
THLHL126.9203 S02:08:29.77 0.01.0M
PENTHL131.6249 P02:08:14.62 -0.31.0M
NEOHL155.4160 P02:08:17.13 -1.01.0M
AGGHT178.8187 P02:08:20.76 -0.41.0M
AGGHT178.8187 S02:08:42.50 0.01.0M
PRMDHP175.4227 P02:08:21.51 0.71.0M
PRMDHP175.4227 S02:08:41.50 -0.31.0M
TETRHL180.5219 P02:08:21.69 0.21.0M
TETRHL180.5219 S02:08:42.82 -0.21.0M
THASHT179.6 90 P02:08:21.23 -0.11.0M
THASHT179.6 90 S02:08:42.45 -0.21.0M
AOS2HT195.2147 P02:08:22.29 -0.91.0M
AXARHA205.8178 P02:08:24.11 -0.51.0M
AXARHA205.8178 S02:08:48.31 -0.21.0M
ATALHA217.1170 P02:08:25.07 -0.91.0M
LKRHL221.5171 P02:08:26.26 -0.31.0M
ANXHP232.2194 P02:08:28.11 0.01.0M
ANXHP232.2194 S02:08:54.66 0.01.0M
LIAHL233.8110 P02:08:27.98 -0.31.0M
LIAHL233.8110 S02:08:55.55 0.71.0M
AGRPCL257.9197 P02:08:31.79 0.51.0M
AGRPCL257.9197 S02:09:00.52 0.31.0M
KALEHA250.5189 P02:08:30.42 0.11.0M
KALEHA250.5189 S02:08:58.99 0.31.0M
PLEVHP265.3203 P02:08:31.46 -0.71.0M
PLEVHP265.3203 S02:09:02.50 0.61.0M
ALNHT292.9 84 P02:08:35.89 0.11.0M
ALNHT292.9 84 S02:09:08.16 0.01.0M
LOUTHA294.2174 P02:08:35.08 -0.81.0M
LOUTHA294.2174 S02:09:08.53 0.21.0M
THALHA287.1179 P02:08:35.04 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pptw
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-10
  Time         02:07:53.17
  Latitude       40.6168 deg +/-   1 km
  Longitude       22.5912 deg +/-   1 km
  Depth           17 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       94 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.04 +/- 0.17 23      
  M     4.04      23 preferred 

50 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THE  HT  0.3 87 P    02:07:58.98 -0.4 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.3 87 S    02:08:03.60 -0.5 M 1.0 THE 
  GRG  HT  0.4 337 P    02:08:00.91  0.1 M 1.0 GRG 
  HORT HT  0.4 93 P    02:08:00.74 -0.5 M 1.0 HORT 
  HORT HT  0.4 93 S    02:08:06.72 -0.6 M 1.0 HORT 
  SOH  HT  0.6 71 P    02:08:05.44  0.4 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.6 71 S    02:08:14.72  0.7 M 1.0 SOH 
  TYRN HT  0.9 197 P    02:08:09.80 -0.8 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.9 197 S    02:08:24.48  0.6 M 1.0 TYRN 
  PLN1 HI  1.0 129 P    02:08:11.44  0.3 M 1.0 PLN1 
  PLN1 HI  1.0 129 S    02:08:25.23  0.5 M 1.0 PLN1 
  PAIG HT  1.1 129 P    02:08:12.58 -0.2 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.1 129 S    02:08:28.17  0.4 M 1.0 PAIG 
  OUR  HT  1.1 105 P    02:08:13.68  0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.1 105 S    02:08:29.11  0.7 M 1.0 OUR 
  LMS2 HI  1.1 281 P    02:08:13.62 -0.2 M 1.0 LMS2 
  THL  HL  1.1 203 P    02:08:13.73 -0.2 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.1 203 S    02:08:29.77  0.0 M 1.0 THL 
  KPRO HT  1.1 235 P    02:08:13.63 -0.6 M 1.0 KPRO 
  KPRO HT  1.1 235 S    02:08:31.09  0.9 M 1.0 KPRO 
  PENT HL  1.2 249 P    02:08:14.62 -0.3 M 1.0 PENT 
  NEO  HL  1.4 160 P    02:08:17.13 -1.0 M 1.0 NEO 
  PRMD HP  1.6 227 P    02:08:21.51  0.7 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  1.6 227 S    02:08:41.50 -0.3 M 1.0 PRMD 
