Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 17:29:38 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1630° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4842° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 0.4 χμ Ν της Σκιάθου
51.6 χμ ΑΝΑ του Βόλου
133.0 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NEOHL27.6305 P17:29:44.68 0.21.0M
NEOHL27.6305 S17:29:48.81 0.01.0M
AOS2HT31.0 93 P17:29:44.90 0.01.0M
AOS2HT31.0 93 S17:29:49.57 -0.11.0M
ATALHA65.9218 P17:29:49.83 -0.31.0M
LKRHL70.9216 P17:29:50.93 0.01.0M
AGGHT100.3261 P17:29:54.96 -0.61.0M
AGGHT100.3261 S17:30:08.25 -0.11.0M
DIONHL126.8162 P17:29:59.67 0.21.0M
DIONHL126.8162 S17:30:15.38 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppcu
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         17:29:38.68
  Latitude       39.1630 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4842 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.82 +/- 0.16  6      
  M     1.82      6 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.2 305 P    17:29:44.68  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.2 305 S    17:29:48.81 -0.0 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 93 P    17:29:44.90 -0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 93 S    17:29:49.57 -0.1 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.6 218 P    17:29:49.83 -0.3 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 216 P    17:29:50.93  0.0 M 1.0 LKR 
  AGG  HT  0.9 261 P    17:29:54.96 -0.6 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 261 S    17:30:08.25 -0.1 M 1.0 AGG 
  DION HL  1.1 162 P    17:29:59.67  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 162 S    17:30:15.38  0.1 M 1.0 DION 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.2 305 MLv   1.79 -0.03   1.3769   
  AOS2 HT  0.3 93 MLv   1.43 -0.39  0.358076   
  ATAL HA  0.6 218 MLv   1.74 -0.08  0.128295   
  LKR  HL  0.6 216 MLv   2.22 0.41  0.197799   
  AGG  HT  0.9 261 MLv   1.86 0.04  0.0887031   
  DION HL  1.1 162 MLv   1.87 0.06  0.243641