Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 10:33:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
40.7075° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.1668° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
11
 Επίκεντρο 20.2 χμ ΑΒΑ της Θεσσαλονίκης
40.2 χμ ΝΑ του Κιλκίς
306.8 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
SOHHT20.3 51 P10:33:22.90 0.31.0M
SOHHT20.3 51 S10:33:25.41 -0.31.0M
THEHT19.1244 P10:33:22.56 0.21.0M
THEHT19.1244 S10:33:24.98 -0.31.0M
PLGHL44.1148 P10:33:27.22 0.81.0M
PLGHL44.1148 S10:33:31.97 -0.61.0M
SRSHT56.8 39 P10:33:28.43 -0.21.0M
NVRHL92.2 40 P10:33:34.22 -0.11.0M
NVRHL92.2 40 S10:33:45.67 -0.71.0M
KAVAHT117.5 74 P10:33:38.74 0.41.0M
KAVAHT117.5 74 S10:33:53.40 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020popb
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         10:33:18.48
  Latitude       40.7075 deg +/-   1 km
  Longitude       23.1668 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       155 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.69 +/- 0.06  6      
  M     1.69      6 preferred 

11 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THE  HT  0.2 244 P    10:33:22.56  0.2 M 1.0 THE 
  THE  HT  0.2 244 S    10:33:24.98 -0.3 M 1.0 THE 
  SOH  HT  0.2 51 P    10:33:22.90  0.3 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.2 51 S    10:33:25.41 -0.3 M 1.0 SOH 
  PLG  HL  0.4 148 P    10:33:27.22  0.8 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.4 148 S    10:33:31.97 -0.6 M 1.0 PLG 
  SRS  HT  0.5 39 P    10:33:28.43 -0.2 M 1.0 SRS 
  NVR  HL  0.8 40 P    10:33:34.22 -0.1 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.8 40 S    10:33:45.67 -0.7 M 1.0 NVR 
  KAVA HT  1.1 74 P    10:33:38.74  0.4 M 1.0 KAVA 
  KAVA HT  1.1 74 S    10:33:53.40 -0.0 M 1.0 KAVA 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THE  HT  0.2 244 MLv   1.68 -0.01  0.837623   
  SOH  HT  0.2 51 MLv   1.62 -0.07  1.03808   
  PLG  HL  0.4 148 MLv   1.66 -0.03  0.290482   
  SRS  HT  0.5 39 MLv   1.65 -0.04  0.0928071   
  NVR  HL  0.8 40 MLv   1.74 0.05  0.0701437   
  KAVA HT  1.1 74 MLv   1.86 0.18   0.1979