Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 21:31:41 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.0
 Γεωγρ. Πλάτος
40.8020° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.6010° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 23.6 χμ ΔΝΔ της Αλεξανδρούπολης
37.1 χμ Β της Σαμοθράκης
352.1 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ALNHT39.2 76 P21:31:48.71 0.21.0M
ALNHT39.2 76 S21:31:53.93 -0.11.0M
RDOHL38.5352 P21:31:48.69 0.21.0M
RDOHL38.5352 S21:31:53.60 -0.41.0M
SMTHHL37.3189 P21:31:48.16 -0.11.0M
SMTHHL37.3189 S21:31:53.21 -0.41.0M
THASHT77.4254 P21:31:55.34 0.51.0M
THASHT77.4254 S21:32:05.00 -0.21.0M
THS1HI86.7265 P21:31:56.27 -0.11.0M
THS1HI86.7265 S21:32:07.70 -0.21.0M
LIAHL106.7200 P21:31:59.99 0.41.0M
LIAHL106.7200 S21:32:13.18 -0.31.0M
OURHT146.3249 P21:32:06.45 0.61.0M
OURHT146.3249 S21:32:25.10 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwee
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         21:31:41.28
  Latitude       40.8020 deg +/-   1 km
  Longitude       25.6010 deg +/-   1 km
  Depth            4 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       113 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.04 +/- 0.43  7      
  M     1.04      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  SMTH HL  0.3 189 P    21:31:48.16 -0.1 M 1.0 SMTH 
  SMTH HL  0.3 189 S    21:31:53.21 -0.4 M 1.0 SMTH 
  RDO  HL  0.3 352 P    21:31:48.69  0.2 M 1.0 RDO 
  RDO  HL  0.3 352 S    21:31:53.60 -0.4 M 1.0 RDO 
  ALN  HT  0.3 76 P    21:31:48.71  0.2 M 1.0 ALN 
  ALN  HT  0.3 76 S    21:31:53.93 -0.1 M 1.0 ALN 
  THAS HT  0.7 254 P    21:31:55.34  0.5 M 1.0 THAS 
  THAS HT  0.7 254 S    21:32:05.00 -0.2 M 1.0 THAS 
  THS1 HI  0.8 265 P    21:31:56.27 -0.1 M 1.0 THS1 
  THS1 HI  0.8 265 S    21:32:07.70 -0.2 M 1.0 THS1 
  LIA  HL  1.0 200 P    21:31:59.99  0.4 M 1.0 LIA 
  LIA  HL  1.0 200 S    21:32:13.18 -0.3 M 1.0 LIA 
  OUR  HT  1.3 249 P    21:32:06.45  0.6 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.3 249 S    21:32:25.10  0.6 M 1.0 OUR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  SMTH HL  0.3 189 MLv   0.67 -0.37  0.0280058   
  RDO  HL  0.3 352 MLv   0.65 -0.40  0.0259986   
  ALN  HT  0.3 76 MLv   0.63 -0.41  0.0284728   
  THAS HT  0.7 254 MLv   1.11 0.07  0.0266477   
  THS1 HI  0.8 265 MLv   2.46 1.42  0.533921   
  LIA  HL  1.0 200 MLv   1.18 0.13  0.0439313   
  OUR  HT  1.3 249 MLv   1.49 0.44  0.0284224