Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 20:32:54 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
40.1370° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7975° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 22.9 χμ ΝΝΑ της Κοζάνης
32.9 χμ Α των Γρεβενών
292.0 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LITHT59.0 94 P20:33:04.34 -0.31.0M
LITHT59.0 94 S20:33:12.85 0.21.0M
PENTHL56.4277 P20:33:04.22 -0.11.0M
PENTHL56.4277 S20:33:12.62 0.61.0M
TYRNHT60.2142 P20:33:04.37 -0.41.0M
TYRNHT60.2142 S20:33:12.69 -0.21.0M
NESTHT70.6296 P20:33:06.59 0.01.0M
NESTHT70.6296 S20:33:15.68 -0.51.0M
THLHL66.3164 P20:33:05.30 -0.51.0M
THLHL66.3164 S20:33:13.84 -0.81.0M
PRMDHP90.2222 P20:33:09.67 -0.11.0M
PRMDHP90.2222 S20:33:21.47 -0.21.0M
LMS2HI95.4324 P20:33:10.93 0.31.0M
LMS2HI95.4324 S20:33:22.98 -0.21.0M
TETRHL98.8207 P20:33:10.61 -0.51.0M
TETRHL98.8207 S20:33:23.68 -0.41.0M
AGGHT132.4160 P20:33:16.34 0.01.0M
AGGHT132.4160 S20:33:33.32 0.01.0M
EVRHL135.7180 P20:33:16.58 -0.41.0M
EVRHL135.7180 S20:33:34.36 0.11.0M
AMPLHP144.0200 P20:33:18.52 0.41.0M
AMPLHP144.0200 S20:33:36.67 0.31.0M
IGTHT142.3242 P20:33:18.59 0.71.0M
KNTHT147.0 39 P20:33:18.61 0.01.0M
KNTHT147.0 39 S20:33:37.38 0.11.0M
PLGHL142.1 79 P20:33:18.58 0.61.0M
PLGHL142.1 79 S20:33:36.03 -0.11.0M
NEOHL152.9127 P20:33:19.57 0.11.0M
ANXHP172.0176 P20:33:22.56 0.11.0M
ANXHP172.0176 S20:33:43.97 -0.11.0M
PAIGHT161.5 98 P20:33:20.49 -0.41.0M
PAIGHT161.5 98 S20:33:42.10 0.81.0M
PVOHP170.7188 P20:33:22.60 0.41.0M
PVOHP170.7188 S20:33:44.15 0.61.0M
KEKHL177.1255 P20:33:23.61 0.51.0M
KEKHL177.1255 S20:33:44.89 -0.21.0M
SRSHT185.5 55 P20:33:23.97 -0.31.0M
SRSHT185.5 55 S20:33:47.02 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwcf
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         20:32:54.09
  Latitude       40.1370 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7975 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.35 s
  Azimuthal gap       75 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.46 +/- 0.23 16      
  M     2.46      16 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PENT HL  0.5 277 P    20:33:04.22 -0.1 M 1.0 PENT 
  PENT HL  0.5 277 S    20:33:12.62  0.6 M 1.0 PENT 
  LIT  HT  0.5 94 P    20:33:04.34 -0.3 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.5 94 S    20:33:12.85  0.2 M 1.0 LIT 
  TYRN HT  0.5 142 P    20:33:04.37 -0.4 M 1.0 TYRN 
  TYRN HT  0.5 142 S    20:33:12.69 -0.2 M 1.0 TYRN 
  THL  HL  0.6 164 P    20:33:05.30 -0.5 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.6 164 S    20:33:13.84 -0.8 M 1.0 THL 
  NEST HT  0.6 296 P    20:33:06.59 -0.0 M 1.0 NEST 
  NEST HT  0.6 296 S    20:33:15.68 -0.5 M 1.0 NEST 
