Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 21:40:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3528° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7600° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
40
 Επίκεντρο 12.3 χμ Β της Πάτρας
28.9 χμ Α του Μεσολογγίου
177.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL5.8326 P21:40:55.23 -0.31.0M
AGRPCL5.8326 S21:40:56.79 -0.41.0M
EFPHP15.1 57 P21:40:56.75 0.11.0M
EFPHP15.1 57 S21:40:59.42 0.21.0M
PATCHL9.3180 P21:40:56.00 0.21.0M
PATCHL9.3180 S21:40:58.16 0.41.0M
PATGHL13.0193 P21:40:56.68 0.31.0M
MG00CL17.7 67 P21:40:57.14 0.11.0M
MG00CL17.7 67 S21:41:00.06 0.21.0M
TRIZCL27.3 87 P21:40:58.83 0.31.0M
TRIZCL27.3 87 S21:41:02.59 0.01.0M
ANXHP30.2 28 P21:40:59.24 0.11.0M
ANXHP30.2 28 S21:41:03.68 0.11.0M
AXSHP37.8243 P21:41:00.32 0.11.0M
AXSHP37.8243 S21:41:05.82 0.31.0M
KALEHA33.4 83 P21:40:59.57 -0.11.0M
KALEHA33.4 83 S21:41:04.27 -0.21.0M
MSL1HI29.4274 P21:40:58.67 -0.21.0M
MSL1HI29.4274 S21:41:03.21 0.11.0M
PLEVHP31.4282 P21:40:58.85 -0.41.0M
PLEVHP31.4282 S21:41:03.42 -0.31.0M
PVOHP35.7325 P21:41:00.20 0.31.0M
PVOHP35.7325 S21:41:04.86 -0.11.0M
DROHP44.7186 P21:41:01.41 0.01.0M
DROHP44.7186 S21:41:07.64 0.01.0M
KLVHL48.4135 P21:41:01.69 -0.41.0M
KLVHL48.4135 S21:41:08.67 -0.11.0M
KLV1HI46.8139 P21:41:01.70 -0.11.0M
KLV1HI46.8139 S21:41:08.24 0.01.0M
RLSHL41.9218 P21:41:01.17 0.21.0M
RLSHL41.9218 S21:41:07.05 0.31.0M
EVRHL62.8 4 P21:41:04.46 0.01.0M
EVRHL62.8 4 S21:41:13.14 0.31.0M
GURHP68.8132 P21:41:04.75 -0.71.0M
GURHP68.8132 S21:41:14.12 -0.51.0M
AMPLHP79.1323 P21:41:06.45 -0.51.0M
AMPLHP79.1323 S21:41:17.56 0.31.0M
AGGHT89.6 34 P21:41:08.45 -0.21.0M
AGGHT89.6 34 S21:41:20.78 0.51.0M
AXARHA90.7 60 P21:41:08.81 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwem
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         21:40:53.32
  Latitude       38.3528 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7600 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       45 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.27 +/- 0.13 17      
  M     2.27      17 preferred 

40 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 326 P    21:40:55.23 -0.3 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 326 S    21:40:56.79 -0.4 M 1.0 AGRP 
  PATC HL  0.1 180 P    21:40:56.00  0.2 M 1.0 PATC 
  PATC HL  0.1 180 S    21:40:58.16  0.4 M 1.0 PATC 
  PATG HL  0.1 193 P    21:40:56.68  0.3 M 1.0 PATG 
  EFP  HP  0.1 57 P    21:40:56.75  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 57 S    21:40:59.42  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 67 P    21:40:57.14  0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 67 S    21:41:00.06  0.2 M 1.0 MG00 
  TRIZ CL  0.2 87 P    21:40:58.83  0.3 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 87 S    21:41:02.59  0.0 M 1.0 TRIZ 
  MSL1 HI  0.3 274 P    21:40:58.67 -0.2 M 1.0 MSL1 
  MSL1 HI  0.3 274 S    21:41:03.21  0.1 M 1.0 MSL1 
  ANX  HP  0.3 28 P    21:40:59.24  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 28 S    21:41:03.68  0.1 M 1.0 ANX 
  PLEV HP  0.3 282 P    21:40:58.85 -0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 282 S    21:41:03.42 -0.3 M 1.0 PLEV 
  KALE HA  0.3 83 P    21:40:59.57 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 83 S    21:41:04.27 -0.2 M 1.0 KALE 
  PVO  HP  0.3 325 P    21:41:00.20  0.3 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 325 S    21:41:04.86 -0.1 M 1.0 PVO 
  AXS  HP  0.3 243 P    21:41:00.32  0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.3 243 S    21:41:05.82  0.3 M 1.0 AXS 
  RLS  HL  0.4 218 P    21:41:01.17  0.2 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.4 218 S    21:41:07.05  0.3 M 1.0 RLS 
  DRO  HP  0.4 186 P    21:41:01.41 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 186 S    21:41:07.64  0.0 M 1.0 DRO 
  KLV1 HI  0.4 139 P    21:41:01.70 -0.1 M 1.0 KLV1 
  KLV1 HI  0.4 139 S    21:41:08.24 -0.0 M 1.0 KLV1 
  KLV  HL  0.4 135 P    21:41:01.69 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 135 S    21:41:08.67 -0.1 M 1.0 KLV 
  EVR  HL  0.6  4 P    21:41:04.46  0.0 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.6  4 S    21:41:13.14  0.3 M 1.0 EVR 
  GUR  HP  0.6 132 P    21:41:04.75 -0.7 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 132 S    21:41:14.12 -0.5 M 1.0 GUR 
  AMPL HP  0.7 323 P    21:41:06.45 -0.5 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.7 323 S    21:41:17.56  0.3 M 1.0 AMPL 
  AGG  HT  0.8 34 P    21:41:08.45 -0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 34 S    21:41:20.78  0.5 M 1.0 AGG 
  AXAR HA  0.8 60 P    21:41:08.81  0.0 M 1.0 AXAR 

21 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 326 MLv   2.52 0.25  18.8847   
  PATC HL  0.1 180 MLv   2.78 0.51  28.0551   
  PATG HL  0.1 193 MLv   2.53 0.26  12.6359   
  EFP  HP  0.1 57 MLv   2.31 0.04  6.73996   
  MG00 CL  0.2 67 MLv   2.27 -0.00  6.83833   
  TRIZ CL  0.2 87 MLv  -0.60 -2.87  0.00412667   
  MSL1 HI  0.3 274 MLv   2.46 0.19  4.22598   
  ANX  HP  0.3 28 MLv   2.05 -0.21  1.58367   
  PLEV HP  0.3 282 MLv   2.31 0.05  2.67683   
  KALE HA  0.3 83 MLv   2.18 -0.09  1.75678   
  PVO  HP  0.3 325 MLv   2.31 0.04  2.06973   
  AXS  HP  0.3 243 MLv   1.82 -0.45  0.601092   
  RLS  HL  0.4 218 MLv   2.24 -0.03  1.23441   
  DRO  HP  0.4 186 MLv   2.12 -0.15  1.65249   
  KLV1 HI  0.4 139 MLv   2.33 0.07  1.15559   
  KLV  HL  0.4 135 MLv   2.29 0.03  0.728764   
  EVR  HL  0.6  4 MLv   2.37 0.11  0.574983   
  GUR  HP  0.6 132 MLv   2.49 0.22  0.697428   
  AMPL HP  0.7 323 MLv   2.18 -0.08  0.308511   
  AGG  HT  0.8 34 MLv   2.09 -0.18  0.169041   
  AXAR HA  0.8 60 MLv   2.06 -0.21  0.799252