Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 02:41:39 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5363° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7523° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 31.5 χμ Ν της Μεθώνης
64.5 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
237.9 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP40.0359 P02:41:47.33 0.21.0M
PYLHP40.0359 S02:41:52.88 0.21.0M
PYL1HI42.3353 P02:41:47.66 0.21.0M
PYL1HI42.3353 S02:41:53.59 0.31.0M
ITMHL73.1 12 P02:41:51.78 -0.61.0M
ITMHL73.1 12 S02:42:01.47 -0.51.0M
VLIHL108.5 79 P02:41:57.99 0.01.0M
VLIHL108.5 79 S02:42:12.04 0.21.0M
VLXHP108.2 31 P02:41:57.75 -0.21.0M
VLXHP108.2 31 S02:42:11.21 -0.61.0M
KTHAHL121.3105 P02:41:59.75 -0.21.0M
DROHP157.5359 P02:42:06.01 0.51.0M
GURHP164.2 19 P02:42:06.81 0.31.0M
GURHP164.2 19 S02:42:26.65 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwok
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         02:41:39.81
  Latitude       36.5363 deg +/-   1 km
  Longitude       21.7523 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       248 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.96 +/- 0.13  6      
  M     1.96      6 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.4 359 P    02:41:47.33  0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.4 359 S    02:41:52.88  0.2 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.4 353 P    02:41:47.66  0.2 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.4 353 S    02:41:53.59  0.3 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.7 12 P    02:41:51.78 -0.6 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.7 12 S    02:42:01.47 -0.5 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  1.0 31 P    02:41:57.75 -0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.0 31 S    02:42:11.21 -0.6 M 1.0 VLX 
  VLI  HL  1.0 79 P    02:41:57.99  0.0 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.0 79 S    02:42:12.04  0.2 M 1.0 VLI 
  KTHA HL  1.1 105 P    02:41:59.75 -0.2 M 1.0 KTHA 
  DRO  HP  1.4 359 P    02:42:06.01  0.5 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  1.5 19 P    02:42:06.81  0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 19 S    02:42:26.65 -0.1 M 1.0 GUR 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.4 359 MLv   3.70 1.74  1.23289   
  PYL1 HI  0.4 353 MLv   2.08 0.12  0.836763   
  ITM  HL  0.7 12 MLv   2.12 0.16  0.287912   
  VLX  HP  1.0 31 MLv   1.76 -0.21  0.0826479   
  VLI  HL  1.0 79 MLv   1.93 -0.03  0.157412   
  KTHA HL  1.1 105 MLv   1.91 -0.05  0.101283   
  DRO  HP  1.4 359 MLv   1.69 -0.27  0.084687   
  GUR  HP  1.5 19 MLv   1.98 0.01  0.0719839