Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-02 00:32:48 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0272° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8888° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 10.6 χμ ΒΒΔ της Κορίνθου
45.4 χμ Ν της Λειβαδιάς
74.2 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LTKHP6.9 94 P00:32:50.89 0.11.0M
LTKHP6.9 94 S00:32:52.24 -0.11.0M
GURHP49.0258 P00:32:58.29 0.71.0M
GURHP49.0258 S00:33:03.91 -0.51.0M
VILLHA40.1 68 P00:32:56.20 0.11.0M
VILLHA40.1 68 S00:33:01.27 -0.41.0M
MAGUHA55.0 84 P00:32:58.90 0.41.0M
MAGUHA55.0 84 S00:33:05.52 -0.41.0M
STFNHA59.7 74 P00:32:59.72 0.41.0M
STFNHA59.7 74 S00:33:07.21 -0.11.0M
KLVHL64.7272 P00:33:00.34 0.21.0M
KLVHL64.7272 S00:33:08.64 -0.21.0M
ATALHA74.9 9 P00:33:01.18 -0.51.0M
ATALHA74.9 9 S00:33:11.91 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwkd
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-02
  Time         00:32:48.74
  Latitude       38.0272 deg +/-   2 km
  Longitude       22.8888 deg +/-   2 km
  Depth            8 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       164 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.95 +/- 0.26  7      
  M     0.95      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.1 94 P    00:32:50.89  0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.1 94 S    00:32:52.24 -0.1 M 1.0 LTK 
  VILL HA  0.4 68 P    00:32:56.20  0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.4 68 S    00:33:01.27 -0.4 M 1.0 VILL 
  GUR  HP  0.4 258 P    00:32:58.29  0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 258 S    00:33:03.91 -0.5 M 1.0 GUR 
  MAGU HA  0.5 84 P    00:32:58.90  0.4 M 1.0 MAGU 
  MAGU HA  0.5 84 S    00:33:05.52 -0.4 M 1.0 MAGU 
  STFN HA  0.5 74 P    00:32:59.72  0.4 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 74 S    00:33:07.21 -0.1 M 1.0 STFN 
  KLV  HL  0.6 272 P    00:33:00.34  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.6 272 S    00:33:08.64 -0.2 M 1.0 KLV 
  ATAL HA  0.7  9 P    00:33:01.18 -0.5 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.7  9 S    00:33:11.91  0.3 M 1.0 ATAL 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.1 94 MLv   0.66 -0.29  0.904034   
  VILL HA  0.4 68 MLv   0.66 -0.29  0.0363867   
  GUR  HP  0.4 258 MLv   0.77 -0.18  0.0282987   
  MAGU HA  0.5 84 MLv   1.28 0.33  0.064285   
  STFN HA  0.5 74 MLv   0.89 -0.06  0.0199525   
  KLV  HL  0.6 272 MLv   1.15 0.20  0.0255918   
  ATAL HA  0.7  9 MLv   1.27 0.32  0.0393897