Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 20:55:24 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.9452° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.5985° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
48
 Επίκεντρο 19.9 χμ ΒΔ του Καρπενησίου
54.4 χμ ΝΝΔ της Καρδίτσας
214.4 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EVRHL18.6100 P20:55:29.05 0.31.0M
EVRHL18.6100 S20:55:31.98 0.31.0M
AMPLHP33.4266 P20:55:31.19 -0.11.0M
AMPLHP33.4266 S20:55:35.79 -0.31.0M
PVOHP37.1190 P20:55:31.68 -0.21.0M
PVOHP37.1190 S20:55:36.89 -0.31.0M
ANXHP48.1144 P20:55:33.47 -0.41.0M
ANXHP48.1144 S20:55:40.36 -0.31.0M
TETRHL52.5328 P20:55:34.27 -0.21.0M
TETRHL52.5328 S20:55:41.76 -0.11.0M
AGGHT64.3 83 P20:55:36.47 0.01.0M
AGGHT64.3 83 S20:55:45.28 0.01.0M
AGRPCL62.0170 P20:55:35.48 -0.51.0M
AGRPCL62.0170 S20:55:44.41 0.01.0M
EFPHP63.5155 P20:55:35.98 -0.21.0M
EFPHP63.5155 S20:55:44.87 0.01.0M
MG00CL66.3153 P20:55:36.68 0.01.0M
MG00CL66.3153 S20:55:45.71 0.01.0M
PLEVHP61.5196 P20:55:35.82 -0.11.0M
PLEVHP61.5196 S20:55:44.26 0.01.0M
PYRGCL69.7149 P20:55:36.82 -0.51.0M
PYRGCL69.7149 S20:55:46.27 -0.51.0M
KALEHA77.5143 P20:55:37.90 -0.71.0M
KALEHA77.5143 S20:55:48.86 -0.21.0M
NYDRHT82.1252 P20:55:39.69 0.41.0M
NYDRHT82.1252 S20:55:50.43 0.11.0M
PRMDHP78.1326 P20:55:38.86 0.11.0M
THLHL77.6 28 P20:55:38.75 0.21.0M
THLHL77.6 28 S20:55:49.00 0.11.0M
AXARHA94.0102 P20:55:41.53 0.21.0M
AXARHA94.0102 S20:55:53.40 -0.41.0M
AXSHP85.5193 P20:55:40.43 0.61.0M
AXSHP85.5193 S20:55:51.42 0.21.0M
DRAGHT93.3252 P20:55:41.37 0.21.0M
DRAGHT93.3252 S20:55:53.86 0.31.0M
EVGIHT89.3246 P20:55:40.79 0.31.0M
FSKHP104.9239 P20:55:42.86 -0.11.0M
RLSHL99.6187 P20:55:42.36 0.31.0M
RLSHL99.6187 S20:55:54.97 -0.21.0M
DROHP110.9175 P20:55:44.18 0.31.0M
DROHP110.9175 S20:55:58.31 -0.11.0M
KLVHL111.2154 P20:55:44.03 0.01.0M
KLVHL111.2154 S20:55:58.82 0.31.0M
ATALHA126.4103 P20:55:46.50 0.11.0M
ATALHA126.4103 S20:56:02.86 0.11.0M
LKRHL125.7105 P20:55:46.21 -0.11.0M
VLSHL122.5226 P20:55:45.24 -0.61.0M
VLSHL122.5226 S20:56:02.24 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwcz
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         20:55:24.87
  Latitude       38.9452 deg +/-   0 km
  Longitude       21.5985 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       61 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.04 +/- 0.18 20      
  M     2.04      20 preferred 

48 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EVR  HL  0.2 100 P    20:55:29.05  0.3 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.2 100 S    20:55:31.98  0.3 M 1.0 EVR 
  AMPL HP  0.3 266 P    20:55:31.19 -0.1 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.3 266 S    20:55:35.79 -0.3 M 1.0 AMPL 
  PVO  HP  0.3 190 P    20:55:31.68 -0.2 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 190 S    20:55:36.89 -0.3 M 1.0 PVO 
  ANX  HP  0.4 144 P    20:55:33.47 -0.4 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.4 144 S    20:55:40.36 -0.3 M 1.0 ANX 
  TETR HL  0.5 328 P    20:55:34.27 -0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.5 328 S    20:55:41.76 -0.1 M 1.0 TETR 
  PLEV HP  0.6 196 P    20:55:35.82 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.6 196 S    20:55:44.26 -0.0 M 1.0 PLEV 
  AGRP CL  0.6 170 P    20:55:35.48 -0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 170 S    20:55:44.41 -0.0 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.6 155 P    20:55:35.98 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.6 155 S    20:55:44.87  0.0 M 1.0 EFP 
