Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 06:19:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8078° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1758° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 13.0 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας
24.7 χμ Α της Ζακύνθου
225.3 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RLSHL37.4 43 P06:19:30.22 0.41.0M
ORTHHL42.4276 P06:19:30.68 -0.11.0M
ORTHHL42.4276 S06:19:37.21 0.21.0M
RTZLHT46.3310 P06:19:31.42 0.11.0M
RTZLHT46.3310 S06:19:38.68 0.71.0M
VLSHL65.8308 P06:19:34.12 -0.41.0M
VLSHL65.8308 S06:19:43.46 -0.21.0M
AGRPCL81.0 36 P06:19:36.78 -0.21.0M
AGRPCL81.0 36 S06:19:48.42 0.41.0M
DMLNHT85.1304 P06:19:37.45 -0.31.0M
KLVHL89.4 73 P06:19:38.55 0.11.0M
KLVHL89.4 73 S06:19:51.36 0.81.0M
EVGIHT101.2333 P06:19:40.03 -0.21.0M
EVGIHT101.2333 S06:19:53.97 0.21.0M
ITMHL96.3136 P06:19:39.31 -0.21.0M
ITMHL96.3136 S06:19:52.55 0.11.0M
MG00CL95.4 45 P06:19:38.95 -0.41.0M
MG00CL95.4 45 S06:19:52.33 0.21.0M
PYRGCL99.5 48 P06:19:39.86 -0.21.0M
PYRGCL99.5 48 S06:19:53.91 0.51.0M
TEMECL95.1 60 P06:19:39.27 0.01.0M
TEMECL95.1 60 S06:19:52.66 0.61.0M
ANXHP108.9 37 P06:19:41.53 -0.11.0M
ANXHP108.9 37 S06:19:56.18 0.11.0M
DRAGHT110.7332 P06:19:41.52 -0.31.0M
NYDRHT109.0337 P06:19:40.93 -0.51.0M
TSLKHT121.9338 P06:19:43.33 -0.21.0M
TSLKHT121.9338 S06:19:59.09 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pogs
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         06:19:22.57
  Latitude       37.8078 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1758 deg +/-   0 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       140 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.61 +/- 0.14 12      
  M     2.61      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.3 43 P    06:19:30.22  0.4 M 1.0 RLS 
  ORTH HL  0.4 276 P    06:19:30.68 -0.1 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.4 276 S    06:19:37.21  0.2 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.4 310 P    06:19:31.42  0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.4 310 S    06:19:38.68  0.7 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.6 308 P    06:19:34.12 -0.4 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.6 308 S    06:19:43.46 -0.2 M 1.0 VLS 
  AGRP CL  0.7 36 P    06:19:36.78 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 36 S    06:19:48.42  0.4 M 1.0 AGRP 
  DMLN HT  0.8 304 P    06:19:37.45 -0.3 M 1.0 DMLN 
  KLV  HL  0.8 73 P    06:19:38.55  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 73 S    06:19:51.36  0.8 M 1.0 KLV 
  TEME CL  0.9 60 P    06:19:39.27 -0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.9 60 S    06:19:52.66  0.6 M 1.0 TEME 
  MG00 CL  0.9 45 P    06:19:38.95 -0.4 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9 45 S    06:19:52.33  0.2 M 1.0 MG00 
  ITM  HL  0.9 136 P    06:19:39.31 -0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 136 S    06:19:52.55  0.1 M 1.0 ITM 
  PYRG CL  0.9 48 P    06:19:39.86 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.9 48 S    06:19:53.91  0.5 M 1.0 PYRG 
  EVGI HT  0.9 333 P    06:19:40.03 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.9 333 S    06:19:53.97  0.2 M 1.0 EVGI 
  ANX  HP  1.0 37 P    06:19:41.53 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 37 S    06:19:56.18  0.1 M 1.0 ANX 
  NYDR HT  1.0 337 P    06:19:40.93 -0.5 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  1.0 332 P    06:19:41.52 -0.3 M 1.0 DRAG 
  TSLK HT  1.1 338 P    06:19:43.33 -0.2 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.1 338 S    06:19:59.09 -0.4 M 1.0 TSLK 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.3 43 MLv   2.35 -0.26  2.04629   
  ORTH HL  0.4 276 MLv   2.81 0.20  4.48723   
  RTZL HT  0.4 310 MLv   2.41 -0.20  1.42757   
  VLS  HL  0.6 308 MLv   2.71 0.10  1.20876   
  AGRP CL  0.7 36 MLv   2.34 -0.27  0.429298   
  DMLN HT  0.8 304 MLv   2.79 0.18  1.58898   
  KLV  HL  0.8 73 MLv   2.64 0.02  0.586644   
  TEME CL  0.9 60 MLv   2.80 0.19  0.352946   
  MG00 CL  0.9 45 MLv   2.59 -0.02  0.834474   
  ITM  HL  0.9 136 MLv   2.56 -0.05  0.60565   
  PYRG CL  0.9 48 MLv   2.52 -0.09  0.336697   
  EVGI HT  0.9 333 MLv   2.79 0.18  0.957355   
  ANX  HP  1.0 37 MLv   2.40 -0.21  0.363389   
  NYDR HT  1.0 337 MLv   2.47 -0.14  0.304634   
  DRAG HT  1.0 332 MLv   4.11 1.50  1.19698   
  TSLK HT  1.1 338 MLv   2.65 0.04  0.551229