Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 08:28:10 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
41.7194° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.2712° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 74.2 χμ ΒΒΔ των Σερρών
87.5 χμ ΒΒΑ του Κιλκίς
417.3 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNTHT69.3207 P08:28:23.66 -0.11.0M
KNTHT69.3207 S08:28:33.98 0.91.0M
NVRHL64.4130 P08:28:22.26 -0.81.0M
NVRHL64.4130 S08:28:32.43 0.61.0M
SRSHT72.8158 P08:28:23.69 -0.61.0M
SOHHT100.2176 P08:28:27.89 -0.41.0M
SOHHT100.2176 S08:28:40.66 -0.31.0M
HORTHT125.5187 P08:28:31.80 0.01.0M
HORTHT125.5187 S08:28:47.29 0.11.0M
KAVAHT131.3127 P08:28:32.85 0.31.0M
OURHT165.2159 P08:28:36.94 0.01.0M
THASHT173.2135 P08:28:37.83 -0.11.0M
THASHT173.2135 S08:28:57.82 -0.61.0M
RDOHL199.3108 P08:28:42.22 0.91.0M
RDOHL199.3108 S08:29:05.26 0.71.0M
ALNHT249.5111 P08:28:46.82 -0.81.0M
ALNHT249.5111 S08:29:15.91 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020poky
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece Bulgaria Border Region
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         08:28:10.93 +/-  0.9 s
  Latitude       41.7194 deg +/-   5 km
  Longitude       23.2712 deg +/-   3 km
  Depth           15 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.53 s
  Azimuthal gap       261 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.72 +/- 0.07  8      
  M     2.72      8 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NVR  HL  0.6 130 P    08:28:22.26 -0.8 M 1.0 NVR 
  NVR  HL  0.6 130 S    08:28:32.43  0.6 M 1.0 NVR 
  KNT  HT  0.6 207 P    08:28:23.66 -0.1 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  0.6 207 S    08:28:33.98  0.9 M 1.0 KNT 
  SRS  HT  0.7 158 P    08:28:23.69 -0.6 M 1.0 SRS 
  SOH  HT  0.9 176 P    08:28:27.89 -0.4 M 1.0 SOH 
  SOH  HT  0.9 176 S    08:28:40.66 -0.3 M 1.0 SOH 
  HORT HT  1.1 187 P    08:28:31.80  0.0 M 1.0 HORT 
  HORT HT  1.1 187 S    08:28:47.29  0.1 M 1.0 HORT 
  KAVA HT  1.2 127 P    08:28:32.85  0.3 M 1.0 KAVA 
  OUR  HT  1.5 159 P    08:28:36.94  0.0 M 1.0 OUR 
  THAS HT  1.6 135 P    08:28:37.83 -0.1 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.6 135 S    08:28:57.82 -0.6 M 1.0 THAS 
  RDO  HL  1.8 108 P    08:28:42.22  0.9 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  1.8 108 S    08:29:05.26  0.7 M 1.0 RDO 
  ALN  HT  2.3 111 P    08:28:46.82 -0.8 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.3 111 S    08:29:15.91  0.0 M 1.0 ALN 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NVR  HL  0.6 130 MLv   2.78 0.06  1.07018   
  KNT  HT  0.6 207 MLv   2.78 0.06  1.36135   
  SRS  HT  0.7 158 MLv   2.74 0.02  0.847795   
  SOH  HT  0.9 176 MLv   2.69 -0.03  0.768593   
  HORT HT  1.1 187 MLv   2.60 -0.12  0.318239   
  KAVA HT  1.2 127 MLv   2.58 -0.14  0.88794   
  OUR  HT  1.5 159 MLv   2.76 0.04  0.42796   
  THAS HT  1.6 135 MLv   2.63 -0.09  0.290347   
  RDO  HL  1.8 108 MLv   2.84 0.12  0.235358   
  ALN  HT  2.3 111 MLv   2.77 0.05  0.128539