Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-10 01:34:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
36.8063° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0468° Α
 Εστιακό Βάθος
58 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 43.7 χμ ΝΝΑ του Λεωνιδίου
61.8 χμ Β των Κυθήρων
144.2 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MNVAHL13.3184 P01:34:32.00 0.11.0M
MNVAHL13.3184 S01:34:38.44 -0.21.0M
VLIHL13.3222 P01:34:32.14 0.21.0M
VLIHL13.3222 S01:34:38.71 0.01.0M
KTHAHL61.1179 P01:34:35.93 0.41.0M
KTHAHL61.1179 S01:34:45.06 0.01.0M
YDRAHL70.9 32 P01:34:37.39 0.91.0M
YDRAHL70.9 32 S01:34:47.52 0.71.0M
ANKYHL106.9168 P01:34:41.18 0.41.0M
ANKYHL106.9168 S01:34:54.17 0.01.0M
ITMHL107.9292 P01:34:41.41 0.51.0M
ITMHL107.9292 S01:34:54.35 -0.21.0M
LOUTHA131.5357 P01:34:44.20 0.41.0M
LOUTHA131.5357 S01:34:59.48 -0.11.0M
VLYHL133.8 30 P01:34:44.26 0.21.0M
VLYHL133.8 30 S01:34:59.46 -0.61.0M
ATHHL142.7 25 P01:34:45.72 0.61.0M
ATHHL142.7 25 S01:35:02.05 0.11.0M
ATHUHA144.5 27 P01:34:45.67 0.21.0M
ATHUHA144.5 27 S01:35:02.04 -0.41.0M
MAGUHA147.4 16 P01:34:46.09 0.41.0M
MAGUHA147.4 16 S01:35:02.99 0.01.0M
THALHA140.8346 P01:34:45.31 0.41.0M
THALHA140.8346 S01:35:01.37 -0.21.0M
KLVHL158.7330 P01:34:47.27 0.01.0M
KLVHL158.7330 S01:35:05.17 -0.51.0M
PTLHL155.7 28 P01:34:47.30 0.51.0M
PTLHL155.7 28 S01:35:04.38 -0.61.0M
VILLHA152.8 9 P01:34:46.82 0.31.0M
VILLHA152.8 9 S01:35:04.25 -0.11.0M
CHANHC168.7148 P01:34:48.47 0.01.0M
CHANHC168.7148 S01:35:07.43 -0.31.0M
DIONHL161.6 29 P01:34:47.96 0.41.0M
DIONHL161.6 29 S01:35:06.27 0.01.0M
IMMVHL171.6151 P01:34:48.52 -0.31.0M
IMMVHL171.6151 S01:35:07.97 -0.41.0M
KNDRHC182.3163 P01:34:50.16 0.11.0M
KNDRHC182.3163 S01:35:10.38 -0.31.0M
LKRHL205.0359 P01:34:52.80 -0.21.0M
LKRHL205.0359 S01:35:15.52 -0.31.0M
MG00CL203.4331 P01:34:52.62 -0.21.0M
MG00CL203.4331 S01:35:15.14 -0.31.0M
ATALHA209.8359 P01:34:53.39 -0.21.0M
ATALHA209.8359 S01:35:16.49 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppsu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-08-10
  Time         01:34:23.01
  Latitude       36.8063 deg +/-   1 km
  Longitude       23.0468 deg +/-   1 km
  Depth           58 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       116 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.51 +/- 0.13 18      
  M     2.51      18 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MNVA HL  0.1 184 P    01:34:32.00  0.1 M 1.0 MNVA 
  MNVA HL  0.1 184 S    01:34:38.44 -0.2 M 1.0 MNVA 
  VLI  HL  0.1 222 P    01:34:32.14  0.2 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.1 222 S    01:34:38.71  0.0 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  0.5 179 P    01:34:35.93  0.4 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.5 179 S    01:34:45.06 -0.0 M 1.0 KTHA 
  YDRA HL  0.6 32 P    01:34:37.39  0.9 M 1.0 YDRA 
  YDRA HL  0.6 32 S    01:34:47.52  0.7 M 1.0 YDRA 
  ANKY HL  1.0 168 P    01:34:41.18  0.4 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.0 168 S    01:34:54.17 -0.0 M 1.0 ANKY 
  ITM  HL  1.0 292 P    01:34:41.41  0.5 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.0 292 S    01:34:54.35 -0.2 M 1.0 ITM 
