Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 07:27:47 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8147° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.9552° Α
 Εστιακό Βάθος
19 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 5.9 χμ ΑΒΑ της Ζακύνθου
28.9 χμ ΔΝΔ της Ανδραβίδας
244.5 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP15.7222 P07:27:51.11 -0.21.0M
LTHKHP15.7222 S07:27:54.64 0.11.0M
RTZLHT33.2331 P07:27:53.50 -0.11.0M
RTZLHT33.2331 S07:27:58.33 -0.21.0M
AXSHP56.2 41 P07:27:56.83 -0.21.0M
AXSHP56.2 41 S07:28:03.85 -0.71.0M
RLSHL52.1 59 P07:27:55.64 -0.81.0M
RLSHL52.1 59 S07:28:02.57 -0.91.0M
VLSHL51.5321 P07:27:56.60 0.31.0M
VLSHL51.5321 S07:28:03.29 -0.11.0M
DROHP68.1 77 P07:27:58.83 -0.11.0M
DROHP68.1 77 S07:28:07.62 -0.21.0M
KLVHL107.9 76 P07:28:05.06 0.01.0M
KLVHL107.9 76 S07:28:19.08 0.31.0M
PYRGCL114.1 55 P07:28:05.91 -0.11.0M
PYRGCL114.1 55 S07:28:20.82 0.51.0M
ANXHP120.9 44 P07:28:07.20 0.11.0M
ANXHP120.9 44 S07:28:22.79 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwxv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         07:27:47.04
  Latitude       37.8147 deg +/-   1 km
  Longitude       20.9552 deg +/-   1 km
  Depth           19 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       145 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.80 +/- 0.06  7      
  M     1.80      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.1 222 P    07:27:51.11 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.1 222 S    07:27:54.64  0.1 M 1.0 LTHK 
  RTZL HT  0.3 331 P    07:27:53.50 -0.1 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.3 331 S    07:27:58.33 -0.2 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.5 321 P    07:27:56.60  0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.5 321 S    07:28:03.29 -0.1 M 1.0 VLS 
  RLS  HL  0.5 59 P    07:27:55.64 -0.8 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 59 S    07:28:02.57 -0.9 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.5 41 P    07:27:56.83 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 41 S    07:28:03.85 -0.7 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.6 77 P    07:27:58.83 -0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.6 77 S    07:28:07.62 -0.2 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  1.0 76 P    07:28:05.06 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 76 S    07:28:19.08  0.3 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  1.0 55 P    07:28:05.91 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.0 55 S    07:28:20.82  0.5 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  1.1 44 P    07:28:07.20  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.1 44 S    07:28:22.79  0.5 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.1 222 MLv   1.64 -0.16  1.39425   
  RTZL HT  0.3 331 MLv   1.68 -0.12  0.562627   
  VLS  HL  0.5 321 MLv   1.82 0.02  0.27062   
  RLS  HL  0.5 59 MLv   1.82 0.02  0.260535   
  AXS  HP  0.5 41 MLv   1.85 0.06  0.223651   
  DRO  HP  0.6 77 MLv   1.76 -0.03  0.278741   
  KLV  HL  1.0 76 MLv   1.88 0.09  0.0838427   
  PYRG CL  1.0 55 MLv   1.78 -0.02  0.0512174   
  ANX  HP  1.1 44 MLv   1.86 0.06  0.0895881