Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 18:04:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.5833° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.7777° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
23
 Επίκεντρο 54.8 χμ ΝΔ της Λήμνου
77.7 χμ ΒΒΑ της Σκύρου
199.6 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFSAHL18.7105 P18:04:40.94 -0.31.0M
EFSAHL18.7105 S18:04:44.39 -0.31.0M
LIAHL49.0 45 P18:04:45.63 0.01.0M
LIAHL49.0 45 S18:04:52.23 -0.11.0M
AOS2HT93.8239 P18:04:53.11 0.51.0M
AOS2HT93.8239 S18:05:04.48 -0.11.0M
PAIGHT102.0293 P18:04:53.56 -0.31.0M
PAIGHT102.0293 S18:05:06.62 -0.21.0M
OURHT107.6321 P18:04:55.12 0.51.0M
OURHT107.6321 S18:05:08.45 0.21.0M
THASHT113.9357 P18:04:55.50 -0.11.0M
THASHT113.9357 S18:05:09.89 0.01.0M
KYMIHL120.8209 P18:04:56.57 -0.11.0M
KYMIHL120.8209 S18:05:11.98 0.21.0M
SMTHHL117.7 33 P18:04:56.61 0.41.0M
SMTHHL117.7 33 S18:05:11.04 0.11.0M
PRKHL133.2106 P18:04:58.90 0.21.0M
PRKHL133.2106 S18:05:15.60 0.41.0M
KAVAHT158.5352 P18:05:01.31 -0.91.0M
KAVAHT158.5352 S18:05:21.20 -0.21.0M
ALNHT181.5 37 P18:05:05.16 0.21.0M
ALNHT181.5 37 S18:05:25.85 -0.51.0M
DIONHL182.7204 P18:05:04.88 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppdy
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         18:04:36.82
  Latitude       39.5833 deg +/-   0 km
  Longitude       24.7777 deg +/-   0 km
  Depth           18 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       97 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.31 +/- 0.14 10      
  M     2.31      10 preferred 

23 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFSA HL  0.2 105 P    18:04:40.94 -0.3 M 1.0 EFSA 
  EFSA HL  0.2 105 S    18:04:44.39 -0.3 M 1.0 EFSA 
  LIA  HL  0.4 45 P    18:04:45.63 -0.0 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  0.4 45 S    18:04:52.23 -0.1 M 1.0 LIA 
  AOS2 HT  0.8 239 P    18:04:53.11  0.5 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.8 239 S    18:05:04.48 -0.1 M 1.0 AOS2 
  PAIG HT  0.9 293 P    18:04:53.56 -0.3 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.9 293 S    18:05:06.62 -0.2 M 1.0 PAIG 
  OUR  HT  1.0 321 P    18:04:55.12  0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.0 321 S    18:05:08.45  0.2 M 1.0 OUR 
  THAS HT  1.0 357 P    18:04:55.50 -0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 357 S    18:05:09.89  0.0 M 1.0 THAS 
  SMTH HL  1.1 33 P    18:04:56.61  0.4 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.1 33 S    18:05:11.04  0.1 M 1.0 SMTH 
  KYMI HL  1.1 209 P    18:04:56.57 -0.1 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  1.1 209 S    18:05:11.98  0.2 M 1.0 KYMI 
  PRK  HL  1.2 106 P    18:04:58.90  0.2 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  1.2 106 S    18:05:15.60  0.4 M 1.0 PRK 
  KAVA HT  1.4 352 P    18:05:01.31 -0.9 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.4 352 S    18:05:21.20 -0.2 M 1.0 KAVA 
  ALN  HT  1.6 37 P    18:05:05.16  0.2 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  1.6 37 S    18:05:25.85 -0.5 M 1.0 ALN 
  DION HL  1.6 204 P    18:05:04.88 -0.4 M 1.0 DION 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFSA HL  0.2 105 MLv   2.14 -0.16  3.77447   
  LIA  HL  0.4 45 MLv   1.96 -0.35  0.850901   
  AOS2 HT  0.8 239 MLv   2.96 0.65  1.54567   
  PAIG HT  0.9 293 MLv   2.19 -0.12  0.183896   
  OUR  HT  1.0 321 MLv   2.42 0.11  0.37892   
  THAS HT  1.0 357 MLv   2.39 0.08  0.333209   
  SMTH HL  1.1 33 MLv   2.35 0.04  0.185856   
  KYMI HL  1.1 209 MLv   2.45 0.15  0.35583   
  PRK  HL  1.2 106 MLv   2.57 0.26  0.400767   
  KAVA HT  1.4 352 MLv   2.17 -0.14  0.249084   
  ALN  HT  1.6 37 MLv   2.34 0.03  0.105702   
  DION HL  1.6 204 MLv   2.09 -0.22  0.212383