Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 09:07:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
36.8252° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.6628° Α
 Εστιακό Βάθος
28 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 71.9 χμ ΔΒΔ της Μήλου
81.1 χμ ΔΝΔ της Σερίφου
128.9 χμ Ν της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MHLOHL67.5103 P09:07:57.98 -0.11.0M
MHLOHL67.5103 S09:08:07.26 0.01.0M
VLIHL64.9259 P09:07:57.24 -0.51.0M
VLIHL64.9259 S09:08:06.44 -0.11.0M
KTHAHL82.9220 P09:08:00.98 0.61.0M
KTHAHL82.9220 S09:08:11.31 0.01.0M
ANKYHL111.4197 P09:08:04.69 0.11.0M
ANKYHL111.4197 S09:08:18.28 -0.31.0M
VLYHL114.8 6 P09:08:05.54 0.51.0M
VLYHL114.8 6 S09:08:19.50 0.11.0M
DIONHL141.3 10 P09:08:08.35 -0.11.0M
DIONHL141.3 10 S09:08:24.61 -0.81.0M
KLVHL190.2315 P09:08:15.43 0.61.0M
KLVHL190.2315 S09:08:36.44 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pomg
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         09:07:46.14
  Latitude       36.8252 deg +/-   1 km
  Longitude       23.6628 deg +/-   1 km
  Depth           28 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       94 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.37 +/- 0.12  7      
  M     2.37      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLI  HL  0.6 259 P    09:07:57.24 -0.5 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.6 259 S    09:08:06.44 -0.1 M 1.0 VLI 
  MHLO HL  0.6 103 P    09:07:57.98 -0.1 M 1.0 MHLO 
  MHLO HL  0.6 103 S    09:08:07.26  0.0 M 1.0 MHLO 
  KTHA HL  0.7 220 P    09:08:00.98  0.6 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  0.7 220 S    09:08:11.31  0.0 M 1.0 KTHA 
  ANKY HL  1.0 197 P    09:08:04.69  0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.0 197 S    09:08:18.28 -0.3 M 1.0 ANKY 
  VLY  HL  1.0  6 P    09:08:05.54  0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  1.0  6 S    09:08:19.50  0.1 M 1.0 VLY 
  DION HL  1.3 10 P    09:08:08.35 -0.1 M 1.0 DION 
  DION HL  1.3 10 S    09:08:24.61 -0.8 M 1.0 DION 
  KLV  HL  1.7 315 P    09:08:15.43  0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.7 315 S    09:08:36.44 -0.1 M 1.0 KLV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLI  HL  0.6 259 MLv   2.36 -0.00  0.706944   
  MHLO HL  0.6 103 MLv   2.46 0.09  1.35091   
  KTHA HL  0.7 220 MLv   2.50 0.13  0.613354   
  ANKY HL  1.0 197 MLv   2.35 -0.01  0.315066   
  VLY  HL  1.0  6 MLv   2.47 0.10  0.393243   
  DION HL  1.3 10 MLv   1.98 -0.39  0.267184   
  KLV  HL  1.7 315 MLv   2.23 -0.14  0.0721944