Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 17:23:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1520° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.7613° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 28.1 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου
33.0 χμ ΝΝΔ της Λειβαδιάς
87.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THALHA15.5214 P17:23:18.28 -0.11.0M
THALHA15.5214 S17:23:21.43 0.01.0M
XYLSHA13.8233 P17:23:17.96 -0.21.0M
XYLSHA13.8233 S17:23:20.95 -0.11.0M
LOUTHA26.1134 P17:23:20.06 0.21.0M
LOUTHA26.1134 S17:23:24.34 0.41.0M
ACORHA30.6162 P17:23:20.32 -0.21.0M
ACORHA30.6162 S17:23:24.74 -0.31.0M
VILLHA48.2 88 P17:23:23.24 0.01.0M
VILLHA48.2 88 S17:23:29.94 0.01.0M
KLVHL54.8257 P17:23:23.77 -0.51.0M
KLVHL54.8257 S17:23:31.48 -0.21.0M
LKRHL59.1 21 P17:23:24.20 -0.61.0M
LKRHL59.1 21 S17:23:32.37 -0.31.0M
ATALHA64.2 21 P17:23:25.44 -0.21.0M
ATALHA64.2 21 S17:23:33.79 -0.31.0M
PYRGCL71.0294 P17:23:26.56 -0.21.0M
PYRGCL71.0294 S17:23:35.96 -0.11.0M
AGGHT103.5339 P17:23:32.05 0.41.0M
AGGHT103.5339 S17:23:45.43 0.61.0M
AGRPCL94.6287 P17:23:31.13 0.81.0M
AGRPCL94.6287 S17:23:43.27 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppco
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         17:23:14.42
  Latitude       38.1520 deg +/-   1 km
  Longitude       22.7613 deg +/-   1 km
  Depth           16 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       68 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.74 +/- 0.19  9      
  M     1.74      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  XYLS HA  0.1 233 P    17:23:17.96 -0.2 M 1.0 XYLS 
  XYLS HA  0.1 233 S    17:23:20.95 -0.1 M 1.0 XYLS 
  THAL HA  0.1 214 P    17:23:18.28 -0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.1 214 S    17:23:21.43 -0.0 M 1.0 THAL 
  LOUT HA  0.2 134 P    17:23:20.06  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.2 134 S    17:23:24.34  0.4 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.3 162 P    17:23:20.32 -0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.3 162 S    17:23:24.74 -0.3 M 1.0 ACOR 
  VILL HA  0.4 88 P    17:23:23.24  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 88 S    17:23:29.94  0.0 M 1.0 VILL 
  KLV  HL  0.5 257 P    17:23:23.77 -0.5 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 257 S    17:23:31.48 -0.2 M 1.0 KLV 
  LKR  HL  0.5 21 P    17:23:24.20 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 21 S    17:23:32.37 -0.3 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.6 21 P    17:23:25.44 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 21 S    17:23:33.79 -0.3 M 1.0 ATAL 
  PYRG CL  0.6 294 P    17:23:26.56 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 294 S    17:23:35.96 -0.1 M 1.0 PYRG 
  AGRP CL  0.9 287 P    17:23:31.13  0.8 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.9 287 S    17:23:43.27  0.9 M 1.0 AGRP 
  AGG  HT  0.9 339 P    17:23:32.05  0.4 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 339 S    17:23:45.43  0.6 M 1.0 AGG 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  XYLS HA  0.1 233 MLv   2.17 0.43  5.34247   
  THAL HA  0.1 214 MLv   1.51 -0.23  1.87186   
  LOUT HA  0.2 134 MLv   1.63 -0.11  0.763753   
  ACOR HA  0.3 162 MLv   1.10 -0.64  0.173796   
  VILL HA  0.4 88 MLv   1.73 -0.02  0.265054   
  KLV  HL  0.5 257 MLv   1.51 -0.23  0.083993   
  LKR  HL  0.5 21 MLv   2.09 0.35  0.17439   
  ATAL HA  0.6 21 MLv   1.91 0.17  0.194286   
  PYRG CL  0.6 294 MLv   1.70 -0.04  0.0695745   
  AGRP CL  0.9 287 MLv   1.68 -0.07  0.0801205   
  AGG  HT  0.9 339 MLv   1.97 0.22  0.109434