Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 02:04:30 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0938° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0670° Α
 Εστιακό Βάθος
41 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 7.9 χμ ΒΒΔ των Καλαβρύτων
17.3 χμ Ν του Αιγίου
146.4 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KLVHL9.2127 P02:04:37.29 0.11.0M
KLVHL9.2127 S02:04:42.49 0.11.0M
DROHP34.9243 P02:04:38.62 -0.41.0M
GURHP29.8126 P02:04:38.40 -0.21.0M
GURHP29.8126 S02:04:44.80 -0.11.0M
PYRGCL35.5353 P02:04:38.99 -0.11.0M
PYRGCL35.5353 S02:04:45.70 0.11.0M
AGRPCL45.1318 P02:04:39.87 -0.11.0M
AGRPCL45.1318 S02:04:47.39 0.11.0M
EFPHP39.6339 P02:04:39.51 0.11.0M
EFPHP39.6339 S02:04:46.42 0.21.0M
ANXHP57.0347 P02:04:41.54 0.01.0M
ANXHP57.0347 S02:04:49.84 -0.11.0M
PLEVHP67.6301 P02:04:42.51 -0.21.0M
PLEVHP67.6301 S02:04:52.11 0.01.0M
ITMHL102.5187 P02:04:47.33 0.21.0M
ITMHL102.5187 S02:04:59.81 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwne
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         02:04:30.35
  Latitude       38.0938 deg +/-   1 km
  Longitude       22.0670 deg +/-   1 km
  Depth           41 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.87 +/- 0.26  7      
  M     0.87      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KLV  HL  0.1 127 P    02:04:37.29  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.1 127 S    02:04:42.49  0.1 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.3 126 P    02:04:38.40 -0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.3 126 S    02:04:44.80 -0.1 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.3 243 P    02:04:38.62 -0.4 M 1.0 DRO 
  PYRG CL  0.3 353 P    02:04:38.99 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 353 S    02:04:45.70  0.1 M 1.0 PYRG 
  EFP  HP  0.4 339 P    02:04:39.51  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.4 339 S    02:04:46.42  0.2 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.4 318 P    02:04:39.87 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.4 318 S    02:04:47.39  0.1 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.5 347 P    02:04:41.54  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 347 S    02:04:49.84 -0.1 M 1.0 ANX 
  PLEV HP  0.6 301 P    02:04:42.51 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 301 S    02:04:52.11  0.0 M 1.0 PLEV 
  ITM  HL  0.9 187 P    02:04:47.33  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 187 S    02:04:59.81 -0.0 M 1.0 ITM 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KLV  HL  0.1 127 MLv   0.21 -0.66  0.0571442   
  GUR  HP  0.3 126 MLv   0.66 -0.22  0.0647104   
  DRO  HP  0.3 243 MLv   0.49 -0.38  0.06817   
  PYRG CL  0.3 353 MLv   1.12 0.25  0.0861356   
  EFP  HP  0.4 339 MLv   0.89 0.02  0.0637571   
  AGRP CL  0.4 318 MLv   0.71 -0.16  0.0305745   
  ANX  HP  0.5 347 MLv   1.02 0.15  0.0316092   
  PLEV HP  0.6 301 MLv   1.20 0.33  0.036499   
  ITM  HL  0.9 187 MLv   1.49 0.62  0.0476663