  LOUT HA  1.2 357 P    01:34:44.20  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.2 357 S    01:34:59.48 -0.1 M 1.0 LOUT 
  VLY  HL  1.2 30 P    01:34:44.26  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.2 30 S    01:34:59.46 -0.6 M 1.0 VLY 
  THAL HA  1.3 346 P    01:34:45.31  0.4 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.3 346 S    01:35:01.37 -0.2 M 1.0 THAL 
  ATH  HL  1.3 25 P    01:34:45.72  0.6 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  1.3 25 S    01:35:02.05  0.1 M 1.0 ATH 
  ATHU HA  1.3 27 P    01:34:45.67  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.3 27 S    01:35:02.04 -0.4 M 1.0 ATHU 
  MAGU HA  1.3 16 P    01:34:46.09  0.4 M 1.0 MAGU 
  MAGU HA  1.3 16 S    01:35:02.99 -0.0 M 1.0 MAGU 
  VILL HA  1.4  9 P    01:34:46.82  0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.4  9 S    01:35:04.25 -0.1 M 1.0 VILL 
  PTL  HL  1.4 28 P    01:34:47.30  0.5 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.4 28 S    01:35:04.38 -0.6 M 1.0 PTL 
  KLV  HL  1.4 330 P    01:34:47.27 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.4 330 S    01:35:05.17 -0.5 M 1.0 KLV 
  DION HL  1.5 29 P    01:34:47.96  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  1.5 29 S    01:35:06.27  0.0 M 1.0 DION 
  CHAN HC  1.5 148 P    01:34:48.47  0.0 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.5 148 S    01:35:07.43 -0.3 M 1.0 CHAN 
  IMMV HL  1.5 151 P    01:34:48.52 -0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.5 151 S    01:35:07.97 -0.4 M 1.0 IMMV 
  KNDR HC  1.6 163 P    01:34:50.16  0.1 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.6 163 S    01:35:10.38 -0.3 M 1.0 KNDR 
  MG00 CL  1.8 331 P    01:34:52.62 -0.2 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  1.8 331 S    01:35:15.14 -0.3 M 1.0 MG00 
  LKR  HL  1.8 359 P    01:34:52.80 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.8 359 S    01:35:15.52 -0.3 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  1.9 359 P    01:34:53.39 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.9 359 S    01:35:16.49 -0.4 M 1.0 ATAL 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MNVA HL  0.1 184 MLv   1.13 -1.38  0.500709   
  VLI  HL  0.1 222 MLv   1.34 -1.17  1.05202   
  KTHA HL  0.5 179 MLv   2.33 -0.18  0.531335   
  YDRA HL  0.6 32 MLv   2.92 0.41  1.85989   
  ANKY HL  1.0 168 MLv   2.61 0.09  0.590673   
  ITM  HL  1.0 292 MLv   2.39 -0.13  0.35176   
  LOUT HA  1.2 357 MLv   2.47 -0.04  0.327193   
  VLY  HL  1.2 30 MLv   2.62 0.11  0.447873   
  THAL HA  1.3 346 MLv   2.76 0.25  1.00895   
  ATH  HL  1.3 25 MLv   2.45 -0.06  0.275621   
  ATHU HA  1.3 27 MLv   2.48 -0.03  0.177536   
  MAGU HA  1.3 16 MLv   2.47 -0.04  0.274301   
  VILL HA  1.4  9 MLv   2.34 -0.18  0.187065   
  PTL  HL  1.4 28 MLv   2.46 -0.05  0.241087   
  KLV  HL  1.4 330 MLv   2.55 0.04  0.218459   
  DION HL  1.5 29 MLv   2.21 -0.30  0.356129   
  CHAN HC  1.5 148 MLv   2.72 0.21  0.752751   
  IMMV HL  1.5 151 MLv   2.72 0.21  0.367494   
  KNDR HC  1.6 163 MLv   2.64 0.12  0.266012   
  MG00 CL  1.8 331 MLv   2.53 0.02  0.212864   
  LKR  HL  1.8 359 MLv   2.93 0.42  0.218285   
  ATAL HA  1.9 359 MLv   2.43 -0.09  0.119689