Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-10 01:53:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.8
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1330° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.3745° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
42
 Επίκεντρο 91.6 χμ ΝΔ της Καρπάθου
115.0 χμ Α του Ηρακλείου
395.1 χμ ΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ZKRHL14.5262 P01:53:38.32 0.21.0M
SIT2HI25.6288 P01:53:40.22 0.21.0M
SIT2HI25.6288 S01:53:44.73 1.01.0M
STIAHC26.9286 P01:53:40.25 0.01.0M
STIAHC26.9286 S01:53:45.06 0.91.0M
NPSHL70.9282 P01:53:46.80 -0.71.0M
NPSHL70.9282 S01:53:57.15 0.21.0M
KARPHL84.9 57 P01:53:49.57 -0.21.0M
KARPHL84.9 57 S01:54:01.12 0.11.0M
IACMHL120.0279 P01:53:55.47 0.11.0M
IDIMN136.0277 P01:53:57.59 -0.31.0M
IDIMN136.0277 S01:54:15.72 0.41.0M
SIVAHL142.8265 P01:53:57.95 -0.91.0M
SIVAHL142.8265 S01:54:17.38 0.41.0M
THERAHL159.4329 P01:54:01.00 -0.41.0M
THERAHL159.4329 S01:54:21.35 -0.11.0M
SAP3HL172.0327 P01:54:02.59 -0.71.0M
SAP3HL172.0327 S01:54:24.67 0.01.0M
SNT5HA166.6328 P01:54:02.98 0.51.0M
SNT5HA166.6328 S01:54:23.38 0.11.0M
ARGHL198.3 53 P01:54:07.01 0.41.0M
ARGHL198.3 53 S01:54:30.58 -0.11.0M
CHANHC215.8281 P01:54:08.99 0.11.0M
CHANHC215.8281 S01:54:34.79 0.11.0M
GVDHL210.9261 P01:54:08.02 -0.31.0M
GVDHL210.9261 S01:54:33.82 0.21.0M
IMMVHL220.2279 P01:54:09.63 0.11.0M
IMMVHL220.2279 S01:54:35.57 -0.21.0M
MHLOHL248.0314 P01:54:12.38 -0.61.0M
MHLOHL248.0314 S01:54:41.85 0.01.0M
KNDRHC250.1273 P01:54:13.15 -0.21.0M
KNDRHC250.1273 S01:54:42.67 0.21.0M
ANKYHL289.9286 P01:54:17.73 -0.71.0M
ANKYHL289.9286 S01:54:51.24 -0.21.0M
KTHAHL324.1293 P01:54:22.08 -0.81.0M
KTHAHL324.1293 S01:54:58.69 -0.51.0M
VLYHL380.3323 P01:54:29.16 -0.81.0M
VLYHL380.3323 S01:55:11.10 -0.61.0M
DIONHL393.3326 P01:54:31.03 -0.61.0M
KYMIHL438.6332 P01:54:36.57 -0.81.0M
KYMIHL438.6332 S01:55:23.87 -0.91.0M
VILLHA433.8321 P01:54:36.60 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pptl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2020-08-10
  Time         01:53:35.03
  Latitude       35.1330 deg +/-   1 km
  Longitude       26.3745 deg +/-   1 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       204 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.77 +/- 0.09 19      
  M     3.77      19 preferred 

42 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ZKR  HL  0.1 262 P    01:53:38.32  0.2 M 1.0 ZKR 
  SIT2 HI  0.2 288 P    01:53:40.22  0.2 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.2 288 S    01:53:44.73  1.0 M 1.0 SIT2 
  STIA HC  0.2 286 P    01:53:40.25  0.0 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.2 286 S    01:53:45.06  0.9 M 1.0 STIA 
  NPS  HL  0.6 282 P    01:53:46.80 -0.7 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.6 282 S    01:53:57.15  0.2 M 1.0 NPS 
  KARP HL  0.8 57 P    01:53:49.57 -0.2 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.8 57 S    01:54:01.12  0.1 M 1.0 KARP 
  IACM HL  1.1 279 P    01:53:55.47  0.1 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  1.2 277 P    01:53:57.59 -0.3 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  1.2 277 S    01:54:15.72  0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  1.3 265 P    01:53:57.95 -0.9 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  1.3 265 S    01:54:17.38  0.4 M 1.0 SIVA 
