Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 03:02:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5750° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7403° Α
 Εστιακό Βάθος
24 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 27.1 χμ Ν της Μεθώνης
61.4 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
235.8 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP35.6 0 P03:02:48.46 -0.21.0M
PYLHP35.6 0 S03:02:54.24 0.11.0M
PYL1HI37.9354 P03:02:48.82 -0.21.0M
PYL1HI37.9354 S03:02:54.76 0.11.0M
ITMHL69.1 14 P03:02:53.24 -0.31.0M
ITMHL69.1 14 S03:03:02.82 0.11.0M
VLXHP105.1 33 P03:02:58.72 -0.41.0M
VLXHP105.1 33 S03:03:12.51 0.01.0M
VLIHL108.8 82 P03:02:59.77 0.11.0M
VLIHL108.8 82 S03:03:13.65 0.21.0M
KTHAHL123.5107 P03:03:02.20 0.31.0M
KTHAHL123.5107 S03:03:17.24 -0.11.0M
ANKYHL160.6119 P03:03:06.35 -0.21.0M
ANKYHL160.6119 S03:03:25.51 -0.11.0M
DROHP153.2359 P03:03:05.90 0.31.0M
DROHP153.2359 S03:03:24.27 0.31.0M
KLVHL167.3 13 P03:03:08.05 0.61.0M
KLVHL167.3 13 S03:03:26.76 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwpc
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         03:02:41.50
  Latitude       36.5750 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7403 deg +/-   1 km
  Depth           24 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       235 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.99 +/- 0.16  7      
  M     1.99      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.3  0 P    03:02:48.46 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.3  0 S    03:02:54.24  0.1 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.3 354 P    03:02:48.82 -0.2 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.3 354 S    03:02:54.76  0.1 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.6 14 P    03:02:53.24 -0.3 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.6 14 S    03:03:02.82  0.1 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.9 33 P    03:02:58.72 -0.4 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 33 S    03:03:12.51 -0.0 M 1.0 VLX 
  VLI  HL  1.0 82 P    03:02:59.77  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.0 82 S    03:03:13.65  0.2 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.1 107 P    03:03:02.20  0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.1 107 S    03:03:17.24 -0.1 M 1.0 KTHA 
  DRO  HP  1.4 359 P    03:03:05.90  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.4 359 S    03:03:24.27  0.3 M 1.0 DRO 
  ANKY HL  1.4 119 P    03:03:06.35 -0.2 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.4 119 S    03:03:25.51 -0.1 M 1.0 ANKY 
  KLV  HL  1.5 13 P    03:03:08.05  0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.5 13 S    03:03:26.76 -0.5 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.3  0 MLv   3.58 1.59  1.20188   
  PYL1 HI  0.3 354 MLv   1.80 -0.19  0.569509   
  ITM  HL  0.6 14 MLv   2.14 0.15  0.313374   
  VLX  HP  0.9 33 MLv   1.74 -0.25  0.081369   
  VLI  HL  1.0 82 MLv   2.04 0.05  0.202131   
  KTHA HL  1.1 107 MLv   2.01 0.02  0.124156   
  DRO  HP  1.4 359 MLv   1.72 -0.27  0.0953398   
  ANKY HL  1.4 119 MLv   2.19 0.20  0.121325   
  KLV  HL  1.5 13 MLv   2.01 0.02  0.0564311