Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 01:45:45 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5657° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8298° Α
 Εστιακό Βάθος
16 χμ
 Αρ. αφίξεων
15
 Επίκεντρο 27.4 χμ ΝΝΑ του Καρπενησίου
36.7 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
178.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ANXHP8.5 69 P01:45:48.40 0.01.0M
ANXHP8.5 69 S01:45:51.05 0.11.0M
AGRPCL21.1206 P01:45:49.46 -0.21.0M
AGRPCL21.1206 S01:45:53.13 -0.11.0M
EFPHP16.8157 P01:45:49.12 0.01.0M
EFPHP16.8157 S01:45:52.32 0.11.0M
PYRGCL23.7137 P01:45:49.98 -0.11.0M
PYRGCL23.7137 S01:45:54.02 0.01.0M
KALEHA33.2126 P01:45:51.35 -0.21.0M
KALEHA33.2126 S01:45:56.63 0.11.0M
EVRHL39.0358 P01:45:52.25 -0.21.0M
EVRHL39.0358 S01:45:58.24 0.21.0M
PLEVHP40.5245 P01:45:52.44 -0.11.0M
AXSHP57.0224 P01:45:55.27 0.11.0M
AXSHP57.0224 S01:46:02.91 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwmn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         01:45:45.07
  Latitude       38.5657 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8298 deg +/-   0 km
  Depth           16 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.93 +/- 0.22  6      
  M     0.93      6 preferred 

15 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ANX  HP  0.1 69 P    01:45:48.40 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.1 69 S    01:45:51.05  0.1 M 1.0 ANX 
  EFP  HP  0.2 157 P    01:45:49.12 -0.0 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 157 S    01:45:52.32  0.1 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.2 206 P    01:45:49.46 -0.2 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 206 S    01:45:53.13 -0.1 M 1.0 AGRP 
  PYRG CL  0.2 137 P    01:45:49.98 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 137 S    01:45:54.02  0.0 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.3 126 P    01:45:51.35 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 126 S    01:45:56.63  0.1 M 1.0 KALE 
  EVR  HL  0.4 358 P    01:45:52.25 -0.2 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.4 358 S    01:45:58.24  0.2 M 1.0 EVR 
  PLEV HP  0.4 245 P    01:45:52.44 -0.1 M 1.0 PLEV 
  AXS  HP  0.5 224 P    01:45:55.27  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 224 S    01:46:02.91  0.1 M 1.0 AXS 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ANX  HP  0.1 69 MLv   1.17 0.24  0.720588   
  EFP  HP  0.2 157 MLv   1.11 0.17  0.387315   
  AGRP CL  0.2 206 MLv   0.57 -0.37  0.0870745   
  PYRG CL  0.2 137 MLv   1.15 0.22  0.180394   
  KALE HA  0.3 126 MLv   1.03 0.10  0.125718   
  EVR  HL  0.4 358 MLv   0.83 -0.10  0.0572001   
  PLEV HP  0.4 245 MLv   0.55 -0.39  0.0271457   
  AXS  HP  0.5 224 MLv   0.91 -0.02  0.0244633