Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 06:11:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.2
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8732° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.1482° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
73
 Επίκεντρο 10.8 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
24.0 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου
227.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
21958161 2.71E+22

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
37.836521.071215.04.2

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RLSHL34.4 54 P06:11:25.17 0.21.0M
RLSHL34.4 54 S06:11:30.66 0.71.0M
ORTHHL39.7266 P06:11:25.57 -0.31.0M
ORTHHL39.7266 S06:11:31.93 0.41.0M
RTZLHT40.0304 P06:11:26.26 0.31.0M
MSL1HI60.6 24 P06:11:29.75 0.51.0M
MSL1HI60.6 24 S06:11:38.00 0.61.0M
VLSHL59.5304 P06:11:28.93 -0.21.0M
VLSHL59.5304 S06:11:36.99 -0.21.0M
PATCHL69.3 51 P06:11:31.08 0.41.0M
PATCHL69.3 51 S06:11:39.94 -0.11.0M
PATGHL64.9 51 P06:11:30.39 0.41.0M
AGRPCL76.8 41 P06:11:31.69 -0.31.0M
AGRPCL76.8 41 S06:11:42.35 0.11.0M
DMLNHT79.1301 P06:11:32.00 -0.41.0M
AIGSHA92.3 63 P06:11:33.68 -0.81.0M
AIGSHA92.3 63 S06:11:46.21 -0.41.0M
EVGIHT93.6333 P06:11:34.52 -0.11.0M
EVGIHT93.6333 S06:11:46.94 0.01.0M
KLV1HI86.0 78 P06:11:32.99 -0.61.0M
KLV1HI86.0 78 S06:11:44.53 -0.51.0M
MG00CL92.2 49 P06:11:33.95 -0.51.0M
MG00CL92.2 49 S06:11:46.80 0.21.0M
TEMECL93.8 65 P06:11:34.10 -0.61.0M
TEMECL93.8 65 S06:11:47.35 0.31.0M
ANXHP104.7 40 P06:11:36.12 -0.41.0M
ANXHP104.7 40 S06:11:49.42 -0.81.0M
DRAGHT103.1331 P06:11:35.89 -0.31.0M
KALEHA104.1 57 P06:11:35.61 -0.81.0M
KALEHA104.1 57 S06:11:50.38 0.31.0M
NYDRHT101.4337 P06:11:35.66 -0.21.0M
PYRGCL96.6 52 P06:11:34.62 -0.61.0M
TSLKHT114.2338 P06:11:37.99 0.11.0M
TSLKHT114.2338 S06:11:52.29 -0.41.0M
DLFAHL135.7 60 P06:11:40.43 -0.91.0M
DLFAHL135.7 60 S06:11:58.96 0.21.0M
EVRHL129.6 27 P06:11:40.16 -0.31.0M
EVRHL129.6 27 S06:11:57.05 -0.11.0M
THALHA134.1 82 P06:11:40.62 -0.51.0M
THALHA134.1 82 S06:11:58.46 0.21.0M
XYLSHA132.4 80 P06:11:40.74 -0.11.0M
XYLSHA132.4 80 S06:11:57.96 0.21.0M
ARS1HI141.5101 P06:11:42.43 0.21.0M
ARS1HI141.5101 S06:12:00.32 0.11.0M
ART2HI142.3355 P06:11:42.14 -0.11.0M
AXARHA165.0 53 P06:11:45.17 -0.71.0M
AXARHA165.0 53 S06:12:07.27 0.61.0M
TETRHL164.0 4 P06:11:46.04 0.31.0M
TETRHL164.0 4 S06:12:06.87 0.51.0M
ATALHA187.2 61 P06:11:49.06 0.21.0M
ATALHA187.2 61 S06:12:12.32 0.41.0M
LKRHL183.2 62 P06:11:48.64 0.31.0M
LKRHL183.2 62 S06:12:11.49 0.51.0M
VILLHA192.3 80 P06:11:50.33 0.71.0M
VILLHA192.3 80 S06:12:13.53 0.31.0M
IGTHT197.6339 P06:11:50.01 -0.11.0M
IGTHT197.6339 S06:12:14.28 0.11.0M
VLIHL204.5129 P06:11:51.02 0.01.0M
MAGUHA208.6 84 P06:11:51.68 0.11.0M
MAGUHA208.6 84 S06:12:17.15 0.41.0M
STFNHA212.5 81 P06:11:52.91 0.71.0M
ATHHL225.6 87 P06:11:54.38 0.61.0M
ATHHL225.6 87 S06:12:20.80 0.21.0M
NOACHL225.7 87 P06:11:54.07 0.31.0M
NOACHL225.7 87 S06:12:20.72 0.11.0M
TYRNHT224.9 25 P06:11:54.31 0.71.0M
ATHUHA231.5 87 P06:11:55.36 0.81.0M
ATHUHA231.5 87 S06:12:22.74 0.81.0M
VLYHL232.3 91 P06:11:54.14 -0.51.0M
VLYHL232.3 91 S06:12:22.76 0.61.0M
KTHAHL247.3137 P06:11:56.50 0.01.0M
PTLHL238.9 85 P06:11:55.70 0.21.0M
PTLHL238.9 85 S06:12:23.65 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pogl
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         06:11:18.51
  Latitude       37.8732 deg +/-   0 km
  Longitude       21.1482 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.22 +/- 0.13 32      
