Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 05:24:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9253° Β
 Γεωγρ. Μήκος
26.1858° Α
 Εστιακό Βάθος
20 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 27.4 χμ ΝΝΔ της Μυτιλήνης
62.1 χμ Β της Χίου
237.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MYT1HI37.6 62 P05:24:53.56 0.11.0M
MYT1HI37.6 62 S05:24:58.86 -0.11.0M
PRKHL36.3 11 P05:24:53.03 -0.31.0M
PRKHL36.3 11 S05:24:58.64 0.01.0M
CHOSHT61.0191 P05:24:57.05 -0.11.0M
CHOSHT61.0191 S05:25:05.31 0.01.0M
LIAHL138.3321 P05:25:09.27 0.41.0M
LIAHL138.3321 S05:25:25.76 -0.31.0M
SMTHHL180.8342 P05:25:14.65 0.31.0M
SMTHHL180.8342 S05:25:35.67 0.01.0M
ALNHT219.4357 P05:25:19.52 0.41.0M
ALNHT219.4357 S05:25:43.85 -0.11.0M
THASHT225.1326 P05:25:19.65 -0.31.0M
RDOHL253.0347 P05:25:23.75 0.21.0M
RDOHL253.0347 S05:25:51.54 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020poex
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         05:24:46.29
  Latitude       38.9253 deg +/-   1 km
  Longitude       26.1858 deg +/-   1 km
  Depth           20 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       130 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.70 +/- 0.17  6      
  M     2.70      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PRK  HL  0.3 11 P    05:24:53.03 -0.3 M 1.0 PRK 
  PRK  HL  0.3 11 S    05:24:58.64  0.0 M 1.0 PRK 
  MYT1 HI  0.3 62 P    05:24:53.56  0.1 M 1.0 MYT1 
  MYT1 HI  0.3 62 S    05:24:58.86 -0.1 M 1.0 MYT1 
  CHOS HT  0.5 191 P    05:24:57.05 -0.1 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  0.5 191 S    05:25:05.31  0.0 M 1.0 CHOS 
  LIA  HL  1.2 321 P    05:25:09.27  0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.2 321 S    05:25:25.76 -0.3 M 1.0 LIA 
  SMTH HL  1.6 342 P    05:25:14.65  0.3 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  1.6 342 S    05:25:35.67  0.0 M 1.0 SMTH 
  ALN  HT  2.0 357 P    05:25:19.52  0.4 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  2.0 357 S    05:25:43.85 -0.1 M 1.0 ALN 
  THAS HT  2.0 326 P    05:25:19.65 -0.3 M 1.0 THAS 
  RDO  HL  2.3 347 P    05:25:23.75  0.2 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  2.3 347 S    05:25:51.54 -0.3 M 1.0 RDO 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PRK  HL  0.3 11 MLv   2.74 0.05  5.45062   
  MYT1 HI  0.3 62 MLv   2.45 -0.25  2.56102   
  CHOS HT  0.5 191 MLv   2.80 0.10  1.56248   
  LIA  HL  1.2 321 MLv   2.55 -0.15  0.715944   
  SMTH HL  1.6 342 MLv   2.96 0.27  0.371902   
  ALN  HT  2.0 357 MLv   2.60 -0.10  0.12365   
  THAS HT  2.0 326 MLv   3.04 0.34  0.408099   
  RDO  HL  2.3 347 MLv   2.53 -0.17  0.0627059