Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 02:33:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
37.3745° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.6035° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 53.0 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου
82.2 χμ ΔΝΔ του Πύργου
283.6 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTHKHP42.5 29 P02:33:30.95 -0.21.0M
LTHKHP42.5 29 S02:33:37.08 0.11.0M
ORTHHL53.6 9 P02:33:32.66 -0.41.0M
ORTHHL53.6 9 S02:33:40.41 0.11.0M
RTZLHT79.4 11 P02:33:37.49 0.41.0M
RTZLHT79.4 11 S02:33:47.80 0.41.0M
VLSHL89.2359 P02:33:38.36 -0.31.0M
VLSHL89.2359 S02:33:50.16 -0.11.0M
DMLNHT98.2348 P02:33:39.98 -0.11.0M
DMLNHT98.2348 S02:33:52.54 -0.21.0M
DROHP116.8 57 P02:33:42.12 -0.91.0M
DROHP116.8 57 S02:33:57.48 -0.51.0M
GURHP165.3 68 P02:33:50.84 0.31.0M
GURHP165.3 68 S02:34:11.40 0.21.0M
PYRGCL169.2 47 P02:33:51.94 1.01.0M
PYRGCL169.2 47 S02:34:12.14 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwod
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         02:33:23.48
  Latitude       37.3745 deg +/-   2 km
  Longitude       20.6035 deg +/-   2 km
  Depth           10 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       280 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.90 +/- 0.17  6      
  M     1.90      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTHK HP  0.4 29 P    02:33:30.95 -0.2 M 1.0 LTHK 
  LTHK HP  0.4 29 S    02:33:37.08  0.1 M 1.0 LTHK 
  ORTH HL  0.5  9 P    02:33:32.66 -0.4 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.5  9 S    02:33:40.41  0.1 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.7 11 P    02:33:37.49  0.4 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.7 11 S    02:33:47.80  0.4 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  0.8 359 P    02:33:38.36 -0.3 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.8 359 S    02:33:50.16 -0.1 M 1.0 VLS 
  DMLN HT  0.9 348 P    02:33:39.98 -0.1 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.9 348 S    02:33:52.54 -0.2 M 1.0 DMLN 
  DRO  HP  1.1 57 P    02:33:42.12 -0.9 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.1 57 S    02:33:57.48 -0.5 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  1.5 68 P    02:33:50.84  0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 68 S    02:34:11.40  0.2 M 1.0 GUR 
  PYRG CL  1.5 47 P    02:33:51.94  1.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.5 47 S    02:34:12.14  0.3 M 1.0 PYRG 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTHK HP  0.4 29 MLv   1.94 0.04  0.595059   
  ORTH HL  0.5  9 MLv   2.09 0.19  0.448673   
  RTZL HT  0.7 11 MLv   1.84 -0.06  0.138826   
  VLS  HL  0.8 359 MLv   2.09 0.18  0.219123   
  DMLN HT  0.9 348 MLv   2.08 0.18  0.269517   
  DRO  HP  1.1 57 MLv   1.64 -0.26  0.119418   
  GUR  HP  1.5 68 MLv   1.82 -0.08  0.049826   
  PYRG CL  1.5 47 MLv   1.59 -0.31  0.0176312