Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 03:00:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5622° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7968° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 29.6 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης
60.1 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
233.1 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP37.4352 P03:00:22.00 0.41.0M
PYLHP37.4352 S03:00:27.21 0.11.0M
PYL1HI40.2347 P03:00:22.39 0.31.0M
PYL1HI40.2347 S03:00:27.98 0.11.0M
ITMHL69.5 9 P03:00:26.52 -0.41.0M
ITMHL69.5 9 S03:00:36.45 0.01.0M
VLIHL104.1 80 P03:00:32.66 0.11.0M
VLIHL104.1 80 S03:00:46.22 -0.21.0M
VLXHP103.7 30 P03:00:32.60 0.01.0M
VLXHP103.7 30 S03:00:46.42 0.11.0M
KTHAHL118.2107 P03:00:34.59 -0.31.0M
KTHAHL118.2107 S03:00:50.56 0.21.0M
ANKYHL155.5120 P03:00:40.47 -0.11.0M
ANKYHL155.5120 S03:01:00.68 0.21.0M
DROHP154.7357 P03:00:41.36 0.91.0M
DROHP154.7357 S03:01:00.75 0.51.0M
GURHP160.2 18 P03:00:41.43 0.11.0M
GURHP160.2 18 S03:01:01.82 -0.11.0M
KLVHL167.7 11 P03:00:42.60 0.11.0M
KLVHL167.7 11 S03:01:03.37 -0.41.0M
AXSHP185.5348 P03:00:44.59 -0.21.0M
AXSHP185.5348 S03:01:07.18 -0.71.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwpa
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         03:00:14.43
  Latitude       36.5622 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7968 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       227 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.91 +/- 0.16  9      
  M     1.91      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.3 352 P    03:00:22.00  0.4 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.3 352 S    03:00:27.21  0.1 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.4 347 P    03:00:22.39  0.3 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.4 347 S    03:00:27.98  0.1 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.6  9 P    03:00:26.52 -0.4 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.6  9 S    03:00:36.45 -0.0 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  0.9 30 P    03:00:32.60  0.0 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.9 30 S    03:00:46.42  0.1 M 1.0 VLX 
  VLI  HL  0.9 80 P    03:00:32.66  0.1 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.9 80 S    03:00:46.22 -0.2 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.1 107 P    03:00:34.59 -0.3 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.1 107 S    03:00:50.56  0.2 M 1.0 KTHA 
  DRO  HP  1.4 357 P    03:00:41.36  0.9 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.4 357 S    03:01:00.75  0.5 M 1.0 DRO 
  ANKY HL  1.4 120 P    03:00:40.47 -0.1 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.4 120 S    03:01:00.68  0.2 M 1.0 ANKY 
  GUR  HP  1.4 18 P    03:00:41.43  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.4 18 S    03:01:01.82 -0.1 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  1.5 11 P    03:00:42.60  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.5 11 S    03:01:03.37 -0.4 M 1.0 KLV 
  AXS  HP  1.7 348 P    03:00:44.59 -0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  1.7 348 S    03:01:07.18 -0.7 M 1.0 AXS 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.3 352 MLv   3.55 1.65  1.01765   
  PYL1 HI  0.4 347 MLv   2.02 0.11  0.824791   
  ITM  HL  0.6  9 MLv   2.06 0.16  0.259883   
  VLX  HP  0.9 30 MLv   1.67 -0.23  0.0714889   
  VLI  HL  0.9 80 MLv   1.76 -0.15  0.11144   
  KTHA HL  1.1 107 MLv   1.88 -0.03  0.0965856   
  DRO  HP  1.4 357 MLv   1.65 -0.26  0.0787702   
  ANKY HL  1.4 120 MLv   2.09 0.19  0.103155   
  GUR  HP  1.4 18 MLv   1.93 0.02  0.0674944   
  KLV  HL  1.5 11 MLv   2.03 0.13  0.059319   
  AXS  HP  1.7 348 MLv   1.69 -0.21  0.0291087