Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 21:53:28 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2928° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.1178° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 5.8 χμ ΒΒΑ του Αιγίου
29.0 χμ Β των Καλαβρύτων
145.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AIGSHA5.4209 P21:53:29.47 -0.41.0M
AIGSHA5.4209 S21:53:31.24 0.11.0M
KALEHA11.1 10 P21:53:30.72 0.01.0M
KALEHA11.1 10 S21:53:32.84 0.11.0M
EFPHP23.7309 P21:53:32.76 0.11.0M
EFPHP23.7309 S21:53:35.80 -0.41.0M
MG00CL20.1312 P21:53:32.02 -0.11.0M
MG00CL20.1312 S21:53:35.17 0.01.0M
AGRPCL36.3288 P21:53:34.80 0.01.0M
AGRPCL36.3288 S21:53:40.15 0.31.0M
ANXHP37.6333 P21:53:34.99 -0.11.0M
ANXHP37.6333 S21:53:39.87 -0.51.0M
KLVHL27.8174 P21:53:33.64 0.21.0M
GURHP44.2154 P21:53:36.34 0.21.0M
GURHP44.2154 S21:53:42.15 -0.21.0M
DROHP52.0223 P21:53:37.44 0.11.0M
DROHP52.0223 S21:53:45.29 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwex
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         21:53:28.08
  Latitude       38.2928 deg +/-   0 km
  Longitude       22.1178 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       144 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.87 +/- 0.23  7      
  M     0.87      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AIGS HA  0.0 209 P    21:53:29.47 -0.4 M 1.0 AIGS 
  AIGS HA  0.0 209 S    21:53:31.24  0.1 M 1.0 AIGS 
  KALE HA  0.1 10 P    21:53:30.72  0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.1 10 S    21:53:32.84  0.1 M 1.0 KALE 
  MG00 CL  0.2 312 P    21:53:32.02 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 312 S    21:53:35.17  0.0 M 1.0 MG00 
  EFP  HP  0.2 309 P    21:53:32.76  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 309 S    21:53:35.80 -0.4 M 1.0 EFP 
  KLV  HL  0.3 174 P    21:53:33.64  0.2 M 1.0 KLV 
  AGRP CL  0.3 288 P    21:53:34.80  0.0 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.3 288 S    21:53:40.15  0.3 M 1.0 AGRP 
  ANX  HP  0.3 333 P    21:53:34.99 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 333 S    21:53:39.87 -0.5 M 1.0 ANX 
  GUR  HP  0.4 154 P    21:53:36.34  0.2 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 154 S    21:53:42.15 -0.2 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  0.5 223 P    21:53:37.44  0.1 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.5 223 S    21:53:45.29  0.8 M 1.0 DRO 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AIGS HA  0.0 209 MLv   2.02 1.15  6.12264   
  KALE HA  0.1 10 MLv   1.22 0.35  0.702214   
  MG00 CL  0.2 312 MLv   0.72 -0.15  0.167705   
  EFP  HP  0.2 309 MLv   0.90 0.03  0.16208   
  KLV  HL  0.3 174 MLv   0.39 -0.48  0.0294192   
  AGRP CL  0.3 288 MLv   0.58 -0.29  0.0369826   
  ANX  HP  0.3 333 MLv   1.12 0.25  0.121451   
  GUR  HP  0.4 154 MLv   0.71 -0.16  0.0317578   
  DRO  HP  0.5 223 MLv   0.84 -0.03  0.0580336