Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 17:06:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
39.1093° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4607° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
25
 Επίκεντρο 6.7 χμ ΝΝΔ της Σκιάθου
52.8 χμ ΑΝΑ του Βόλου
127.4 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AOS2HT33.3 83 P17:06:06.25 -0.11.0M
AOS2HT33.3 83 S17:06:10.58 -0.51.0M
NEOHL30.0317 P17:06:06.01 0.21.0M
NEOHL30.0317 S17:06:09.67 -0.41.0M
ATALHA59.9219 P17:06:10.69 0.01.0M
ATALHA59.9219 S17:06:18.06 -0.71.0M
LKRHL64.9218 P17:06:11.52 0.01.0M
LKRHL64.9218 S17:06:19.50 -0.61.0M
KYMIHL76.6134 P17:06:14.32 0.91.0M
KYMIHL76.6134 S17:06:23.23 -0.31.0M
PAIGHT93.8 11 P17:06:16.85 0.71.0M
PAIGHT93.8 11 S17:06:27.97 -0.41.0M
AGGHT97.6264 P17:06:16.59 -0.31.0M
AGGHT97.6264 S17:06:29.06 -0.61.0M
VILLHA105.9187 P17:06:17.78 -0.31.0M
VILLHA105.9187 S17:06:31.85 0.01.0M
DIONHL121.8160 P17:06:21.00 0.41.0M
DIONHL121.8160 S17:06:35.85 -0.41.0M
THLHL134.3292 P17:06:23.25 0.71.0M
THLHL134.3292 S17:06:39.93 0.31.0M
OURHT143.3 18 P17:06:23.69 -0.21.0M
PYRGCL147.4238 P17:06:25.01 0.41.0M
PYRGCL147.4238 S17:06:43.33 0.11.0M
VLYHL142.7168 P17:06:24.77 1.01.0M
VLYHL142.7168 S17:06:41.85 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020ppca
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         17:06:00.12
  Latitude       39.1093 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4607 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.45 s
  Azimuthal gap       65 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.09 +/- 0.15 11      
  M     2.09      11 preferred 

25 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NEO  HL  0.3 317 P    17:06:06.01  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.3 317 S    17:06:09.67 -0.4 M 1.0 NEO 
  AOS2 HT  0.3 83 P    17:06:06.25 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.3 83 S    17:06:10.58 -0.5 M 1.0 AOS2 
  ATAL HA  0.5 219 P    17:06:10.69  0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 219 S    17:06:18.06 -0.7 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  0.6 218 P    17:06:11.52  0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.6 218 S    17:06:19.50 -0.6 M 1.0 LKR 
  KYMI HL  0.7 134 P    17:06:14.32  0.9 M 1.0 KYMI 
  KYMI HL  0.7 134 S    17:06:23.23 -0.3 M 1.0 KYMI 
  PAIG HT  0.8 11 P    17:06:16.85  0.7 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 11 S    17:06:27.97 -0.4 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.9 264 P    17:06:16.59 -0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 264 S    17:06:29.06 -0.6 M 1.0 AGG 
  VILL HA  1.0 187 P    17:06:17.78 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.0 187 S    17:06:31.85  0.0 M 1.0 VILL 
  DION HL  1.1 160 P    17:06:21.00  0.4 M 1.0 DION 
  DION HL  1.1 160 S    17:06:35.85 -0.4 M 1.0 DION 
  THL  HL  1.2 292 P    17:06:23.25  0.7 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.2 292 S    17:06:39.93  0.3 M 1.0 THL 
  VLY  HL  1.3 168 P    17:06:24.77  1.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.3 168 S    17:06:41.85  0.0 M 1.0 VLY 
  OUR  HT  1.3 18 P    17:06:23.69 -0.2 M 1.0 OUR 
  PYRG CL  1.3 238 P    17:06:25.01  0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.3 238 S    17:06:43.33  0.1 M 1.0 PYRG 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NEO  HL  0.3 317 MLv   2.21 0.12  3.19554   
  AOS2 HT  0.3 83 MLv   1.87 -0.22  0.876478   
  ATAL HA  0.5 219 MLv   2.08 -0.01  0.304029   
  LKR  HL  0.6 218 MLv   2.44 0.35  0.352702   
  KYMI HL  0.7 134 MLv   2.16 0.07  0.299794   
  PAIG HT  0.8 11 MLv   1.72 -0.37  0.0699678   
  AGG  HT  0.9 264 MLv   2.05 -0.05  0.140958   
  VILL HA  1.0 187 MLv   2.30 0.21  0.295946   
  DION HL  1.1 160 MLv   1.91 -0.18  0.282931   
  THL  HL  1.2 292 MLv   1.93 -0.16  0.0553993   
  VLY  HL  1.3 168 MLv   2.36 0.27  0.221584   
  OUR  HT  1.3 18 MLv   2.22 0.12  0.159199   
  PYRG CL  1.3 238 MLv   1.95 -0.14  0.0517456