Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2020-07-01 15:47:22 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3355° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.6812° Α
 Εστιακό Βάθος
38 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 11.1 χμ ΒΒΔ της Πάτρας
22.3 χμ Α του Μεσολογγίου
183.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL7.6 28 P15:47:28.77 -0.41.0M
AGRPCL7.6 28 S15:47:33.83 -0.11.0M
EFPHP22.1 63 P15:47:29.83 -0.11.0M
EFPHP22.1 63 S15:47:35.56 0.21.0M
MG00CL24.8 69 P15:47:29.63 -0.61.0M
MG00CL24.8 69 S15:47:35.79 0.11.0M
PLEVHP25.4290 P15:47:30.03 -0.21.0M
PLEVHP25.4290 S15:47:35.96 0.11.0M
ANXHP35.5 36 P15:47:31.31 -0.11.0M
ANXHP35.5 36 S15:47:37.84 0.01.0M
PVOHP34.1336 P15:47:31.19 0.11.0M
PVOHP34.1336 S15:47:37.73 0.41.0M
PYRGCL30.4 74 P15:47:30.54 -0.31.0M
PYRGCL30.4 74 S15:47:36.62 -0.21.0M
KALEHA40.5 81 P15:47:31.85 -0.11.0M
KALEHA40.5 81 S15:47:38.81 0.11.0M
KLVHL52.3128 P15:47:33.42 0.11.0M
KLVHL52.3128 S15:47:41.36 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2020mvsv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2020-07-01
  Time         15:47:22.92
  Latitude       38.3355 deg +/-   1 km
  Longitude       21.6812 deg +/-   1 km
  Depth           38 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A.Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       161 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.71 +/- 0.17  7      
  M     0.71      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 28 P    15:47:28.77 -0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 28 S    15:47:33.83 -0.1 M 1.0 AGRP 
  EFP  HP  0.2 63 P    15:47:29.83 -0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 63 S    15:47:35.56  0.2 M 1.0 EFP 
  MG00 CL  0.2 69 P    15:47:29.63 -0.6 M 1.0 MG00 
  MG00 CL  0.2 69 S    15:47:35.79  0.1 M 1.0 MG00 
  PLEV HP  0.2 290 P    15:47:30.03 -0.2 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.2 290 S    15:47:35.96  0.1 M 1.0 PLEV 
  PYRG CL  0.3 74 P    15:47:30.54 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.3 74 S    15:47:36.62 -0.2 M 1.0 PYRG 
  PVO  HP  0.3 336 P    15:47:31.19  0.1 M 1.0 PVO 
  PVO  HP  0.3 336 S    15:47:37.73  0.4 M 1.0 PVO 
  ANX  HP  0.3 36 P    15:47:31.31 -0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 36 S    15:47:37.84  0.0 M 1.0 ANX 
  KALE HA  0.4 81 P    15:47:31.85 -0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.4 81 S    15:47:38.81  0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.5 128 P    15:47:33.42  0.1 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.5 128 S    15:47:41.36  0.1 M 1.0 KLV 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 28 MLv   0.30 -0.41  0.101114   
  EFP  HP  0.2 63 MLv   0.70 -0.01  0.112549   
  MG00 CL  0.2 69 MLv   0.66 -0.04   0.1137   
  PLEV HP  0.2 290 MLv   0.52 -0.19  0.0610135   
  PYRG CL  0.3 74 MLv   0.77 0.06  0.051195   
  PVO  HP  0.3 336 MLv   0.94 0.23  0.0978347   
  ANX  HP  0.3 36 MLv   0.49 -0.22  0.0317703   
  KALE HA  0.4 81 MLv   0.87 0.16  0.0575532   
  KLV  HL  0.5 128 MLv   1.17 0.47  0.0442981