Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-08-09 04:24:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6443° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8002° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 17.3 χμ Δ της Αταλάντης
24.1 χμ ΒΒΔ της Λειβαδιάς
109.7 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATALHA19.9 74 P04:24:40.39 -0.11.0M
ATALHA19.9 74 S04:24:43.18 -0.41.0M
AXARHA18.3318 P04:24:40.67 0.51.0M
AXARHA18.3318 S04:24:43.46 0.41.0M
LKRHL17.3 88 P04:24:39.97 -0.11.0M
LKRHL17.3 88 S04:24:42.52 -0.21.0M
DLFAHL32.3235 P04:24:42.85 0.31.0M
DLFAHL32.3235 S04:24:47.00 -0.21.0M
AGGHT58.1316 P04:24:47.09 0.31.0M
AGGHT58.1316 S04:24:54.33 -0.31.0M
VILLHA69.6140 P04:24:49.06 0.41.0M
VILLHA69.6140 S04:24:57.86 -0.11.0M
ANXHP76.6266 P04:24:49.69 -0.21.0M
ANXHP76.6266 S04:25:00.02 -0.11.0M
MG00CL78.5251 P04:24:49.48 -0.61.0M
MG00CL78.5251 S04:25:00.48 0.01.0M
NEOHL82.1 26 P04:24:50.78 0.11.0M
NEOHL82.1 26 S04:25:00.91 -0.61.0M
PYRGCL72.9249 P04:24:48.85 -0.41.0M
PYRGCL72.9249 S04:24:58.89 -0.11.0M
EVRHL91.0289 P04:24:52.31 0.11.0M
EVRHL91.0289 S04:25:03.84 -0.41.0M
KLVHL87.6220 P04:24:51.67 0.01.0M
KLVHL87.6220 S04:25:02.96 -0.21.0M
AGRPCL97.7254 P04:24:53.18 0.01.0M
AGRPCL97.7254 S04:25:05.84 -0.11.0M
ATHUHA114.3131 P04:24:56.03 0.21.0M
ATHUHA114.3131 S04:25:10.86 0.31.0M
PTLHL114.1125 P04:24:55.80 0.01.0M
PTLHL114.1125 S04:25:10.82 0.31.0M
THLHL122.8326 P04:24:57.74 0.61.0M
THLHL122.8326 S04:25:13.77 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020pocx
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-08-09
  Time         04:24:36.46
  Latitude       38.6443 deg +/-   0 km
  Longitude       22.8002 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       80 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.49 +/- 0.15 12      
  M     2.49      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LKR  HL  0.2 88 P    04:24:39.97 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.2 88 S    04:24:42.52 -0.2 M 1.0 LKR 
  AXAR HA  0.2 318 P    04:24:40.67  0.5 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.2 318 S    04:24:43.46  0.4 M 1.0 AXAR 
  ATAL HA  0.2 74 P    04:24:40.39 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.2 74 S    04:24:43.18 -0.4 M 1.0 ATAL 
  DLFA HL  0.3 235 P    04:24:42.85  0.3 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.3 235 S    04:24:47.00 -0.2 M 1.0 DLFA 
  AGG  HT  0.5 316 P    04:24:47.09  0.3 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.5 316 S    04:24:54.33 -0.3 M 1.0 AGG 
  VILL HA  0.6 140 P    04:24:49.06  0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.6 140 S    04:24:57.86 -0.1 M 1.0 VILL 
  PYRG CL  0.7 249 P    04:24:48.85 -0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.7 249 S    04:24:58.89 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.7 266 P    04:24:49.69 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.7 266 S    04:25:00.02 -0.1 M 1.0 ANX 
  MG00 CL  0.7 251 P    04:24:49.48 -0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.7 251 S    04:25:00.48 -0.0 M 1.0 MG00 
  NEO  HL  0.7 26 P    04:24:50.78  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.7 26 S    04:25:00.91 -0.6 M 1.0 NEO 
  KLV  HL  0.8 220 P    04:24:51.67  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.8 220 S    04:25:02.96 -0.2 M 1.0 KLV 
  EVR  HL  0.8 289 P    04:24:52.31  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.8 289 S    04:25:03.84 -0.4 M 1.0 EVR 
  AGRP CL  0.9 254 P    04:24:53.18 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.9 254 S    04:25:05.84 -0.1 M 1.0 AGRP 
  PTL  HL  1.0 125 P    04:24:55.80 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  1.0 125 S    04:25:10.82  0.3 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  1.0 131 P    04:24:56.03  0.2 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  1.0 131 S    04:25:10.86  0.3 M 1.0 ATHU 
  THL  HL  1.1 326 P    04:24:57.74  0.6 M 1.0 THL 
  THL  HL  1.1 326 S    04:25:13.77  0.9 M 1.0 THL 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LKR  HL  0.2 88 MLv   2.93 0.44  13.4044   
  AXAR HA  0.2 318 MLv   2.73 0.24   59.005   
  ATAL HA  0.2 74 MLv   2.34 -0.15  5.57412   
  DLFA HL  0.3 235 MLv   2.39 -0.10  3.06782   
  AGG  HT  0.5 316 MLv   2.63 0.14  0.927451   
  VILL HA  0.6 140 MLv   2.45 -0.04  0.636622   
  PYRG CL  0.7 249 MLv   2.78 0.29  0.829241   
  ANX  HP  0.7 266 MLv   2.57 0.08  0.77329   
  MG00 CL  0.7 251 MLv   2.65 0.16  1.16771   
  NEO  HL  0.7 26 MLv   2.58 0.09  1.01131   
  KLV  HL  0.8 220 MLv   2.48 -0.01  0.422955   
  EVR  HL  0.8 289 MLv   2.11 -0.38  0.224187   
  AGRP CL  0.9 254 MLv   2.27 -0.22  0.305718   
  PTL  HL  1.0 125 MLv   2.26 -0.23  0.24394   
  ATHU HA  1.0 131 MLv   2.52 0.03  0.274954   
  THL  HL  1.1 326 MLv   2.09 -0.40  0.0900161