Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 13:09:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4347° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0078° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 21.7 χμ ΒΒΔ του Αιγίου
31.9 χμ ΒΑ της Πάτρας
158.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYRGCL2.8164 P13:09:41.31 0.11.0M
PYRGCL2.8164 S13:09:42.56 -0.31.0M
EFPHP8.9264 P13:09:41.77 0.11.0M
EFPHP8.9264 S13:09:43.69 0.11.0M
KALEHA12.5113 P13:09:42.27 0.11.0M
KALEHA12.5113 S13:09:44.64 0.01.0M
MG00CL5.8247 P13:09:41.45 0.11.0M
MG00CL5.8247 S13:09:43.04 -0.11.0M
ANXHP19.2337 P13:09:43.27 0.11.0M
ANXHP19.2337 S13:09:46.26 -0.11.0M
KLVHL45.2164 P13:09:47.10 -0.21.0M
KLVHL45.2164 S13:09:53.54 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mxjc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         13:09:39.09
  Latitude       38.4347 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0078 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.04 +/- 0.10  6      
  M     1.04      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYRG CL  0.0 164 P    13:09:41.31  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.0 164 S    13:09:42.56 -0.3 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.1 247 P    13:09:41.45  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 247 S    13:09:43.04 -0.1 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.1 264 P    13:09:41.77  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 264 S    13:09:43.69  0.1 M 1.0 EFP 
  KALE HA  0.1 113 P    13:09:42.27  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 113 S    13:09:44.64  0.0 M 1.0 KALE 
  ANX  HP  0.2 337 P    13:09:43.27  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 337 S    13:09:46.26 -0.1 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  0.4 164 P    13:09:47.10 -0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 164 S    13:09:53.54 -0.1 M 1.0 KLV 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYRG CL  0.0 164 MLv   1.20 0.16  0.673428   
  MG00 CL  0.1 247 MLv   1.12 0.08  0.959735   
  EFP  HP  0.1 264 MLv   1.10 0.06  0.594601   
  KALE HA  0.1 113 MLv   0.92 -0.12  0.318634   
  ANX  HP  0.2 337 MLv   1.03 -0.01  0.280943   
  KLV  HL  0.4 164 MLv   0.89 -0.15  0.0345477