  THERA HL  1.4 329 P    01:54:01.00 -0.4 M 1.0 THERA
  THERA HL  1.4 329 S    01:54:21.35 -0.1 M 1.0 THERA
  SNT5 HA  1.5 328 P    01:54:02.98  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.5 328 S    01:54:23.38  0.1 M 1.0 SNT5 
  SAP3 HL  1.5 327 P    01:54:02.59 -0.7 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.5 327 S    01:54:24.67 -0.0 M 1.0 SAP3 
  ARG  HL  1.8 53 P    01:54:07.01  0.4 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  1.8 53 S    01:54:30.58 -0.1 M 1.0 ARG 
  GVD  HL  1.9 261 P    01:54:08.02 -0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.9 261 S    01:54:33.82  0.2 M 1.0 GVD 
  CHAN HC  1.9 281 P    01:54:08.99  0.1 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.9 281 S    01:54:34.79  0.1 M 1.0 CHAN 
  IMMV HL  2.0 279 P    01:54:09.63  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  2.0 279 S    01:54:35.57 -0.2 M 1.0 IMMV 
  MHLO HL  2.2 314 P    01:54:12.38 -0.6 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  2.2 314 S    01:54:41.85 -0.0 M 1.0 MHLO 
  KNDR HC  2.3 273 P    01:54:13.15 -0.2 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  2.3 273 S    01:54:42.67  0.2 M 1.0 KNDR 
  ANKY HL  2.6 286 P    01:54:17.73 -0.7 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  2.6 286 S    01:54:51.24 -0.2 M 1.0 ANKY 
  KTHA HL  2.9 293 P    01:54:22.08 -0.8 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.9 293 S    01:54:58.69 -0.5 M 1.0 KTHA 
  VLY  HL  3.4 323 P    01:54:29.16 -0.8 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  3.4 323 S    01:55:11.10 -0.6 M 1.0 VLY 
  DION HL  3.5 326 P    01:54:31.03 -0.6 M 1.0 DION 
  VILL HA  3.9 321 P    01:54:36.60 -0.3 M 1.0 VILL 
  KYMI HL  3.9 332 P    01:54:36.57 -0.8 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  3.9 332 S    01:55:23.87 -0.9 M 1.0 KYMI 

23 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ZKR  HL  0.1 262 MLv   3.65 -0.13  152.532   
  SIT2 HI  0.2 288 MLv   4.08 0.31  219.714   
  STIA HC  0.2 286 MLv   3.66 -0.12  76.8328   
  NPS  HL  0.6 282 MLv   3.83 0.06  14.9262   
  KARP HL  0.8 57 MLv   3.85 0.08  17.6472   
  IACM HL  1.1 279 MLv   3.96 0.19  25.9969   
  IDI  MN  1.2 277 MLv   3.68 -0.09  5.05351   
  SIVA HL  1.3 265 MLv   3.85 0.08   6.8537   
  THERA HL  1.4 329 MLv   3.61 -0.16  3.28231   
  SNT5 HA  1.5 328 MLv   3.81 0.04  2.82101   
  SAP3 HL  1.5 327 MLv   3.92 0.15  9.64843   
  ARG  HL  1.8 53 MLv   3.54 -0.23  1.77817   
  GVD  HL  1.9 261 MLv   3.62 -0.15   1.427   
  CHAN HC  1.9 281 MLv   3.85 0.07  5.88107   
  IMMV HL  2.0 279 MLv   3.79 0.02  2.47355   
  MHLO HL  2.2 314 MLv   3.89 0.11  4.54505   
  KNDR HC  2.3 273 MLv   3.76 -0.02  1.60698   
  ANKY HL  2.6 286 MLv   3.80 0.02  1.11747   
  KTHA HL  2.9 293 MLv   3.78 0.00  0.719556   
  VLY  HL  3.4 323 MLv   3.67 -0.11  0.292386   
  DION HL  3.5 326 MLv   3.32 -0.45  0.321021   
  VILL HA  3.9 321 MLv   3.82 0.05  0.27739   
  KYMI HL  3.9 332 MLv   3.85 0.08  0.290968