  AGG  HT  1.6 187 P    02:08:20.76 -0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.6 187 S    02:08:42.50  0.0 M 1.0 AGG 
  THAS HT  1.6 90 P    02:08:21.23 -0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.6 90 S    02:08:42.45 -0.2 M 1.0 THAS 
  TETR HL  1.6 219 P    02:08:21.69  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.6 219 S    02:08:42.82 -0.2 M 1.0 TETR 
  AOS2 HT  1.8 147 P    02:08:22.29 -0.9 M 1.0 AOS2 
  AXAR HA  1.8 178 P    02:08:24.11 -0.5 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  1.8 178 S    02:08:48.31 -0.2 M 1.0 AXAR 
  ATAL HA  2.0 170 P    02:08:25.07 -0.9 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  2.0 171 P    02:08:26.26 -0.3 M 1.0 LKR 
  ANX  HP  2.1 194 P    02:08:28.11  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  2.1 194 S    02:08:54.66  0.0 M 1.0 ANX 
  LIA  HL  2.1 110 P    02:08:27.98 -0.3 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  2.1 110 S    02:08:55.55  0.7 M 1.0 LIA 
  KALE HA  2.3 189 P    02:08:30.42  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  2.3 189 S    02:08:58.99  0.3 M 1.0 KALE 
  AGRP CL  2.3 197 P    02:08:31.79  0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  2.3 197 S    02:09:00.52  0.3 M 1.0 AGRP 
  PLEV HP  2.4 203 P    02:08:31.46 -0.7 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  2.4 203 S    02:09:02.50  0.6 M 1.0 PLEV 
  THAL HA  2.6 179 P    02:08:35.04  0.1 M 1.0 THAL 
  ALN  HT  2.6 84 P    02:08:35.89  0.1 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.6 84 S    02:09:08.16 -0.0 M 1.0 ALN 
  LOUT HA  2.6 174 P    02:08:35.08 -0.8 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  2.6 174 S    02:09:08.53  0.2 M 1.0 LOUT 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THE  HT  0.3 87 MLv   3.98 -0.06  82.3609   
  GRG  HT  0.4 337 MLv   4.16 0.12  108.636   
  HORT HT  0.4 93 MLv   4.16 0.12  65.9188   
  SOH  HT  0.6 71 MLv   4.10 0.06  28.9905   
  TYRN HT  0.9 197 MLv   4.20 0.15  18.3256   
  PLN1 HI  1.0 129 MLv   4.00 -0.04  14.5578   
  PAIG HT  1.1 129 MLv   3.66 -0.38  4.51143   
  OUR  HT  1.1 105 MLv   4.17 0.13  18.3983   
  LMS2 HI  1.1 281 MLv   3.75 -0.29   6.7351   
  THL  HL  1.1 203 MLv   4.29 0.24  13.5519   
  KPRO HT  1.1 235 MLv   4.13 0.08  15.4909   
  PENT HL  1.2 249 MLv   4.09 0.04  10.4751   
  NEO  HL  1.4 160 MLv   3.80 -0.24  7.29946   
  PRMD HP  1.6 227 MLv   4.31 0.27  13.7134   
  AGG  HT  1.6 187 MLv   4.40 0.36  12.5656   
  THAS HT  1.6 90 MLv   4.00 -0.04  6.37706   
  TETR HL  1.6 219 MLv   4.39 0.35  15.5562   
  AOS2 HT  1.8 147 MLv   3.88 -0.16  4.06089   
  AXAR HA  1.8 178 MLv   3.48 -0.56  5.68744   
  ATAL HA  2.0 170 MLv   3.61 -0.43  1.68914   
  LKR  HL  2.0 171 MLv   3.78 -0.27  1.26296   
  ANX  HP  2.1 194 MLv   4.63 0.58  14.6837   
  LIA  HL  2.1 110 MLv   3.61 -0.44  2.74726   
  KALE HA  2.3 189 MLv   4.06 0.02  3.22722   
  AGRP CL  2.3 197 MLv   4.22 0.17   4.2411   
  PLEV HP  2.4 203 MLv   4.12 0.07  3.09393   
  THAL HA  2.6 179 MLv   3.85 -0.19  2.32031   
  ALN  HT  2.6 84 MLv   4.23 0.19  2.25625   
  LOUT HA  2.6 174 MLv   4.00 -0.05  1.68462