  AGG  HT  0.6 83 P    20:55:36.47  0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.6 83 S    20:55:45.28  0.0 M 1.0 AGG 
  MG00 CL  0.6 153 P    20:55:36.68 -0.0 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.6 153 S    20:55:45.71  0.0 M 1.0 MG00 
  PYRG CL  0.6 149 P    20:55:36.82 -0.5 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 149 S    20:55:46.27 -0.5 M 1.0 PYRG 
  KALE HA  0.7 143 P    20:55:37.90 -0.7 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.7 143 S    20:55:48.86 -0.2 M 1.0 KALE 
  THL  HL  0.7 28 P    20:55:38.75  0.2 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.7 28 S    20:55:49.00  0.1 M 1.0 THL 
  PRMD HP  0.7 326 P    20:55:38.86  0.1 M 1.0 PRMD 
  NYDR HT  0.7 252 P    20:55:39.69  0.4 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.7 252 S    20:55:50.43  0.1 M 1.0 NYDR 
  AXS  HP  0.8 193 P    20:55:40.43  0.6 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 193 S    20:55:51.42  0.2 M 1.0 AXS 
  EVGI HT  0.8 246 P    20:55:40.79  0.3 M 1.0 EVGI 
  DRAG HT  0.8 252 P    20:55:41.37  0.2 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.8 252 S    20:55:53.86  0.3 M 1.0 DRAG 
  AXAR HA  0.8 102 P    20:55:41.53  0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.8 102 S    20:55:53.40 -0.4 M 1.0 AXAR 
  RLS  HL  0.9 187 P    20:55:42.36  0.3 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  0.9 187 S    20:55:54.97 -0.2 M 1.0 RLS 
  FSK  HP  0.9 239 P    20:55:42.86 -0.1 M 1.0 FSK 
  DRO  HP  1.0 175 P    20:55:44.18  0.3 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.0 175 S    20:55:58.31 -0.1 M 1.0 DRO 
  KLV  HL  1.0 154 P    20:55:44.03  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.0 154 S    20:55:58.82  0.3 M 1.0 KLV 
  VLS  HL  1.1 226 P    20:55:45.24 -0.6 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  1.1 226 S    20:56:02.24  0.5 M 1.0 VLS 
  LKR  HL  1.1 105 P    20:55:46.21 -0.1 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  1.1 103 P    20:55:46.50  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.1 103 S    20:56:02.86  0.1 M 1.0 ATAL 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EVR  HL  0.2 100 MLv   2.01 -0.03  2.81524   
  AMPL HP  0.3 266 MLv   1.83 -0.21  0.786199   
  PVO  HP  0.3 190 MLv   1.82 -0.22  0.62305   
  ANX  HP  0.4 144 MLv   2.34 0.29  1.08057   
  TETR HL  0.5 328 MLv   1.97 -0.07  0.364866   
  PLEV HP  0.6 196 MLv   1.97 -0.07  0.229484   
  AGRP CL  0.6 170 MLv   2.06 0.02  0.283625   
  EFP  HP  0.6 155 MLv   2.41 0.37  0.619158   
  AGG  HT  0.6 83 MLv   2.30 0.26  0.373551   
  MG00 CL  0.6 153 MLv   2.41 0.36  0.767935   
  PYRG CL  0.6 149 MLv   2.55 0.51  0.50508   
  KALE HA  0.7 143 MLv   2.32 0.28  0.433598   
  THL  HL  0.7 28 MLv   1.87 -0.17  0.0923716   
  PRMD HP  0.7 326 MLv   1.98 -0.06  0.195397   
  NYDR HT  0.7 252 MLv   1.97 -0.07  0.131926   
  AXS  HP  0.8 193 MLv   1.93 -0.12  0.158582   
  EVGI HT  0.8 246 MLv   2.11 0.06  0.229157   
  DRAG HT  0.8 252 MLv   3.51 1.46  0.362629   
  AXAR HA  0.8 102 MLv   1.81 -0.23  0.437742   
  RLS  HL  0.9 187 MLv   1.75 -0.29  0.0900033   
  FSK  HP  0.9 239 MLv   1.91 -0.13  0.122853   
  DRO  HP  1.0 175 MLv   1.73 -0.32  0.15582   
  KLV  HL  1.0 154 MLv   2.12 0.08  0.138945   
  VLS  HL  1.1 226 MLv   1.89 -0.15  0.0949413   
  LKR  HL  1.1 105 MLv   2.23 0.19  0.108211   
  ATAL HA  1.1 103 MLv   1.84 -0.20  0.0809745