Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 19:28:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.5932° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.5402° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
16
 Επίκεντρο 15.9 χμ ΝΝΔ της Λευκάδας
43.6 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας
286.8 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DRAGHT10.5 17 P19:28:40.38 0.01.0M
DRAGHT10.5 17 S19:28:42.50 0.11.0M
EVGIHT10.5 73 P19:28:40.49 0.11.0M
EVGIHT10.5 73 S19:28:42.39 -0.11.0M
FSKHP15.0173 P19:28:40.98 -0.11.0M
FSKHP15.0173 S19:28:43.47 -0.11.0M
NYDRHT19.2 46 P19:28:41.87 0.21.0M
NYDRHT19.2 46 S19:28:44.51 -0.11.0M
DMLNHT42.0200 P19:28:45.38 0.01.0M
DMLNHT42.0200 S19:28:51.28 0.11.0M
VLSHL46.5175 P19:28:45.91 -0.21.0M
VLSHL46.5175 S19:28:52.58 0.11.0M
RTZLHT60.9161 P19:28:48.17 -0.31.0M
RTZLHT60.9161 S19:28:56.86 0.31.0M
AXSHP85.2121 P19:28:52.23 -0.11.0M
AXSHP85.2121 S19:29:03.55 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mwac
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         19:28:37.77
  Latitude       38.5932 deg +/-   0 km
  Longitude       20.5402 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       176 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.79 +/- 0.35  6      
  M     1.79      6 preferred 

16 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DRAG HT  0.1 17 P    19:28:40.38 -0.0 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.1 17 S    19:28:42.50  0.1 M 1.0 DRAG 
  EVGI HT  0.1 73 P    19:28:40.49  0.1 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.1 73 S    19:28:42.39 -0.1 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  0.1 173 P    19:28:40.98 -0.1 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  0.1 173 S    19:28:43.47 -0.1 M 1.0 FSK 
  NYDR HT  0.2 46 P    19:28:41.87  0.2 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.2 46 S    19:28:44.51 -0.1 M 1.0 NYDR 
  DMLN HT  0.4 200 P    19:28:45.38 -0.0 M 1.0 DMLN 
  DMLN HT  0.4 200 S    19:28:51.28  0.1 M 1.0 DMLN 
  VLS  HL  0.4 175 P    19:28:45.91 -0.2 M 1.0 VLS 
  VLS  HL  0.4 175 S    19:28:52.58  0.1 M 1.0 VLS 
  RTZL HT  0.5 161 P    19:28:48.17 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  0.5 161 S    19:28:56.86  0.3 M 1.0 RTZL 
  AXS  HP  0.8 121 P    19:28:52.23 -0.1 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.8 121 S    19:29:03.55  0.1 M 1.0 AXS 

8 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DRAG HT  0.1 17 MLv   3.24 1.45  4.95076   
  EVGI HT  0.1 73 MLv   2.05 0.26  4.89755   
  FSK  HP  0.1 173 MLv   1.34 -0.45  0.733066   
  NYDR HT  0.2 46 MLv   1.48 -0.31  0.57809   
  DMLN HT  0.4 200 MLv   1.62 -0.17  0.405668   
  VLS  HL  0.4 175 MLv   2.34 0.55  1.19554   
  RTZL HT  0.5 161 MLv   1.79 -0.00  0.153692   
  AXS  HP  0.8 121 MLv   1.46 -0.33  0.0548285