  M     4.22      32 preferred 

73 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RLS  HL  0.3 54 P    06:11:25.17  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.3 54 S    06:11:30.66  0.7 M 1.0 RLS 
  ORTH HL  0.4 266 P    06:11:25.57 -0.3 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.4 266 S    06:11:31.93  0.4 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.4 304 P    06:11:26.26  0.3 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.5 304 P    06:11:28.93 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 304 S    06:11:36.99 -0.2 M 1.0 VLS 
  MSL1 HI  0.5 24 P    06:11:29.75  0.5 M 1.0 MSL1 
  MSL1 HI  0.5 24 S    06:11:38.00  0.6 M 1.0 MSL1 
  PATG HL  0.6 51 P    06:11:30.39  0.4 M 1.0 PATG 
  PATC HL  0.6 51 P    06:11:31.08  0.4 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.6 51 S    06:11:39.94 -0.1 M 1.0 PATC 
  AGRP CL  0.7 41 P    06:11:31.69 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.7 41 S    06:11:42.35  0.1 M 1.0 AGRP 
  DMLN HT  0.7 301 P    06:11:32.00 -0.4 M 1.0 DMLN 
  KLV1 HI  0.8 78 P    06:11:32.99 -0.6 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.8 78 S    06:11:44.53 -0.5 M 1.0 KLV1 
  MG00 CL  0.8 49 P    06:11:33.95 -0.5 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.8 49 S    06:11:46.80  0.2 M 1.0 MG00 
  AIGS HA  0.8 63 P    06:11:33.68 -0.8 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.8 63 S    06:11:46.21 -0.4 M 1.0 AIGS 
  EVGI HT  0.8 333 P    06:11:34.52 -0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.8 333 S    06:11:46.94 -0.0 M 1.0 EVGI 
  TEME CL  0.8 65 P    06:11:34.10 -0.6 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.8 65 S    06:11:47.35  0.3 M 1.0 TEME 
  PYRG CL  0.9 52 P    06:11:34.62 -0.6 M 1.0 PYRG 
  NYDR HT  0.9 337 P    06:11:35.66 -0.2 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  0.9 331 P    06:11:35.89 -0.3 M 1.0 DRAG 
  KALE HA  0.9 57 P    06:11:35.61 -0.8 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.9 57 S    06:11:50.38  0.3 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.9 40 P    06:11:36.12 -0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.9 40 S    06:11:49.42 -0.8 M 1.0 ANX 
  TSLK HT  1.0 338 P    06:11:37.99  0.1 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  1.0 338 S    06:11:52.29 -0.4 M 1.0 TSLK 
  EVR  HL  1.2 27 P    06:11:40.16 -0.3 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.2 27 S    06:11:57.05 -0.1 M 1.0 EVR 
  XYLS HA  1.2 80 P    06:11:40.74 -0.1 M 1.0 XYLS 
  XYLS HA  1.2 80 S    06:11:57.96  0.2 M 1.0 XYLS 
  THAL HA  1.2 82 P    06:11:40.62 -0.5 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.2 82 S    06:11:58.46  0.2 M 1.0 THAL 
  DLFA HL  1.2 60 P    06:11:40.43 -0.9 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  1.2 60 S    06:11:58.96  0.2 M 1.0 DLFA 
  ARS1 HI  1.3 101 P    06:11:42.43  0.2 M 1.0 ARS1 
  ARS1 HI  1.3 101 S    06:12:00.32  0.1 M 1.0 ARS1 
  ART2 HI  1.3 355 P    06:11:42.14 -0.1 M 1.0 ART2 
  TETR HL  1.5  4 P    06:11:46.04  0.3 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.5  4 S    06:12:06.87  0.5 M 1.0 TETR 
  AXAR HA  1.5 53 P    06:11:45.17 -0.7 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  1.5 53 S    06:12:07.27  0.6 M 1.0 AXAR 
