Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 00:49:34 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
36.5503° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7755° Α
 Εστιακό Βάθος
18 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 30.4 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης
62.1 χμ ΝΝΔ της Καλαμάτας
235.4 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP38.5356 P00:49:41.60 -0.21.0M
PYLHP38.5356 S00:49:47.61 0.31.0M
PYL1HI41.1350 P00:49:42.10 -0.11.0M
PYL1HI41.1350 S00:49:48.16 0.21.0M
ITMHL71.1 11 P00:49:46.03 -0.81.0M
ITMHL71.1 11 S00:49:56.58 0.51.0M
AMTHP109.4357 P00:49:52.70 0.01.0M
AMTHP109.4357 S00:50:06.81 0.31.0M
VLIHL106.2 80 P00:49:51.80 -0.41.0M
VLIHL106.2 80 S00:50:05.40 -0.31.0M
VLXHP105.8 31 P00:49:51.55 -0.71.0M
VLXHP105.8 31 S00:50:05.81 0.11.0M
KTHAHL119.7106 P00:49:54.24 -0.11.0M
KTHAHL119.7106 S00:50:10.01 0.71.0M
DROHP156.0358 P00:50:00.10 0.61.0M
GURHP162.1 18 P00:50:00.78 0.31.0M
GURHP162.1 18 S00:50:19.90 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwkr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         00:49:34.56
  Latitude       36.5503 deg +/-   2 km
  Longitude       21.7755 deg +/-   2 km
  Depth           18 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.40 s
  Azimuthal gap       244 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.74 +/- 0.12  7      
  M     1.74      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.3 356 P    00:49:41.60 -0.2 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.3 356 S    00:49:47.61  0.3 M 1.0 PYL 
  PYL1 HI  0.4 350 P    00:49:42.10 -0.1 M 1.0 PYL1 
  PYL1 HI  0.4 350 S    00:49:48.16  0.2 M 1.0 PYL1 
  ITM  HL  0.6 11 P    00:49:46.03 -0.8 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.6 11 S    00:49:56.58  0.5 M 1.0 ITM 
  VLX  HP  1.0 31 P    00:49:51.55 -0.7 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.0 31 S    00:50:05.81  0.1 M 1.0 VLX 
  VLI  HL  1.0 80 P    00:49:51.80 -0.4 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  1.0 80 S    00:50:05.40 -0.3 M 1.0 VLI 
  AMT  HP  1.0 357 P    00:49:52.70  0.0 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  1.0 357 S    00:50:06.81  0.3 M 1.0 AMT 
  KTHA HL  1.1 106 P    00:49:54.24 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.1 106 S    00:50:10.01  0.7 M 1.0 KTHA 
  DRO  HP  1.4 358 P    00:50:00.10  0.6 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  1.5 18 P    00:50:00.78  0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 18 S    00:50:19.90 -0.2 M 1.0 GUR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.3 356 MLv   3.01 1.27  0.276283   
  PYL1 HI  0.4 350 MLv   1.81 0.07  0.485171   
  ITM  HL  0.6 11 MLv   1.76 0.02  0.127387   
  VLX  HP  1.0 31 MLv   1.31 -0.43  0.0304228   
  VLI  HL  1.0 80 MLv   1.64 -0.10  0.082789   
  AMT  HP  1.0 357 MLv   1.85 0.10  0.0997292   
  KTHA HL  1.1 106 MLv   1.81 0.07  0.0815891   
  DRO  HP  1.4 358 MLv   1.49 -0.25  0.0539609   
  GUR  HP  1.5 18 MLv   1.81 0.07  0.050025