Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 17:09:51 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2898° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.4957° Α
 Εστιακό Βάθος
42 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 10.6 χμ ΝΝΑ του Μεσολογγίου
21.4 χμ ΔΒΔ της Πάτρας
198.6 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXSHP14.7225 P17:09:58.79 0.01.0M
AXSHP14.7225 S17:10:04.24 0.11.0M
AGRPCL23.1 59 P17:09:58.94 -0.41.0M
AGRPCL23.1 59 S17:10:04.80 -0.41.0M
DROHP42.0153 P17:10:01.13 0.01.0M
DROHP42.0153 S17:10:08.31 0.01.0M
EFPHP38.9 67 P17:10:00.62 -0.11.0M
EFPHP38.9 67 S17:10:07.79 0.21.0M
MG00CL41.7 71 P17:10:00.98 -0.11.0M
MG00CL41.7 71 S17:10:08.20 0.11.0M
PYRGCL47.4 74 P17:10:01.67 -0.11.0M
PYRGCL47.4 74 S17:10:09.33 -0.11.0M
ANXHP50.1 48 P17:10:02.45 0.31.0M
ANXHP50.1 48 S17:10:10.24 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvvn
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         17:09:51.71
  Latitude       38.2898 deg +/-   1 km
  Longitude       21.4957 deg +/-   1 km
  Depth           42 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       183 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.91 +/- 0.27  7      
  M     0.91      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AXS  HP  0.1 225 P    17:09:58.79 -0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.1 225 S    17:10:04.24  0.1 M 1.0 AXS 
  AGRP CL  0.2 59 P    17:09:58.94 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.2 59 S    17:10:04.80 -0.4 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.4 67 P    17:10:00.62 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.4 67 S    17:10:07.79  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.4 71 P    17:10:00.98 -0.1 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.4 71 S    17:10:08.20  0.1 M 1.0 MG00 
  DRO  HP  0.4 153 P    17:10:01.13  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 153 S    17:10:08.31  0.0 M 1.0 DRO 
  PYRG CL  0.4 74 P    17:10:01.67 -0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.4 74 S    17:10:09.33 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.5 48 P    17:10:02.45  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.5 48 S    17:10:10.24  0.2 M 1.0 ANX 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AXS  HP  0.1 225 MLv   0.19 -0.71  0.0531517   
  AGRP CL  0.2 59 MLv   0.72 -0.19  0.110577   
  EFP  HP  0.4 67 MLv   0.73 -0.17  0.0456985   
  MG00 CL  0.4 71 MLv   1.31 0.40  0.18937   
  DRO  HP  0.4 153 MLv   0.76 -0.14  0.085645   
  PYRG CL  0.4 74 MLv   1.17 0.27  0.0487734   
  ANX  HP  0.5 48 MLv   1.18 0.28  0.0678353