Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 22:17:36 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.4128° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.8585° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 21.6 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
26.7 χμ ΒΔ του Αιγίου
170.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EFPHP4.4 69 P22:17:38.66 0.11.0M
EFPHP4.4 69 S22:17:40.03 -0.11.0M
AGRPCL12.0261 P22:17:39.51 0.01.0M
AGRPCL12.0261 S22:17:41.70 0.01.0M
MG00CL7.7 89 P22:17:38.90 0.01.0M
MG00CL7.7 89 S22:17:40.71 0.01.0M
ANXHP20.8 15 P22:17:40.98 0.01.0M
ANXHP20.8 15 S22:17:44.20 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwfr
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         22:17:36.67
  Latitude       38.4128 deg +/-   0 km
  Longitude       21.8585 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.03 s
  Azimuthal gap       172 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.13 +/- 0.15  4      
  M     0.13      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EFP  HP  0.0 69 P    22:17:38.66  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.0 69 S    22:17:40.03 -0.1 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.1 89 P    22:17:38.90 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.1 89 S    22:17:40.71  0.0 M 1.0 MG00 
  AGRP CL  0.1 261 P    22:17:39.51 -0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 261 S    22:17:41.70  0.0 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.2 15 P    22:17:40.98  0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.2 15 S    22:17:44.20 -0.0 M 1.0 ANX 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EFP  HP  0.0 69 MLv   0.36 0.23  0.141254   
  MG00 CL  0.1 89 MLv   0.11 -0.02  0.0848876   
  AGRP CL  0.1 261 MLv  -0.05 -0.18  0.0353645   
  ANX  HP  0.2 15 MLv   0.13 -0.00  0.0321494