  PRMD HP  0.8 222 P    20:33:09.67 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.8 222 S    20:33:21.47 -0.2 M 1.0 PRMD 
  LMS2 HI  0.9 324 P    20:33:10.93  0.3 M 1.0 LMS2 
  LMS2 HI  0.9 324 S    20:33:22.98 -0.2 M 1.0 LMS2 
  TETR HL  0.9 207 P    20:33:10.61 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.9 207 S    20:33:23.68 -0.4 M 1.0 TETR 
  AGG  HT  1.2 160 P    20:33:16.34 -0.0 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  1.2 160 S    20:33:33.32  0.0 M 1.0 AGG 
  EVR  HL  1.2 180 P    20:33:16.58 -0.4 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  1.2 180 S    20:33:34.36  0.1 M 1.0 EVR 
  IGT  HT  1.3 242 P    20:33:18.59  0.7 M 1.0 IGT 
  PLG  HL  1.3 79 P    20:33:18.58  0.6 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  1.3 79 S    20:33:36.03 -0.1 M 1.0 PLG 
  AMPL HP  1.3 200 P    20:33:18.52  0.4 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  1.3 200 S    20:33:36.67  0.3 M 1.0 AMPL 
  KNT  HT  1.3 39 P    20:33:18.61  0.0 M 1.0 KNT 
  KNT  HT  1.3 39 S    20:33:37.38  0.1 M 1.0 KNT 
  NEO  HL  1.4 127 P    20:33:19.57  0.1 M 1.0 NEO 
  PAIG HT  1.5 98 P    20:33:20.49 -0.4 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  1.5 98 S    20:33:42.10  0.8 M 1.0 PAIG 
  PVO  HP  1.5 188 P    20:33:22.60  0.4 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  1.5 188 S    20:33:44.15  0.6 M 1.0 PVO 
  ANX  HP  1.5 176 P    20:33:22.56  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.5 176 S    20:33:43.97 -0.1 M 1.0 ANX 
  KEK  HL  1.6 255 P    20:33:23.61  0.5 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  1.6 255 S    20:33:44.89 -0.2 M 1.0 KEK 
  SRS  HT  1.7 55 P    20:33:23.97 -0.3 M 1.0 SRS 
  SRS  HT  1.7 55 S    20:33:47.02 -0.2 M 1.0 SRS 

20 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PENT HL  0.5 277 MLv   2.64 0.18  1.04833   
  LIT  HT  0.5 94 MLv   2.92 0.46  1.61999   
  TYRN HT  0.5 142 MLv   3.18 0.71  2.91559   
  THL  HL  0.6 164 MLv   2.89 0.42  1.08423   
  NEST HT  0.6 296 MLv   2.73 0.27  1.20146   
  PRMD HP  0.8 222 MLv   2.42 -0.05  0.462629   
  LMS2 HI  0.9 324 MLv   2.67 0.20  0.773518   
  TETR HL  0.9 207 MLv   2.68 0.21  0.764649   
  AGG  HT  1.2 160 MLv   2.72 0.25  0.440026   
  EVR  HL  1.2 180 MLv   2.60 0.14  0.42107   
  IGT  HT  1.3 242 MLv   2.21 -0.25  0.158542   
  PLG  HL  1.3 79 MLv   2.31 -0.15  0.200624   
  AMPL HP  1.3 200 MLv   2.19 -0.27  0.148824   
  KNT  HT  1.3 39 MLv   2.05 -0.41  0.103717   
  NEO  HL  1.4 127 MLv   2.34 -0.12  0.260992   
  PAIG HT  1.5 98 MLv   1.82 -0.64  0.0398033   
  PVO  HP  1.5 188 MLv   2.33 -0.13  0.150336   
  ANX  HP  1.5 176 MLv   2.54 0.08  0.239951   
  KEK  HL  1.6 255 MLv   1.93 -0.53  0.106645   
  SRS  HT  1.7 55 MLv   2.12 -0.35  0.0544826