Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 03:46:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3918° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8852° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 21.0 χμ ΒΑ της Πάτρας
23.4 χμ ΒΔ του Αιγίου
167.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP4.3 25 P03:46:21.06 0.01.0M
EFPHP4.3 25 S03:46:22.35 -0.11.0M
AGRPCL14.2272 P03:46:22.39 -0.11.0M
AGRPCL14.2272 S03:46:24.83 0.01.0M
MG00CL5.9 65 P03:46:21.29 0.01.0M
MG00CL5.9 65 S03:46:22.75 0.01.0M
ANXHP22.6 8 P03:46:23.96 0.11.0M
ANXHP22.6 8 S03:46:27.32 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwqn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         03:46:19.35
  Latitude       38.3918 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8852 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.04 s
  Azimuthal gap       207 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.46 +/- 0.35  4      
  M     0.46      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 25 P    03:46:21.06 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 25 S    03:46:22.35 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 65 P    03:46:21.29  0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 65 S    03:46:22.75  0.0 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 272 P    03:46:22.39 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 272 S    03:46:24.83  0.0 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.2  8 P    03:46:23.96  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2  8 S    03:46:27.32 -0.0 M 1.0 ANX 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 25 MLv   0.82 0.36  0.412931   
  MG00 CL  0.1 65 MLv   0.69 0.23  0.358242   
  AGRP CL  0.1 272 MLv   0.07 -0.40  0.0410137   
  ANX  HP  0.2  8 MLv   0.25 -0.21  0.0386405