Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 04:37:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1013° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.9458° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 22.8 χμ ΒΑ της Αθήνας
50.4 χμ ΝΑ της Χαλκίδας
90.6 χμ ΑΒΑ της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PTLHL9.4230 P04:37:40.73 0.31.0M
PTLHL9.4230 S04:37:42.28 0.11.0M
ATHHL24.5235 P04:37:43.06 0.31.0M
ATHHL24.5235 S04:37:45.96 -0.31.0M
ATHUHA20.6223 P04:37:42.23 0.11.0M
ATHUHA20.6223 S04:37:45.02 -0.21.0M
STFNHA36.1283 P04:37:45.16 0.51.0M
STFNHA36.1283 S04:37:49.35 -0.51.0M
VLYHL30.7206 P04:37:44.06 0.31.0M
VLYHL30.7206 S04:37:47.87 -0.31.0M
KARYHA43.7100 P04:37:46.14 0.21.0M
KARYHA43.7100 S04:37:51.54 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020podi
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         04:37:37.97
  Latitude       38.1013 deg +/-   1 km
  Longitude       23.9458 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  4 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       177 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.13 +/- 0.17  6      
  M     1.13      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PTL  HL  0.1 230 P    04:37:40.73  0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 230 S    04:37:42.28  0.1 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.2 223 P    04:37:42.23  0.1 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.2 223 S    04:37:45.02 -0.2 M 1.0 ATHU 
  ATH  HL  0.2 235 P    04:37:43.06  0.3 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.2 235 S    04:37:45.96 -0.3 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.3 206 P    04:37:44.06  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 206 S    04:37:47.87 -0.3 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.3 283 P    04:37:45.16  0.5 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.3 283 S    04:37:49.35 -0.5 M 1.0 STFN 
  KARY HA  0.4 100 P    04:37:46.14  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.4 100 S    04:37:51.54 -0.4 M 1.0 KARY 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PTL  HL  0.1 230 MLv   1.04 -0.09  0.509254   
  ATHU HA  0.2 223 MLv   1.05 -0.08  0.16839   
  ATH  HL  0.2 235 MLv   1.10 -0.03  0.242074   
  VLY  HL  0.3 206 MLv   1.23 0.10  0.230993   
  STFN HA  0.3 283 MLv   0.97 -0.16  0.0922495   
  KARY HA  0.4 100 MLv   1.64 0.51  0.278666