Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 01:08:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1920° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.0262° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
39
 Επίκεντρο 8.0 χμ ΝΔ του Αιγίου
19.3 χμ ΒΒΔ των Καλαβρύτων
151.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AIGSHA8.4 40 P01:08:43.52 0.21.0M
AIGSHA8.4 40 S01:08:45.05 0.11.0M
KALEHA24.3 24 P01:08:46.06 0.11.0M
KALEHA24.3 24 S01:08:49.49 -0.11.0M
KLVHL19.7147 P01:08:45.30 0.11.0M
KLVHL19.7147 S01:08:47.80 -0.51.0M
KLV1HI19.1158 P01:08:45.30 0.21.0M
KLV1HI19.1158 S01:08:47.98 -0.11.0M
MG00CL25.7344 P01:08:46.20 0.11.0M
MG00CL25.7344 S01:08:49.81 0.01.0M
PYRGCL24.3358 P01:08:46.00 0.11.0M
PYRGCL24.3358 S01:08:49.34 -0.21.0M
AGRPCL34.9310 P01:08:47.61 0.01.0M
AGRPCL34.9310 S01:08:52.17 -0.41.0M
DROHP38.4226 P01:08:48.24 0.01.0M
DROHP38.4226 S01:08:53.64 0.01.0M
EFPHP28.2338 P01:08:46.63 0.11.0M
EFPHP28.2338 S01:08:50.27 -0.31.0M
ANXHP45.6348 P01:08:49.28 -0.21.0M
ANXHP45.6348 S01:08:55.32 -0.51.0M
GURHP39.7136 P01:08:48.46 -0.11.0M
GURHP39.7136 S01:08:54.05 -0.11.0M
AXSHP56.8270 P01:08:51.43 0.21.0M
AXSHP56.8270 S01:08:58.77 -0.11.0M
PLEVHP59.3294 P01:08:51.31 -0.31.0M
PLEVHP59.3294 S01:08:59.48 -0.11.0M
RLSHL51.4253 P01:08:50.26 -0.11.0M
RLSHL51.4253 S01:08:57.18 -0.11.0M
PVOHP64.3317 P01:08:52.57 0.11.0M
PVOHP64.3317 S01:09:00.90 -0.11.0M
EVRHL82.7347 P01:08:55.25 -0.31.0M
EVRHL82.7347 S01:09:06.31 -0.11.0M
AGGHT96.0 16 P01:08:57.43 -0.11.0M
AGGHT96.0 16 S01:09:10.13 0.11.0M
LKRHL98.8 59 P01:08:58.51 0.51.0M
LKRHL98.8 59 S01:09:10.94 0.11.0M
RTZLHT110.5263 P01:09:00.42 0.51.0M
FSKHP131.1283 P01:09:03.50 0.41.0M
FSKHP131.1283 S01:09:20.31 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwli
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         01:08:41.17
  Latitude       38.1920 deg +/-   0 km
  Longitude       22.0262 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       77 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.74 +/- 0.14 16      
  M     1.74      16 preferred 

39 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AIGS HA  0.1 40 P    01:08:43.52  0.2 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.1 40 S    01:08:45.05  0.1 M 1.0 AIGS 
  KLV1 HI  0.2 158 P    01:08:45.30  0.2 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.2 158 S    01:08:47.98 -0.1 M 1.0 KLV1 
  KLV  HL  0.2 147 P    01:08:45.30  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.2 147 S    01:08:47.80 -0.5 M 1.0 KLV 
  KALE HA  0.2 24 P    01:08:46.06  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 24 S    01:08:49.49 -0.1 M 1.0 KALE 
  PYRG CL  0.2 358 P    01:08:46.00  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 358 S    01:08:49.34 -0.2 M 1.0 PYRG 
  MG00 CL  0.2 344 P    01:08:46.20  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 344 S    01:08:49.81 -0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.3 338 P    01:08:46.63  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.3 338 S    01:08:50.27 -0.3 M 1.0 EFP 
  AGRP CL  0.3 310 P    01:08:47.61 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 310 S    01:08:52.17 -0.4 M 1.0 AGRP 
  DRO  HP  0.3 226 P    01:08:48.24  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 226 S    01:08:53.64  0.0 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.4 136 P    01:08:48.46 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 136 S    01:08:54.05 -0.1 M 1.0 GUR 
  ANX  HP  0.4 348 P    01:08:49.28 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 348 S    01:08:55.32 -0.5 M 1.0 ANX 
  RLS  HL  0.5 253 P    01:08:50.26 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.5 253 S    01:08:57.18 -0.1 M 1.0 RLS 
  AXS  HP  0.5 270 P    01:08:51.43  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.5 270 S    01:08:58.77 -0.1 M 1.0 AXS 
  PLEV HP  0.5 294 P    01:08:51.31 -0.3 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.5 294 S    01:08:59.48 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PVO  HP  0.6 317 P    01:08:52.57  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.6 317 S    01:09:00.90 -0.1 M 1.0 PVO 
  EVR  HL  0.7 347 P    01:08:55.25 -0.3 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 347 S    01:09:06.31 -0.1 M 1.0 EVR 
  AGG  HT  0.9 16 P    01:08:57.43 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.9 16 S    01:09:10.13  0.1 M 1.0 AGG 
  LKR  HL  0.9 59 P    01:08:58.51  0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.9 59 S    01:09:10.94  0.1 M 1.0 LKR 
  RTZL HT  1.0 263 P    01:09:00.42  0.5 M 1.0 RTZL 
  FSK  HP  1.2 283 P    01:09:03.50  0.4 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.2 283 S    01:09:20.31  0.6 M 1.0 FSK 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AIGS HA  0.1 40 MLv   2.09 0.35  6.00822   
  KLV1 HI  0.2 158 MLv   1.77 0.04  1.57174   
  KLV  HL  0.2 147 MLv   1.49 -0.25  0.599373   
  KALE HA  0.2 24 MLv   1.68 -0.06  0.944836   
  PYRG CL  0.2 358 MLv   1.73 -0.01  0.663708   
  MG00 CL  0.2 344 MLv   1.90 0.17  1.87548   
  EFP  HP  0.3 338 MLv   1.84 0.11   1.0948   
  AGRP CL  0.3 310 MLv   1.34 -0.39  0.235792   
  DRO  HP  0.3 226 MLv   1.55 -0.19  0.638754   
  GUR  HP  0.4 136 MLv   2.05 0.31  0.906528   
  ANX  HP  0.4 348 MLv   1.91 0.18  0.472344   
  RLS  HL  0.5 253 MLv   1.60 -0.14  0.163848   
  AXS  HP  0.5 270 MLv   1.54 -0.20  0.104146   
  PLEV HP  0.5 294 MLv   1.36 -0.38  0.0596912   
  PVO  HP  0.6 317 MLv   1.82 0.09  0.159858   
  EVR  HL  0.7 347 MLv   1.75 0.02  0.109401   
  AGG  HT  0.9 16 MLv   1.57 -0.17  0.0474081   
  LKR  HL  0.9 59 MLv   1.95 0.21  0.0770088   
  RTZL HT  1.0 263 MLv   1.82 0.08  0.0922894   
  FSK  HP  1.2 283 MLv   1.85 0.12  0.0792048