Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 19:48:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
39.9618° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.7913° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 50.5 χμ ΝΔ των Καρυών
54.8 χμ ΝΝΑ του Πολύγυρου
220.1 χμ Β της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PAIGHT10.2254 P19:48:35.18 0.11.0M
PAIGHT10.2254 S19:48:37.33 -0.21.0M
OURHT44.4 21 P19:48:40.32 0.51.0M
OURHT44.4 21 S19:48:45.97 0.11.0M
PLGHL54.3327 P19:48:41.33 -0.11.0M
PLGHL54.3327 S19:48:48.83 0.01.0M
THASHT106.5 48 P19:48:49.71 0.21.0M
THASHT106.5 48 S19:49:02.30 -0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwat
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         19:48:31.76
  Latitude       39.9618 deg +/-   2 km
  Longitude       23.7913 deg +/-   2 km
  Depth           15 km  +/-  3 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       206 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.28 +/- 0.33  4      
  M     1.28      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PAIG HT  0.1 254 P    19:48:35.18  0.1 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.1 254 S    19:48:37.33 -0.2 M 1.0 PAIG 
  OUR  HT  0.4 21 P    19:48:40.32  0.5 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  0.4 21 S    19:48:45.97  0.1 M 1.0 OUR 
  PLG  HL  0.5 327 P    19:48:41.33 -0.1 M 1.0 PLG 
  PLG  HL  0.5 327 S    19:48:48.83 -0.0 M 1.0 PLG 
  THAS HT  1.0 48 P    19:48:49.71  0.2 M 1.0 THAS 
  THAS HT  1.0 48 S    19:49:02.30 -0.6 M 1.0 THAS 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PAIG HT  0.1 254 MLv   0.78 -0.51  0.200866   
  OUR  HT  0.4 21 MLv   1.22 -0.07  0.102527   
  PLG  HL  0.5 327 MLv   1.41 0.13  0.0898788   
  THAS HT  1.0 48 MLv   1.66 0.37  0.0666987