Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 22:49:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
37.2255° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.3315° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
29
 Επίκεντρο 80.2 χμ ΝΔ της Ζακύνθου
106.2 χμ Ν του Αργοστολίου
311.3 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ORTHHL76.6 25 P22:49:49.36 -0.81.0M
ORTHHL76.6 25 S22:49:59.41 -0.81.0M
RTZLHT102.2 22 P22:49:54.52 0.31.0M
RTZLHT102.2 22 S22:50:07.25 -0.11.0M
VLSHL108.2 12 P22:49:54.72 -0.51.0M
VLSHL108.2 12 S22:50:08.81 -0.31.0M
FSKHP138.7 8 P22:50:00.13 0.31.0M
FSKHP138.7 8 S22:50:18.04 0.71.0M
PYLHP130.4106 P22:49:58.39 -0.31.0M
PYLHP130.4106 S22:50:15.53 0.21.0M
RLSHL135.9 47 P22:50:00.11 0.61.0M
RLSHL135.9 47 S22:50:17.02 0.31.0M
DROHP146.0 56 P22:50:00.60 -0.51.0M
DROHP146.0 56 S22:50:19.61 0.11.0M
ITMHL141.2 92 P22:50:00.69 0.31.0M
ITMHL141.2 92 S22:50:18.42 0.11.0M
NYDRHT168.6 11 P22:50:04.61 0.21.0M
NYDRHT168.6 11 S22:50:25.46 0.01.0M
PLEVHP162.3 36 P22:50:04.23 0.71.0M
PLEVHP162.3 36 S22:50:24.37 0.51.0M
AGRPCL178.5 43 P22:50:06.43 0.61.0M
AGRPCL178.5 43 S22:50:28.02 0.21.0M
GURHP194.0 66 P22:50:07.59 -0.41.0M
GURHP194.0 66 S22:50:31.35 -0.31.0M
KLVHL184.2 61 P22:50:06.21 -0.41.0M
KLVHL184.2 61 S22:50:29.17 -0.11.0M
PYRGCL198.2 48 P22:50:09.03 0.71.0M
PYRGCL198.2 48 S22:50:32.13 -0.21.0M
NESTHT360.0 10 P22:50:29.60 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwgt
  Type          earthquake
  Description
   region name: Ionian Sea
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         22:49:36.84
  Latitude       37.2255 deg +/-   1 km
  Longitude       20.3315 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       262 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.07 +/- 0.11 13      
  M     2.07      13 preferred 

29 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  ORTH HL  0.7 25 P    22:49:49.36 -0.8 M 1.0 ORTH 
  ORTH HL  0.7 25 S    22:49:59.41 -0.8 M 1.0 ORTH 
  RTZL HT  0.9 22 P    22:49:54.52  0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.9 22 S    22:50:07.25 -0.1 M 1.0 RTZL 
  VLS  HL  1.0 12 P    22:49:54.72 -0.5 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.0 12 S    22:50:08.81 -0.3 M 1.0 VLS 
  PYL  HP  1.2 106 P    22:49:58.39 -0.3 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.2 106 S    22:50:15.53  0.2 M 1.0 PYL 
  RLS  HL  1.2 47 P    22:50:00.11  0.6 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.2 47 S    22:50:17.02  0.3 M 1.0 RLS 
  FSK  HP  1.2  8 P    22:50:00.13  0.3 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.2  8 S    22:50:18.04  0.7 M 1.0 FSK 
  ITM  HL  1.3 92 P    22:50:00.69  0.3 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.3 92 S    22:50:18.42  0.1 M 1.0 ITM 
  DRO  HP  1.3 56 P    22:50:00.60 -0.5 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.3 56 S    22:50:19.61  0.1 M 1.0 DRO 
  PLEV HP  1.5 36 P    22:50:04.23  0.7 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  1.5 36 S    22:50:24.37  0.5 M 1.0 PLEV 
  NYDR HT  1.5 11 P    22:50:04.61  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  1.5 11 S    22:50:25.46  0.0 M 1.0 NYDR 
  AGRP CL  1.6 43 P    22:50:06.43  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  1.6 43 S    22:50:28.02  0.2 M 1.0 AGRP 
  KLV  HL  1.7 61 P    22:50:06.21 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.7 61 S    22:50:29.17 -0.1 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  1.7 66 P    22:50:07.59 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.7 66 S    22:50:31.35 -0.3 M 1.0 GUR 
  PYRG CL  1.8 48 P    22:50:09.03  0.7 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.8 48 S    22:50:32.13 -0.2 M 1.0 PYRG 
  NEST HT  3.2 10 P    22:50:29.60  0.5 M 1.0 NEST 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  ORTH HL  0.7 25 MLv   2.35 0.28  0.460355   
  RTZL HT  0.9 22 MLv   2.06 -0.01  0.177398   
  VLS  HL  1.0 12 MLv   2.09 0.02  0.176344   
  PYL  HP  1.2 106 MLv   3.34 1.27  0.0751539   
  RLS  HL  1.2 47 MLv   1.95 -0.12  0.0936635   
  FSK  HP  1.2  8 MLv   2.07 -0.00  0.118504   
  ITM  HL  1.3 92 MLv   1.91 -0.16  0.0803143   
  DRO  HP  1.3 56 MLv   1.77 -0.30  0.11571   
  PLEV HP  1.5 36 MLv   2.02 -0.05  0.0803294   
  NYDR HT  1.5 11 MLv   2.10 0.03  0.0653028   
  AGRP CL  1.6 43 MLv   1.95 -0.12  0.0567993   
  KLV  HL  1.7 61 MLv   2.03 -0.04  0.0488241   
  GUR  HP  1.7 66 MLv   2.06 -0.01  0.0621788   
  PYRG CL  1.8 48 MLv   2.07 0.00  0.0380057   
  NEST HT  3.2 10 MLv   2.46 0.39  0.0230413