Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 17:51:17 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
41.2535° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8720° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 29.1 χμ Β του Κιλκίς
59.7 χμ ΔΒΔ των Σερρών
371.0 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNTHT10.4168 P17:51:21.79 0.21.0M
KNTHT10.4168 S17:51:25.08 0.41.0M
SOHHT62.9140 P17:51:28.26 -0.41.0M
SOHHT62.9140 S17:51:37.24 0.21.0M
SRSHT61.8105 P17:51:27.92 -0.71.0M
SRSHT61.8105 S17:51:37.45 0.51.0M
THEHT69.5174 P17:51:28.66 -0.91.0M
THEHT69.5174 S17:51:39.00 0.31.0M
NVRHL83.6 83 P17:51:31.21 -0.61.0M
NVRHL83.6 83 S17:51:42.73 0.01.0M
PLGHL109.3154 P17:51:35.37 -0.31.0M
PLGHL109.3154 S17:51:49.31 -0.21.0M
OURHT138.5138 P17:51:40.97 0.91.0M
OURHT138.5138 S17:51:57.09 -0.11.0M
KAVAHT140.4102 P17:51:41.09 0.71.0M
KAVAHT140.4102 S17:51:57.61 -0.11.0M
PAIGHT161.5155 P17:51:43.62 0.61.0M
PAIGHT161.5155 S17:52:01.85 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppdn
  Type          earthquake
  Description
   region name: NW Balkan Region
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         17:51:17.55
  Latitude       41.2535 deg +/-   2 km
  Longitude       22.8720 deg +/-   2 km
  Depth           21 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.50 s
  Azimuthal gap       269 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.18 +/- 0.14  7      
  M     2.18      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNT  HT  0.1 168 P    17:51:21.79  0.2 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  0.1 168 S    17:51:25.08  0.4 M 1.0 KNT 
  SRS  HT  0.6 105 P    17:51:27.92 -0.7 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  0.6 105 S    17:51:37.45  0.5 M 1.0 SRS 
  SOH  HT  0.6 140 P    17:51:28.26 -0.4 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.6 140 S    17:51:37.24  0.2 M 1.0 SOH 
  THE  HT  0.6 174 P    17:51:28.66 -0.9 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.6 174 S    17:51:39.00  0.3 M 1.0 THE 
  NVR  HL  0.8 83 P    17:51:31.21 -0.6 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.8 83 S    17:51:42.73  0.0 M 1.0 NVR 
  PLG  HL  1.0 154 P    17:51:35.37 -0.3 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.0 154 S    17:51:49.31 -0.2 M 1.0 PLG 
  OUR  HT  1.2 138 P    17:51:40.97  0.9 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.2 138 S    17:51:57.09 -0.1 M 1.0 OUR 
  KAVA HT  1.3 102 P    17:51:41.09  0.7 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.3 102 S    17:51:57.61 -0.1 M 1.0 KAVA 
  PAIG HT  1.5 155 P    17:51:43.62  0.6 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.5 155 S    17:52:01.85 -0.5 M 1.0 PAIG 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNT  HT  0.1 168 MLv   1.88 -0.30  3.29363   
  SRS  HT  0.6 105 MLv   2.07 -0.11  0.201539   
  SOH  HT  0.6 140 MLv   2.33 0.16  0.524243   
  THE  HT  0.6 174 MLv   2.30 0.12  0.293652   
  NVR  HL  0.8 83 MLv   2.13 -0.04   0.1936   
  PLG  HL  1.0 154 MLv   2.39 0.21  0.349506   
  OUR  HT  1.2 138 MLv   2.33 0.15  0.215674   
  KAVA HT  1.3 102 MLv   2.12 -0.06  0.273651   
  PAIG HT  1.5 155 MLv   1.95 -0.23  0.0534054