Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 09:19:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1455° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.8107° Α
 Εστιακό Βάθος
17 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 28.9 χμ Α του Αργοστολίου
40.1 χμ Β της Ζακύνθου
256.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
RTZLHT8.5204 P09:19:54.46 -0.11.0M
RTZLHT8.5204 S09:19:56.96 -0.11.0M
VLSHL19.7280 P09:19:55.72 -0.11.0M
VLSHL19.7280 S09:19:59.40 0.11.0M
ORTHHL34.2197 P09:19:57.79 -0.11.0M
ORTHHL34.2197 S09:20:02.94 0.11.0M
AXSHP49.8 84 P09:19:59.74 -0.51.0M
AXSHP49.8 84 S09:20:06.89 -0.11.0M
DMLNHT39.6285 P09:19:58.82 0.11.0M
DMLNHT39.6285 S09:20:04.48 0.21.0M
FSKHP41.1328 P09:19:58.83 0.01.0M
FSKHP41.1328 S09:20:04.43 -0.21.0M
LTHKHP48.5177 P09:19:59.80 -0.21.0M
LTHKHP48.5177 S09:20:06.72 0.11.0M
EVGIHT54.6346 P09:20:00.71 -0.21.0M
EVGIHT54.6346 S09:20:08.41 0.11.0M
PLEVHP59.9 60 P09:20:01.62 -0.11.0M
PLEVHP59.9 60 S09:20:09.70 -0.11.0M
RLSHL58.1100 P09:20:01.35 -0.11.0M
RLSHL58.1100 S09:20:09.29 0.01.0M
DRAGHT63.3341 P09:20:02.02 -0.21.0M
DRAGHT63.3341 S09:20:10.91 0.21.0M
NYDRHT63.9351 P09:20:01.89 -0.41.0M
NYDRHT63.9351 S09:20:11.04 0.31.0M
DROHP81.7105 P09:20:05.10 -0.11.0M
DROHP81.7105 S09:20:16.00 0.31.0M
PVOHP81.4 50 P09:20:05.27 0.21.0M
PVOHP81.4 50 S09:20:15.99 0.51.0M
AGRPCL84.4 71 P09:20:05.28 -0.31.0M
AGRPCL84.4 71 S09:20:16.76 0.31.0M
AMPLHP93.2 22 P09:20:06.73 -0.11.0M
AMPLHP93.2 22 S09:20:18.53 -0.21.0M
MG00CL103.6 73 P09:20:08.35 -0.11.0M
MG00CL103.6 73 S09:20:22.00 0.41.0M
ANXHP108.8 63 P09:20:09.16 -0.21.0M
ANXHP108.8 63 S09:20:23.40 0.21.0M
KLVHL117.8 96 P09:20:10.67 -0.11.0M
KLVHL117.8 96 S09:20:25.80 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mxbn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         09:19:51.24
  Latitude       38.1455 deg +/-   0 km
  Longitude       20.8107 deg +/-   0 km
  Depth           17 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.18 s
  Azimuthal gap       76 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.58 +/- 0.16 15      
  M     2.58      15 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  RTZL HT  0.1 204 P    09:19:54.46 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.1 204 S    09:19:56.96 -0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.2 280 P    09:19:55.72 -0.1 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.2 280 S    09:19:59.40  0.1 M 1.0 VLS 
  ORTH HL  0.3 197 P    09:19:57.79 -0.1 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.3 197 S    09:20:02.94  0.1 M 1.0 ORTH 
  DMLN HT  0.4 285 P    09:19:58.82  0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.4 285 S    09:20:04.48  0.2 M 1.0 DMLN 
  FSK  HP  0.4 328 P    09:19:58.83 -0.0 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.4 328 S    09:20:04.43 -0.2 M 1.0 FSK 
  LTHK HP  0.4 177 P    09:19:59.80 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 177 S    09:20:06.72  0.1 M 1.0 LTHK 
  AXS  HP  0.4 84 P    09:19:59.74 -0.5 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 84 S    09:20:06.89 -0.1 M 1.0 AXS 
  EVGI HT  0.5 346 P    09:20:00.71 -0.2 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.5 346 S    09:20:08.41  0.1 M 1.0 EVGI 
  RLS  HL  0.5 100 P    09:20:01.35 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 100 S    09:20:09.29  0.0 M 1.0 RLS 
  PLEV HP  0.5 60 P    09:20:01.62 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 60 S    09:20:09.70 -0.1 M 1.0 PLEV 
  DRAG HT  0.6 341 P    09:20:02.02 -0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.6 341 S    09:20:10.91  0.2 M 1.0 DRAG 
  NYDR HT  0.6 351 P    09:20:01.89 -0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.6 351 S    09:20:11.04  0.3 M 1.0 NYDR 
  PVO  HP  0.7 50 P    09:20:05.27  0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.7 50 S    09:20:15.99  0.5 M 1.0 PVO 
  DRO  HP  0.7 105 P    09:20:05.10 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.7 105 S    09:20:16.00  0.3 M 1.0 DRO 
  AGRP CL  0.8 71 P    09:20:05.28 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 71 S    09:20:16.76  0.3 M 1.0 AGRP 
  AMPL HP  0.8 22 P    09:20:06.73 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.8 22 S    09:20:18.53 -0.2 M 1.0 AMPL 
  MG00 CL  0.9 73 P    09:20:08.35 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.9 73 S    09:20:22.00  0.4 M 1.0 MG00 
  ANX  HP  1.0 63 P    09:20:09.16 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.0 63 S    09:20:23.40  0.2 M 1.0 ANX 
  KLV  HL  1.1 96 P    09:20:10.67 -0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.1 96 S    09:20:25.80  0.2 M 1.0 KLV 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  RTZL HT  0.1 204 MLv   2.56 -0.02  17.8883   
  VLS  HL  0.2 280 MLv   2.77 0.19  14.9411   
  ORTH HL  0.3 197 MLv   2.44 -0.14  3.06398   
  DMLN HT  0.4 285 MLv   2.45 -0.14  3.11205   
  FSK  HP  0.4 328 MLv   1.98 -0.60  0.719689   
  LTHK HP  0.4 177 MLv   2.67 0.09  2.29349   
  AXS  HP  0.4 84 MLv   2.44 -0.15  1.23727   
  EVGI HT  0.5 346 MLv   2.78 0.20  2.08763   
  RLS  HL  0.5 100 MLv   2.40 -0.19  0.699366   
  PLEV HP  0.5 60 MLv   2.61 0.03  1.02947   
  DRAG HT  0.6 341 MLv   3.95 1.36  1.41149   
  NYDR HT  0.6 351 MLv   2.43 -0.15  0.471347   
  PVO  HP  0.7 50 MLv   2.66 0.07  0.890683   
  DRO  HP  0.7 105 MLv   2.36 -0.22  0.931235   
  AGRP CL  0.8 71 MLv   2.84 0.26  1.31686   
  AMPL HP  0.8 22 MLv   2.32 -0.26  0.358666   
  MG00 CL  0.9 73 MLv   3.09 0.51  2.40302   
  ANX  HP  1.0 63 MLv   2.51 -0.07  0.462491   
  KLV  HL  1.1 96 MLv   2.82 0.24  0.650865