  LKR  HL  1.7 62 P    06:11:48.64  0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.7 62 S    06:12:11.49  0.5 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  1.7 61 P    06:11:49.06  0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.7 61 S    06:12:12.32  0.4 M 1.0 ATAL 
  VILL HA  1.7 80 P    06:11:50.33  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  1.7 80 S    06:12:13.53  0.3 M 1.0 VILL 
  IGT  HT  1.8 339 P    06:11:50.01 -0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  1.8 339 S    06:12:14.28  0.1 M 1.0 IGT 
  VLI  HL  1.8 129 P    06:11:51.02 -0.0 M 1.0 VLI 
  MAGU HA  1.9 84 P    06:11:51.68  0.1 M 1.0 MAGU 
  MAGU HA  1.9 84 S    06:12:17.15  0.4 M 1.0 MAGU 
  STFN HA  1.9 81 P    06:11:52.91  0.7 M 1.0 STFN 
  TYRN HT  2.0 25 P    06:11:54.31  0.7 M 1.0 TYRN 
  ATH  HL  2.0 87 P    06:11:54.38  0.6 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  2.0 87 S    06:12:20.80  0.2 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  2.0 87 P    06:11:54.07  0.3 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  2.0 87 S    06:12:20.72  0.1 M 1.0 NOAC 
  ATHU HA  2.1 87 P    06:11:55.36  0.8 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  2.1 87 S    06:12:22.74  0.8 M 1.0 ATHU 
  VLY  HL  2.1 91 P    06:11:54.14 -0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  2.1 91 S    06:12:22.76  0.6 M 1.0 VLY 
  PTL  HL  2.2 85 P    06:11:55.70  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  2.2 85 S    06:12:23.65 -0.0 M 1.0 PTL 
  KTHA HL  2.2 137 P    06:11:56.50 -0.0 M 1.0 KTHA 

42 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RLS  HL  0.3 54 MLv   3.96 -0.26  100.667   
  ORTH HL  0.4 266 MLv   4.36 0.14   185.69   
  RTZL HT  0.4 304 MLv   3.84 -0.38  55.0072   
  VLS  HL  0.5 304 MLv   4.24 0.02  45.1973   
  MSL1 HI  0.5 24 MLv   4.42 0.20  65.5952   
  PATG HL  0.6 51 MLv   4.68 0.46  114.409   
  PATC HL  0.6 51 MLv   4.83 0.60  151.075   
  AGRP CL  0.7 41 MLv   4.13 -0.10  27.7129   
  DMLN HT  0.7 301 MLv   4.40 0.18  69.6919   
  KLV1 HI  0.8 78 MLv   4.27 0.05  34.7412   
  MG00 CL  0.8 49 MLv   4.34 0.12  49.3369   
  AIGS HA  0.8 63 MLv   4.32 0.09  35.9693   
  EVGI HT  0.8 333 MLv   4.44 0.22  47.4438   
  TEME CL  0.8 65 MLv   4.70 0.48  28.2694   
  PYRG CL  0.9 52 MLv   4.41 0.18  26.6365   
  NYDR HT  0.9 337 MLv   4.50 0.28   36.041   
  DRAG HT  0.9 331 MLv   5.71 1.48  51.3026   
  KALE HA  0.9 57 MLv   4.28 0.06  28.9495   
  ANX  HP  0.9 40 MLv   4.24 0.01  25.9239   
  TSLK HT  1.0 338 MLv   4.40 0.18  33.8922   
  EVR  HL  1.2 27 MLv   4.08 -0.14  13.7169   
  XYLS HA  1.2 80 MLv   4.70 0.48  55.3292   
  THAL HA  1.2 82 MLv   4.20 -0.03  29.9727   
  DLFA HL  1.2 60 MLv   4.08 -0.15  12.5364   
  ARS1 HI  1.3 101 MLv   4.22 -0.00  16.4009   
  ART2 HI  1.3 355 MLv   4.12 -0.10  12.9519   
  TETR HL  1.5  4 MLv   4.20 -0.02  12.1299   
  AXAR HA  1.5 53 MLv   3.82 -0.40   19.909   
  LKR  HL  1.7 62 MLv   4.29 0.07  6.37703   
  ATAL HA  1.7 61 MLv   3.85 -0.37  4.15964   
  VILL HA  1.7 80 MLv   4.03 -0.19  5.90748   
  IGT  HT  1.8 339 MLv   3.99 -0.24  5.00671   
  VLI  HL  1.8 129 MLv   4.05 -0.18   6.8391   
  MAGU HA  1.9 84 MLv   4.21 -0.01  7.40702   
  STFN HA  1.9 81 MLv   4.02 -0.21   4.5292   
  TYRN HT  2.0 25 MLv   4.15 -0.07   4.133   
  ATH  HL  2.0 87 MLv   4.17 -0.05  5.55883   
  NOAC HL  2.0 87 MLv   4.18 -0.05  5.60941   
  ATHU HA  2.1 87 MLv   4.02 -0.20  2.27042   
  VLY  HL  2.1 91 MLv   4.06 -0.16   3.9964   
  PTL  HL  2.2 85 MLv   4.18 -0.04  4.86621   
  KTHA HL  2.2 137 MLv   4.14 -0.08  4.03521