Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 04:27:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.7317° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5050° Α
 Εστιακό Βάθος
14 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 11.3 χμ Δ της Λευκάδας
32.2 χμ ΝΔ της Πρέβεζας
293.5 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT8.0131 P04:27:57.20 0.11.0M
DRAGHT8.0131 S04:27:59.14 -0.21.0M
EVGIHT18.0133 P04:27:58.19 0.01.0M
EVGIHT18.0133 S04:28:01.41 0.11.0M
NYDRHT16.9 97 P04:27:57.89 -0.11.0M
NYDRHT16.9 97 S04:28:00.89 -0.11.0M
TSLKHT16.7 52 P04:27:57.95 0.01.0M
TSLKHT16.7 52 S04:28:01.01 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020poda
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         04:27:54.10
  Latitude       38.7317 deg +/-   1 km
  Longitude       20.5050 deg +/-   1 km
  Depth           14 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       279 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.79 +/- 0.66  4      
  M     0.79      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.1 131 P    04:27:57.20  0.1 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 131 S    04:27:59.14 -0.2 M 1.0 DRAG 
  TSLK HT  0.2 52 P    04:27:57.95 -0.0 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.2 52 S    04:28:01.01  0.1 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  0.2 97 P    04:27:57.89 -0.1 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.2 97 S    04:28:00.89 -0.1 M 1.0 NYDR 
  EVGI HT  0.2 133 P    04:27:58.19  0.0 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.2 133 S    04:28:01.41  0.1 M 1.0 EVGI 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.1 131 MLv   1.99 1.20  0.325871   
  TSLK HT  0.2 52 MLv   0.55 -0.23  0.109304   
  NYDR HT  0.2 97 MLv   0.46 -0.33  0.0624709   
  EVGI HT  0.2 133 MLv   0.59 -0.20  0.108945